• drukuj

Biblioteczna MEMografia - ogłaszamy konkurs na bibliotecznego mema

Memy internetowe, czyli krótkie informacje na temat spraw aktualnych i budzących emocje. Najczęściej w postaci obrazkowej, wzbogaconej o przesłanie lub hasło. Inteligentne, zabawne, sympatyczne, ironiczne, czasami przewrotne. Komentują rzeczywistość, bawiąc i budząc refleksje.

Jesteśmy gotowi na zmierzenie się z poczuciem humoru naszych czytelników i - zainspirowani popularnością memów - ogłaszamy

konkurs na mema obrazkowego na temat Biblioteki PP
 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Zgłoszenia przyjmujemy:

Ogłoszenie laureatów nastąpi 15.05.2014 r.

na naszej stronie:

pióro - kliknij by powiększyćNagrody

 • za pierwsze miejsce - pióro Biblioteki Politechniki Poznańskiej
 • za drugie i trzecie miejsce - zestaw promocyjny BPP

 

Regulamin konkursu na obrazkowy mem internetowy na temat Biblioteki Politechniki Poznańskiej

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Politechniki Poznańskiej (BPP).
 2. Celem konkursu jest wyłonienie memu internetowego w postaci graficznej na temat BPP: interesującego, inteligentnego, zabawnego.
 3. Uczestnikiem konkursu może być student, doktorant lub pracownik Politechniki Poznańskiej.
 4. Uczestnikiem konkursu nie może być pracownik BPP.
 5. Zgłoszenie memu do konkursu następuje poprzez umieszczenie odpowiedzi z załącznikiem na wpis BPP o konkursie na jej stronie w portalu Facebook.com lub  jako odpowiedź na wpis BPP o konkursie na jej stronie na portalu Twitter.com w terminie do 11 maja 2014 r.
 6. Każdy uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę memów.
 7. Uczestnik, zgłaszając mem do konkursu, oświadcza, że :
  1. przysługują mu nieograniczone prawa autorskie do zgłoszonego materiału;
  2. materiał ten nie narusza prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej oraz praw osób trzecich, a w szczególności Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawa do ochrony wizerunku osób i przedmiotów.

  Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.

 8. Uczestnik może zgłosić do konkursu wyłącznie memy, które nie były wcześniej rozpowszechniane.
 9. BPP zastrzega sobie prawo do wycofania z konkursu memów budzących podejrzenie, że:
  1. naruszają p. 7;
  2. naruszają prawa i uczucia osób trzecich;
  3. zawierają treści obraźliwe, wulgarne, nieprzyzwoite lub elementy przemocy;
  4. zawierają treści komercyjne.
 10. Wycofanie memów z konkursu przez BPP może nastąpić bez uzasadnienia i powiadomienia uczestnika oraz nie daje uczestnikowi prawa do reklamacji.
 11. Uczestnik ma prawo wycofać  zgłoszone memy w trakcie trwania konkursu.
 12. Uczestnik konkursu zachowuje wszelkie prawa do zgłoszonych memów.
 13. BPP przysługuje prawo do prezentacji zgłoszonych memów na:
  1. swojej stronie w portalu facebook.com;
  2. swojej stronie w portalu twitter.com
  3. swojej stronie WWW w domenie  library.put.poznan.pl;
  4. drukowanych planszach na terenie BPP;
  5. monitorach prezencyjnych na terenie Politechniki Poznańskiej.
 14. Memy będą oceniane i wybierane przez pracowników BPP. Ocena będzie subiektywna i nie daje uczestnikom prawa do reklamacji.
 15. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 maja 2014 r.
 16. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc autorom memów przysługują nagrody:
  1. za zajęcie pierwszego miejsca – pióro promocyjne BPP;
  2. za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca – zestaw promocyjny BPP.
 17. Lista laureatów zostanie ogłoszona na:
  1. stronie BPP w portalu facebook.com;
  2. stronie BPP w portalu twitter.com;
  3. stronie WWW BPP w domenie  library.put.poznan.pl.
 18. Laureaci posługujący się pseudonimami zobowiązani są do ujawnienia swoich nazwisk oraz udowodnienia posiadania konta na portalu facebook.com lub twitter.com, poprzez które były zgłoszone memy.
 19. Laureaci odbierają nagrody osobiście, w uzgodnionym z BPP terminie do 31 maja 2014 r. Laureaci zobowiązani są do wylegitymowania się legitymacja studencką, doktorancką lub pracowniczą Politechniki Poznańskiej.
 20. BPP zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku:
  1. gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
  2. gdy wszystkie prace konkursowe nie spełnią warunków regulaminu,
  3. niezadowalającego poziomu estetycznego lub merytorycznego prac konkursowych.
 21. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 22. BPP nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie konkursu bądź zmiany terminów wynikłe z przyczyn od niej niezależnych.
 23. Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować na adres webmaster@library.put.poznan.pl.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce - Kuba Wieczorek
II miejsce - Waldemar Grześkiewicz
III miejsce - Michał Tomczyk.

Zdjecie: