Publikacje Biblioteki

Normy

PN-82/N-01152-01 Opis bibliograficzny. Książki.
PN-97/N-01152-02 Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe.
PN-00/N-01152-13 Opis bibliograficzny. Dokumenty elektroniczne.
PN-85/N-01158 Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym.
PN-94/N-01178 Zasady skracania tytułów wydawnictw ciągłych.

Wykaz ważniejszych skrótów i skrótowców

AM Akademia Medyczna
b.m. bez miejsca
b.w. bez wydawcy
BG Biblioteka Główna
bibl. biblioteka
biul. biuletyn
CD-ROM compact disk-read only memory
cz. część
dod. dodatek
gaz. gazeta
nauk. naukowy
nr numer
oprac. opracował, opracowanie
PB Politechnika Białostocka
PFBN Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych
PK Politechnika Krakowska
PL Politechnika Lubelska
pozn. poznański
PP Politechnika Poznańska
Politechnika Świętokrzyska
PTIN Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej
publ. publiczny
PW Politechnika Wrocławska
red. redaktor
rocz. rocznik
s. strony
SBP Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
t. tom
UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
UJ Uniwersytet Jagieloński
wielkop. wielkopolski
Woj. Bibl. Publ.

i Centrum

Animacji Kultury
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
woj. województwo
WSP Wyższa Szkoła Pedagogiczna
wyd. wydanie
wydaw. wydawnictwo
zesz. zeszyt

Wykaz skrótów nazw wydawnictw

Biblioteka / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Biblioteka / UAM
Bibliotekarz  
Bibliotekarz Poznański Bibl. Pozn.
Biuletyn Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej Biul. BG PP
Gazeta Poznańska Gaz. Pozn.
Gazeta Wielkopolska Gaz. Wielkop.
Gazeta Wyborcza Gaz. Wybor.
Głos Politechniki / Politechnika Poznańska Głos Politech. / PP
EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy EBIB
Forum Akademickie Forum Akad.
Horyzonty  
Praktyka i Teoria Informacji Prakt. Teor. Inf.
Przegląd Biblioteczny Prz. Bibl.
Roczniki Biblioteczne Rocz. Bibl.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Biblioteka Zesz. Nauk. UAM. Biblioteka

Wykaz skrótów nazw wydawnictw

Oficyna Wydaw. PW Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Wydaw. PB Wydawnictwo Politechniki Białostockiej
Wydaw. PL Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej
Wydaw. PP Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
Wydaw. SBP Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Wydaw. Uczel. WSP Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Wydaw. UJ Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego