• drukuj

Rozprawy doktorskie przed obroną

Hybiak Daniel : Nanocząstki metali i tlenków metali jako nukleanty krystalizacji polimorficznych odmian izotaktycznego polipropylenu
Wydział: TCH
Obrona: 28.11.2017

 

Chmielewska Sylwia : Analiza wpływu anionów i rozpuszczalników na strukturę kationów soli imidazoliowych
Wydział: TCH
Obrona: 28.11.2017

 

Dziedziela Błażej : Badania emisji zanieczyszczeń z kanalizacji deszczowej na terenach zurbanizowanych na przykładzie Łodzi
Wydział: BiIŚ
Obrona 07.12.2017

 

Rzelewska Martyna : Ekstrakcja Ru(III) i Rh(III) z wodnych roztworów chlorkowych za pomocą czwartorzędowych soli fosfoniowych
Wydział: TCH
Obrona 12.12.2017

 

Łęgosz Bartosz : Ciecze jonowe III generacji z czwartorzędowym atomem azotu
Wydział: TCH
Obrona 09.01.2018