BIBLIOTEKA GŁÓWNA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Biblioteki jednostek organizacyjnych Politechniki Poznańskiej

Informator

Poznań, kwiecień 2003


ZAPISKI BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. 11
pod redakcją Haliny Ganińskiej


Wydawca: Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej,
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
Powiel. BGPP zam. 1/2003 nakł. 100 egz.


Słów kilka o bibliotekach Politechniki Poznańskiej

Problematyka bibliotek instytutów Politechniki Poznańskiej była od 1995 roku przedmiotem rozważań na kilku posiedzeniach rady bibliotecznej - jako organu opiniodawczego rektora.

W połowie lat dziewięćdziesiątych rozważano wstępną propozycję restrukturyzacji bibliotek instytutowych (wrzesień 1995) opracowaną przez dyrektora Biblioteki Głównej i przedłożoną wcześniej władzom Uczelni (czerwiec 1995). Przewidywała ona stopniowe łączenie małych bibliotek instytutowych w kilka wydziałowych względnie dziedzinowych, w celu bardziej efektywnego wykorzystania rozproszonych w 20 bibliotekach zbiorów (liczących samych druków zwartych ca 43,24 % ogółu druków zwartych bibliotek PP oraz 34% ogółu zbiorów bibliotek PP), a co za tym idzie:

W lutym 1997r. przedstawiono stan bibliotek instytutowych PP (regulaminy, kadry, stan zbiorów i katalogów, udostępnianie, sprawy skontrum i selekcji zbiorów, warunków lokalowych, dostępu do Internetu i wyposażenia komputerowego). Na posiedzeniu rady bibliotecznej w lutym 1998r. dyskutowano na temat przyszłego funkcjonowania bibliotek instytutowych oraz nad "Założeniami organizacji wirtualnej biblioteki wydziałowej" oprac. przez dra hab. inż. Marka Fertscha. W procesie wdrażania systemu bibliotecznego HORIZON we wrześniu 1998r. Biblioteka Główna przekazała wszystkim wydziałom jeden zestaw komputerowy z oprogramowaniem bibliotecznym, w celu stopniowego włączania bibliotek wydziałów do tworzenia wspólnego katalogu komputerowego druków zwartych PP i rozpoczęła indywidualne szkolenia, które są kontynuowane wg potrzeb.

Na dzień dzisiejszy cztery biblioteki aktywnie uczestniczą w katalogowaniu swoich nabytków, a trzy przygotowują się do pracy w module katalogowania.

W grudniu 1998r. na radzie bibliotecznej powrócono do sprawy wstępnej restrukturyzacji bibliotek i potrzeby dostosowania sieci b-k PP do wdrażanego systemu HORIZON - sprawy te postanowiono szerzej omówić na radzie specjalnie temu zagadnieniu poświęconej. W lutym 2002 omówiono stan zbiorów, katalogów i udostępnianie w bibliotekach . Obecną strukturę bibliotek - na którą składają się 2 wydziałowe, 17 instytutowych i 1 w studium - oraz ich działalność prezentujemy w niniejszym informatorze. Dane w nim zawarte traktujemy jako materiał do podjęcia ewentualnych decyzji w sprawie nowej organizacji księgozbiorów i usług biblioteczno-informacyjnych na Politechnice Poznańskiej, z uwzględnieniem serwisów online i zdalnej obsługi prowadzonych przez Bibliotekę Główną.

Poznań, kwiecień 2003 Halina Ganińska


SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

Wydział Architektury

 1. Biblioteka Wydziału Architektury

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

 1. Biblioteka Instytutu Konstrukcji Budowlanych
 2. Biblioteka Instytutu Inżynierii Lądowej
 3. Biblioteka Instytutu Inżynierii Środowiska

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

 1. Biblioteka Instytutu Mechaniki Stosowanej
 2. Biblioteka Instytutu Technologii Mechanicznej
 3. Biblioteka Instytutu Inżynierii Materiałowej

Wydział Elektryczny

 1. Biblioteka Instytutu Elektroenergetyki
 2. Biblioteka Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej
 3. Biblioteka Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji
 4. Biblioteka Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej

Wydział Fizyki Technicznej

 1. Biblioteka Wydziału Fizyki Technicznej

Wydział Informatyki i Zarządzania

 1. Biblioteka Instytutu Informatyki
 2. Biblioteka Instytutu Inżynierii Zarządzania

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

 1. Biblioteka Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
 2. Biblioteka Instytutu Silników Spalinowych i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Wydział Technologii Chemicznej

 1. Biblioteka Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej
 2. Biblioteka Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej

Jednostki międzywydziałowe

 1. Biblioteka Instytutu Matematyki
 2. Biblioteka Studium Języków Obcych

Porównawcze informacje statystyczne

Bibliografia

Indeks nazwisk pracowników bjo


SŁOWO WSTĘPNE

Integralną częścią systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Poznańskiej są biblioteki jednostek organizacyjnych Uczelni, którego podstawę stanowi Biblioteka Główna. Zasadniczy zręb obecnego kształtu struktury bibliotek uformował się w roku 1970. W tym to roku powstało 20 wydzielonych bibliotek, a w roku 1975 - 211. Wcześniej, w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, w ramach sieci funkcjonowały nawet 52 biblioteki2. Spowodowane to było dużym rozdrobnieniem jednostek dydaktyczno-naukowych, których model uwzględniał tylko katedry i zakłady. W roku 1970 Politechnika Poznańska przeszła zasadniczą restrukturyzację polegającą na tworzeniu instytutów w miejsce dotychczasowych 57 katedr i zakładów3.
Oddanie w pierwszych latach siedemdziesiątych do użytku nowych dużych budynków dydaktycznych na terenie "Poligrodu" pozwoliło na połączenie dotychczasowych małych księgozbiorów i utworzenie prężniejszych bibliotek instytutowych.
W różnych latach odmiennie kształtowała się formalna przynależność pracowników bibliotek. Raz podlegali Bibliotece Głównej, a raz swoim jednostkom organizacyjnym. Ostatecznie przyjęto, że biblioteki i ich pracownicy podlegają bezpośrednio kierownictwu jednostek organizacyjnych4. Biblioteka Główna zachowała jednak nadzór merytoryczny jako odpowiedzialna za cały system biblioteczno-informacyjny5 wprowadzając w swojej strukturze specjalną samodzielną komórkę ds. bibliotek sieci.

Niniejszy informator ma na celu przybliżenie obecnej sytuacji poszczególnych bibliotek jednostek organizacyjnych Politechniki Poznańskiej. Do roku 1997 były to głównie biblioteki instytutów; od 1997 r. mamy do czynienia z procesem przekształcania się
w biblioteki wydziałów. Pierwszą była Biblioteka Wydziału Fizyki Technicznej, która powstała z przekształcenia biblioteki instytutowej, czyli od utworzenia z Instytutu Fizyki Wydziału Fizyki Technicznej. Drugą, jak na razie, jest od 1999 r. Biblioteka Wydziału Architektury, po usamodzielnieniu się, jako wydziału, Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego.
W celu przedstawienia poszczególnych bibliotek opracowano specjalną ankietę, na którą odpowiedziały wszystkie biblioteki, jednak w sposób wyczerpujący tylko kilka. Zawierała dziesięć pytań o zagadnienia, które obrazowały działalność każdej biblioteki od momentu powołania, poprzez podstawowe dane bibliometryczne aż do najnowszych inicjatyw na rzecz swojego środowiska użytkowników - czyli komputeryzacji zbiorów.
Dużą trudność sprawiły zagadnienia dotyczące historii placówek; brak bowiem drukowanych źródeł o charakterze przekrojowym ujmujących biblioteki jednostek organizacyjnych jako oddzielny temat. Rozproszone informacje znajdują się w publikacjach poświęconych ogólnie Uczelni6 .

Pracownikom tych bibliotek autor składa serdeczne podziękowanie za wydatną pomoc przy opracowaniu informatora. Oddzielne słowa podziękowania należą się p. mgr Krystynie Horemskiej za udostępnienie, Jej autorstwa, monograficznego opracowania dotyczącego Biblioteki Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej PP, w którym zawarte były cenne informacje odnoszące się do wszystkich bibliotek jednostek organizacyjnych naszej Uczelni działające do roku 1983.

Autor składa także podziękowania Dyrekcji Biblioteki Głównej PP za umożliwienie podjęcia tematu oraz wyjątkową życzliwość przy publikowaniu opracowania.

Przypisy

 1. Por. Stanisław Badoń, Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej. [W]: Biblioteki Wielkopolski. Red. nauk. Stanisław Kubiak, red. merytoryczny Stanisław Badoń. Poznań, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Oddział w Poznaniu, 1983 s.115 [oraz] Krystyna Horemska, Biblioteka Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej i jej użytkownicy [maszynopis]. Poznań, 1983, s.12.
 2. Por. Szkoły inżynierskie w Poznaniu 1945 -1955: Politechnika Poznańska 1955 - 1965. Red. nacz. Kazimierz Kapitańczyk. Poznań, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Poznańskiej, 1965 s. 114 [oraz] J. Dembski, S. Kubiak, Biblioteki miasta Poznania : informator. Poznań, Wydaw. Poznańskiej, 1968 s. 44- 47 ; A. Wróblewski, Biblioteki szkół wyższych w liczbach. Warszawa, PWN, 1972 s. 349.
 3. Por. Politechnika Poznańska i wcześniejsze uczelnie techniczne w Poznaniu. Pod red. Władysławy Dembeckiej. Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 1976 s. 12.
 4. Do roku 1952 cały zakup i opracowanie materiałów bibliotecznych dla bibliotek sieci dokonywane były centralnie przez Bibliotekę Główną. Od 1953 do 1969 r. Biblioteka Główna prowadziła centralny import i sprawozdawczość. Por. Szkoły inżynierskie...op.cit. s. 112. Po roku 1970 do lat 80 -tych Biblioteka Główna zajmowała się importem czasopism z krajów kapitalistycznych.
 5. Zob. Statut Politechniki Poznańskiej. Poznań 1994 r. Rozdział X Biblioteka Główna § 84 - 87.
 6. Ukazały się: Szkoły inżynierskie... op.cit.; Politechnika Poznańska i wcześniejsze uczelnie techniczne w Poznaniu, publikacja poświęcona 30- letniej działalności Uczelni wydana w 1976 r.; coroczny Informator i skład osobowy Politechniki Poznańskiej; Biblioteki Wielkopolski ... op.cit.; Biblioteki województwa poznańskiego: przewodnik. Red. nauk. Stanisław Badoń. Poznań, SBP - Zarząd Okręgu w Poznaniu, 1991. Pewne informacje znaleźć można również w informatorze: Biblioteka Politechniki Poznańskiej : informator. Oprac.: Halina Ganińska, Elżbieta Jasiewicz, Zofia Kaczmarczyk. Poznań, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 1998 .

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

 1. Biblioteka Wydziału Architektury
  Adres: ul. Nieszawska 13 C , 61-021 Poznań, tel. 665-32-57

  1. Geneza
   Bibliotekę założono w roku 1975.
   W latach 1975-1978 placówka funkcjonowała jako biblioteka Oddziału Architektury Wydziału Budownictwa Lądowego.
   W latach 1979-1998 - w ramach Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.
   Od roku 1999 jest biblioteką wydziałową Wydziału Architektury.

  2. Prowadzący bibliotekę

   W latach 1975-1982 Mirosława Łuczka
   Od 1983 r. mgr Bernadeta Wieczorek (cały etat - wykształcenie wyższe bibliotekarskie)

  3. Lokal
   Przez wiele lat biblioteka mieściła się przy ul. Strusia 12. W latach 2000-2002 mieściła się w oficynie przy ul. Ogrodowej 11 - w lokalu o powierzchni 85 m2. Od 2002 r. biblioteka, po przeniesieniu na ul. Nieszawską dysponuje powierzchnią 80 m2.
   Dla czytelników wydzielono 15 stanowisk.

  4. Zbiory - profil: literatura z zakresu architektury, urbanistyki.

   • Udostępnianie: pracownikom, studentom, emerytom i rencistom Uczelni.
    Osobom spoza Uczelni udostępnia się materiały na miejscu w czytelni.
    Prowadzi się wypożyczenia międzybiblioteczne.

   • Księgozbiór (2002r.)
    Ogółem: 6319 jednostek inwentarzowych, w tym:
    druki zwarte (wol.): 4785
    czasopisma (wol.): 581
    czasopisma bieżące (tytuły): 6
    zbiory specjalne (jednostki): 953

   • Wpływ roczny: 367 jednostek inwentarzowych.

   • Godziny otwarcia:
      poniedziałek, czwartek, piątek 900 - 1500,
    wtorek, środa 1000 - 1700.

   • Podstawowe narzędzia informacyjne - katalogi: alfabetyczny, systematyczny.

  5. Współpraca z Biblioteką Główną w ramach systemu biblioteczno- informacyjnego
   Uczelni polega na przekazywaniu kart katalogowych do centralnego katalogu bibliotek
   jednostek organizacyjnych PP.

  6. Aktywność biblioteki na rzecz swojego środowiska czytelniczego
   Biblioteka, jako jedna z nielicznych, realizuje zasadę wolnego dostępu do półek.
   W ciągu roku rejestruje ok. 518 czytelników.


WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA (3 biblioteki)

 1. Biblioteka Instytutu Konstrukcji Budowlanych
  Adres: ul. Piotrowo 5, 61-138 Poznań, tel. 665-24-61, pok. 108
  agocalek@put.poznan.pl

  1. Geneza

   Ex libris Biblioteki z lat 1975-1992

   Biblioteka powstała w 1970 roku jako Biblioteka Instytutu Technologii i Konstrukcji Budowlanych z przekształcenia następujących placówek:

   1. Biblioteki Stacji Doświadczalnej przy Technikum Budowlanym w Poznaniu (funkcjonowała od 25.04.1951 r. do 1953 r.),
   2. Biblioteki Zakładu Badawczego Budownictwa Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu (1954-1956),
   3. Biblioteki Katedry Prefabrykacji i Betonów Sprężonych Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu (1956)
   4. Biblioteki Katedry Budownictwa Politechniki Poznańskiej, od 1956-1970
   5. Biblioteki Instytutu Technologii i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Poznańskiej (1970-1992).

   Od 1992 r., po zmianie nazwy Instytutu, placówka funkcjonuje jako Biblioteka Instytutu Konstrukcji Budowlanych.

  2. Prowadzący bibliotekę

   W latach 1951-1954 Antonina Babś
   W latach 1954-1957 Maria Maciejowska
   W latach 1958-1987 mgr Maria Kierczyńska - Józefowska (od 1972 r. etat biblioteczny)
   Od 1987 mgr Anna Gocałek (wykształcenie wyższe bibliotekarskie)

  3. Lokal
   1970-1977 powierzchnia - 31,7 m2
   1977-1992 powierzchnia - 52,8 m2
   1992-2000 powierzchnia - 84,3 m2(w tym magazyn 31,5 m2)
   2000- powierzchnia - 56,3 m2 (oraz magazyn 3,5 m2)

  4. Zbiory - profil: budownictwo (w tym normy), matematyka, fizyka, chemia budowlana.

   • Udostępnianie: pracownikom, studentom, emerytom i rencistom Uczelni. Osobom spoza Uczelni udostępnia się materiały w czytelni, prowadzi się wypożyczenia międzybiblioteczne.
    W ciągu roku rejestruje się ok. 300 czytelników.
    Roczne wykorzystanie zbiorów: ogółem 34,91 % (książek i czasopism: 67,56 %) .

   • Księgozbiór
    w latach: 1971 1976 1982 1990 2002
    druki zwarte (wol.): 5505 12088 13680 15420 12368
    czasopisma (liczba tytułów):   84 54 27 27
    zbiory specjalne (jednostki):   27457 34277 48225 58787

   • Wpływ roczny (2002 r.)
    książki (wol.): 72
    zbiory specjalne (jednostki): 1119

   • Godziny otwarcia:
      poniedziałek - piątek 900 - 1300.

   • Katalogi: alfabetyczny, systematyczny.

  5. Współpraca z Biblioteką Główną i komputeryzacja zbiorów
   Od 1993 r. Biblioteka Instytutu wszystkie nowe nabytki wprowadza do systemu komputerowego. Najpierw - do 1999 r. - w programie LECH-BMS , od 2000 r. do programu HORIZON.
   W czytelni zorganizowano jedno stanowisko podłączone do sieci Internet, z którego korzystają użytkownicy (przeszukiwanie i zamawianie zbiorów).

 2. Biblioteka Instytutu Inżynierii Lądowej
  Adres: ul. Piotrowo 5 , 61-138 Poznań, tel. 665-24-55, pok. 236
  anna.rymska@put.poznan.pl

  1. Geneza

   Ex libris Biblioteki od 1975r.

   Rok założenia - 1970 (z połączenia księgozbiorów katedr: Dróg i Mostów, Dróg Żelaznych, Mechaniki Gruntów i Fundamentowania oraz Geodezji) z inicjatywy prof. dr hab. inż. Jana Sysaka.
   Wielkość zbiorów ogółem w momencie uruchomienia placówki: 6217 wol.

  2. Prowadzący bibliotekę

   W latach 1970-1979 Danuta Witkowska
   W latach 1978-2002 mgr Stanisława Dąbrowska
   Od 2002 r. Anna Rymska (wykształcenie średnie bliotekarskie)

  3. Lokal
   Biblioteka dysponuje jednym pomieszczeniem o powierzchni 56 m2.
   Dla czytelników wydzielono 6 stanowisk.

  4. Zbiory - profil: budownictwo komunikacyjne, geodezja, mechanika gruntów, geologia inżynierska.

   • Księgozbiór (2002r.)
    Ogółem: 11334 jednostek inwentarzowych, w tym:
    druki zwarte (wol.): 7644
    czasopisma (wol.): 168
    czasopisma bieżące (tytuły): 27
    zbiory specjalne (jednostki): 3522

   • Wpływ roczny: 257 jednostek inwentarzowych.

   • Udostępnianie: pracownikom i studentom oraz emerytom i rencistom Uczelni.
    Osobom spoza Uczelni udostępnia się materiały na miejscu w czytelni.
    Biblioteka prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne. W ciągu roku rejestruje się ok. 160 czytelników. Roczne wykorzystanie zbiorów: 79,19 %.

   • Godziny otwarcia:
      poniedziałek - piątek 900 - 1300.

   • Katalogi: alfabetyczny, systematyczny.

  5. Współpraca z Biblioteką Główną
   Udział w seminariach. Przekazywanie kart katalogowych do centralnego katalogu bibliotek sieci PP.

  6. Komputeryzacja zbiorów
   Od 1995 r. zbiory są katalogowane w systemie komputerowym LECH-BMS (6161 tytułów).

  7. Aktywność biblioteki na rzecz swojego środowiska czytelniczego
   Od 1981 roku uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie.

 3. Biblioteka Instytutu Inżynierii Środowiska
  Adres: ul. Piotrowo 5 , 61-138 Poznań, tel. 665-24-41 , pok. 326
  sylwia.dziamska@put.poznan.pl
  agata.kubiak@put.poznan.pl

  1. Geneza

   Ex libris Biblioteki od 1975r.

   W 1970 r. powstał Instytut Inżynierii Komunalnej . Wraz z nim została powołana biblioteka instytutowa z księgozbioru katedr:

   • Katedry Techniki Sanitarnej
   • Katedry Technologii Wody i Ścieków
   • Katedry Budownictwa Wiejskiego
   • Katedry Planowania Przestrzennego i Urbanistyki.
   Faktycznie jednak w skład biblioteki wszedł księgozbiór z dwóch pierwszych katedr. Zbiory pozostałych katedr nie znajdowały się fizycznie w bibliotece i pozostawały przy dawnych katedrach. Formalności z przekazywaniem księgozbiorów trwały dość długo, ze względu na zmianę dyrektora Instytutu. Pierwszym dyrektorem Instytutu był doc. dr inż. B. Rzeczyński. Ostatecznie protokołem zdawczo-odbiorczym zbiory dawnej Katedry Budownictwa Wiejskiego przejął Instytut Technologii i Konstrukcji Budowlanych a zbiory dawnej Katedry Planowania Przestrzennego i Urbanistyki przejął Instytut Inżynierii Lądowej.
   Na koniec 1971 r. księgozbiór (dwóch pierwszych katedr) wynosił 1788 vol. Razem z pozostałymi katedrami - 4134 vol. Księgozbiór Katedry Techniki Sanitarnej i Katedry Technologii Wody i Ścieków stanowił podstawę obecnej biblioteki, do rozwoju której w dużej mierze przyczynił się ówczesny dyrektor Instytutu prof. dr hab. inż. Czesław Grabarczyk , powołany na to stanowisko w roku akad. 1971/1972.
   Od roku akad. 1974/1975 przyjęto nazwę: Biblioteka Instytutu Inżynierii Środowiska.

  2. Prowadzący bibliotekę

   mgr Wanda Wojciekiewicz w latach: 1971-VI 1973
   mgr Janina Dziamska w latach: 1.VII.1973-II.2003
   mgr Hanna Sommerfeld w latach: 1.XII.1975-30.IX. 1976 /drugi etat/
   Sylwia Dziamska od 1.III.2003 r.
   Agata Kubiak od 1.III.2003 r.

  3. Lokal
   Biblioteka od początku swego istnienia mieści się na ul. Piotrowo 5, w budynku Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Do 1985 r. zajmowała jeden pokój (27 m2).
   W 1986 r. otrzymała drugi przylegający pokój ( 17 m2 ), który pełni rolę czytelni dla 6 czytelników. Czytelnia została urządzona bardzo nowocześnie dzięki sponsorującym firmom: Envirotech sp. z o.o., Danfoss, Grundfos i Reflex.

  4. Zbiory - profil: ogrzewnictwo, klimatyzacja, ochrona powietrza, zaopatrzenie w wodę, ochrona środowiska.

   • Księgozbiór
    w latach: 1975 1976 1985 1995 2002
    druki zwarte (wol.): 2678 2830 4733 6066 5922
    czasopisma (wol.): 270   666 698 408
    czasopisma (tyt. bieżące): 70 81 68 21 15
    zbiory specjalne (normy, katalogi, dokumenty elektroniczne, materiały inform.itp.): 797 3237 3967 5446 5934

   • Wpływ roczny (2002 r.): 160 jednostek inwentarzowych.

   • Udostępnianie: pracownikom, studentom, emerytom i rencistom Uczelni.
    Osobom spoza Uczelni udostępnia się materiały w czytelni. Prowadzi się wypożyczenia międzybiblioteczne.
    Rocznie rejestruje się ok. 130 czytelników.
    Roczne wykorzystanie zbiorów: 54,39 %.

   • Godziny otwarcia:
      poniedziałek - piątek 900 - 1400.

   • Katalogi: alfabetyczny, systematyczny.

  5. Współpraca z Biblioteką Główną dotyczy:

   • kart katalogowych do katalogu centralnego bibliotek jednostek organizacyjnych PP,
   • sprawozdań GUS,
   • realizacji planu skontrum (wraz z całą organizacją przebiegu cząstkowych zadań: selekcji, ubytków, itp.),
   • przekazywania wykazu publikacji pracowników Instytutu.
   • Biblioteka Główna była inicjatorem opracowania ekslibrisów dla wszystkich bibliotek jednostek organizacyjnych PP,
   • od lat Biblioteka Główna przekazuje swoje dublety, dary, a od 2001 r. książki, katalogi i inne materiały wydawnicze z Biblioteki Uniwersyteckiej.
   • uczestniczenie w zebraniach informacyjno- szkoleniowych organizowanych przez Bibliotekę Główną
   • od roku 1981 uczestniczenie w corocznych, wyjazdowych seminariach szkoleniowych
   • do bibliotek naukowych w Polsce, organizowanych przez Bibliotekę Główną.

  6. Aktywność biblioteki na rzecz swojego środowiska czytelniczego

   • wydawanie wykazu nabytków,
   • prowadzenie informacji katalogowej o materiałach konferencyjnych,
   • informacja o publikacjach pracowników Instytutu, także w formie komputerowej
   • wykonywanie odbitek kserograficznych.

  7. Inne informacje

   • od 1974 r. uczestnictwo w MTK w Warszawie (zakup wielu książek dewizowych),
   • w związku z prowadzonymi pracami badawczymi w Instytucie - zbieranie i opracowywanie literatury do określonych tematów,
   • opracowanie m.in. publikacji : Bibliografia referatów opublikowanych w materiałach z Krajowej Konferencji Naukowo- Technicznej: zagadnienia zaopatrzenia w wodę miast i wsi 1965-1984. [W:] IX Krajowa Konferencja. Naukowo.-Techniczna : zagadnienia zaopatrzenia w wodę miast i wsi. Materiały konferencyjne. Poznań 1984. [Organiz.]: NOT PZITS [i in.]. Poznań, 1984. - s.53-88 ; Bibliografia publikacji pracowników Instytutu Inżynierii Środowiska za lata 1971-1984. [W:] IV Konferencja Naukowa. Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej. T.4. Prace Instytutu Inżynierii Środowiska. Poznań - maj 1985. Poznań: Wyd. Politechniki. Poznańskiej, 1985 s.423-461 ,
   • jako ważne dla biblioteki uznaje się dużą życzliwość i zrozumienie merytorycznych potrzeb biblioteki poszczególnych dyrektorów Instytutu: prof. dr hab. inż. Czesława Grabarczyka, prof. dr hab. inż. Ferdynanda Dembeckiego, prof. dr hab. inż. Edwarda Szczechowiaka.

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA (3 biblioteki)

 1. Biblioteka Instytutu Mechaniki Stosowanej - nazwa od 1984 r.
  Adres: ul. Piotrowo 3 , 61-138 Poznań, tel. 665-25-55, pok. 328
  brakow@sol.put.poznan.pl

  1. Geneza
   Biblioteka, jako instytutowa, pod nazwą Biblioteka Instytutu Mechaniki Technicznej, powołana została w 1969 roku z inicjatywy prof. Włodzimierza Derskiego.
   Działalność podjęła jednak w 1970 r. po scaleniu bibliotek:

   1. Katedry Mechaniki Technicznej, która funkcjonowała od stycznia 1953 r. do 1970 r. przy ul. Strzeleckiej pod nadzorem prof. Edmunda Karaśkiewicza. Bibliotekę prowadzili: prof. Andrzej Radowicz, dr Janina Kowalak, prof. Czesław Cempel,
   2. Zakładu Mechaniki Ośrodków Ciągłych przy Pl. M. Skłodowskiej-Curie 2 pod nadzorem prof. Włodzimierza Derskiego. Funkcjonowała w latach 1965-1970.
   3. Zakładu Wytrzymałości Materiałów przy Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5 pod nadzorem prof. Ferdynanda Twardosza. Biblioteka funkcjonowała w latach 1963 - 1970. Biblioteką kierował dr Daniel Bugajny.
   4. Zakładu Teorii Maszyn i Mechanizmów. Biblioteką kierował prof. Stanisław Wiśniewski. Część księgozbioru przekazano również do Biblioteki Instytutu Technologii Budowy Maszyn (obecnie Instytutu Technologii Mechanicznej).

  2. Prowadzący bibliotekę

   Irena Sadowska 1969-XII.1971
   Bożena Rakowska od 01.12. 1971 r. (wykształcenie średnie bibliotekarskie)

  3. Lokal
   Lokal biblioteki instytutowej przydzielony w budynku Wydziału powstał z sali wykładowej. Obejmuje dwa pomieszczenia (67 m2): magazyn i czytelnię na 6 miejsc.

  4. Zbiory - profil: mechanika techniczna, wytrzymałość materiałów, wibroakustyka, biodynamika systemów.

   • Udostępnianie: pracownikom, studentom, emerytom i rencistom Uczelni. Osobom spoza Uczelni udostępnia się materiały w czytelni, prowadzi się wypożyczenia międzybiblioteczne. Rocznie rejestruje się ok. 220 czytelników.
    Roczne wykorzystanie zbiorów: 35,32 %.

   • Księgozbiór
    Na koniec pierwszego roku funkcjonowania (1970 r.) księgozbiór liczył 7.615 wol.
    W roku 1990 druki zwarte obejmowały 13890 wol., czasopisma bieżące - 58 tytułów.
    Obecnie (2002 r.):

    • druki zwarte (wol.): 11584
    • czasopisma bieżące (tytuły): 25

   • Wpływ roczny: 184 wol.

   • Godziny otwarcia:
      poniedziałek, wtorek, środa, piątek 900 - 1300.

   • Katalogi: alfabetyczny, systematyczny.

  5. Współpraca z Biblioteką Główną dotyczy:

   • przekazywania kart katalogowych do katalogu centralnego bibliotek jednostek organizacyjnych PP,
   • sprawozdań GUS,
   • realizacji planu skontrum (wraz z całą organizacją przebiegu cząstkowych zadań: selekcji, ubytków, spisów).

  6. Aktywność biblioteki na rzecz swojego środowiska czytelniczego przejawiała się i przejawia m.in. w:

   • wydawaniu biuletynu nowości,
   • organizowaniu okolicznościowych wystawek,
   • wizualizacji informacji,
   • prezentacji nowości książkowych i nadbitek publikacji pracowników Instytutu,
   • wykonywaniu odbitek kserograficznych,
   • gromadzeniu i udostępnianiu wstępnych opracowań publikacji, jako swoistych zapowiedzi artykułów pod nazwą RAPORTY WEWNĘTRZNE IMS,
   • opracowywaniu i udostępnianiu informacji katalogowej o materiałach konferencyjnych odnośnie konferencji, w których brali udział pracownicy Instytutu,
   • opracowywaniu informacji katalogowej dot. prac magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych napisanych w Instytucie,
   • prowadzeniu komputerowej ewidencji publikacji pracowników Instytutu w oparciu o program ISIS i WORD.

  7. Inne informacje
   W bibliotece , w miarę możliwości, dokonuje się stałą modernizację dostępu do zbiorów (m.in. na zasadzie wolnego dostępu do półek). Gromadzenie i udostępnianie instytutowych prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych.
   Jako ważne dla biblioteki uznaje się dużą życzliwość i zrozumienie merytorycznych potrzeb biblioteki poszczególnych dyrektorów Instytutu.
   Do zbiorów, które należy szczególnie chronić zalicza się m.in.:

   • czasopismo MECHANIK - rocznik 1957,
   • angielskie wydawnictwa z lat 50-tych z dziedziny sprężystości materiałów (elasticity).

 2. Biblioteka Instytutu Technologii Mechanicznej
  Adres: ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań, tel. 665-22-60, pok. 839
  elzbieta.mach@put.poznan.pl

  1. Geneza

   Ex libris Biblioteki z lat 1975-1994

   Bibliotekę powołano w 1970 roku. Poprzednie nazwy:

   1. w latach 1970-1994 Biblioteka Instytutu Technologii Budowy Maszyn,
   2. w latach 1995- 1996 Biblioteka Instytutu Technologii Maszyn,
   3. od 1997 r. - Biblioteka Instytutu Technologii Mechanicznej.

  2. Prowadzący bibliotekę

   W latach 1970-2002 mgr Elżbieta Mądry
   Od 2002 r. Elżbieta Mach (1/2 etatu)

  3. Lokal
   Obecnie powierzchnia wynosi 67 m2. Wydzielono 10 stanowisk dla czytelników.

  4. Zbiory - profil: obróbka skrawaniem, maszyny technologiczne, metrologia i systemy pomiarowe, informatyzacja systemów produkcyjnych, procesy technologiczne.

   • Udostępnianie: pracownikom, studentom, emerytom i rencistom Uczelni. Osobom spoza Uczelni udostępnia się materiały w czytelni. Prowadzi się wypożyczenia międzybiblioteczne.
    Rocznie rejestruje się ok. 360 czytelników.
    Roczne wykorzystanie zbiorów: 56,31 %.

   • Księgozbiór
    w latach: 1976 1982 1990 2002
    druki zwarte (wol.): 15689 16250 18151 20122
    czasopisma (wol.): 142 16 161 -
    czasopisma bieżące (tytułów):   152 29 23
    zbiory specjalne: 404 723 793 475

   • Roczne wpływy (2002 r.): 113 jednostek inwentarzowych.

   • Godziny otwarcia:
      poniedziałek - czwartek 1000 - 1300,
    soboty zjazdowe 830 - 1300.

   • Katalogi: alfabetyczny, systematyczny.

  5. Współpraca z Biblioteką Główną
   Biblioteka przekazuje karty katalogowe nabytków do centralnego katalogu bibliotek jednostek organizacyjnych PP oraz karty katalogowe dot. publikacji pracowników Instytutu.

  6. Inne informacje
   Biblioteka sprawuje opiekę merytoryczną i organizacyjną nad księgozbiorem Instytutu Technologii Materiałów.

 3. Biblioteka Instytutu Inżynierii Materiałowej
  Adres: Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań , budynek B-2, pok. 6
  tel. 665-35-94, 665-35-14,
  dobromil@sol.put.poznan.pl

  1. Geneza
   Data powstania - 1984 r. z inicjatywy prof. dr.hab. inż. Andrzeja Barbackiego. Organizacją zajmowała się bezpośrednio dr inż. Katarzyna Kostrzewa.
   Poprzednie nazwy:

   • w latach 1984-1991 - Biblioteka Instytutu Metaloznawstwa,
   • w latach 1992-1997 - Biblioteka Katedry Metaloznawstwa (książki i czasopisma przechowywano w szafach na korytarzu Katedry).

  2. Prowadzący bibliotekę (brak etatu bibliotecznego)

   Izabela Kubiak, mgr inż. Karol Jóźwiak w latach 1984-2000
   dr inż. Katarzyna Kostrzewa do listopada 2000 r.
   dr Dobromiła Kikiewicz od grudnia 2000 r.

  3. Lokal
   Biblioteka mieściła się na korytarzu w budynku B5. Następnie w budynku B12. W latach 2000-2001 w budynku B13 pok. 11. Od 2002 r. w budynku B2. Biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie o powierzchni 21 m2, w którym wydzielono kącik czytelniczy dla 2 stanowisk.

  4. Zbiory - profil: metaloznawstwo, ceramika, kompozyty, nanomateriały, obróbka cieplna, spawalnictwo.

   • Księgozbiór
    w latach: 1984 1985 2002
    druki zwarte (wol.): 1149 1159 1270
    czasopisma (wol.): - - 9
    zbiory specjalne (jednostki): - - 1020

   • Wpływ roczny (2002 r.): 18 wol.

   • Udostępnianie: pracownicy, studenci, emeryci i renciści Uczelni.
    Rocznie rejestruje się ok. 45 czytelników. Roczne wykorzystanie zbiorów: 10,04 %.

   • Katalogi: alfabetyczny.

   • Godziny otwarcia:
      czwartek - piątek 1000 - 1200.

  5. Współpraca z Biblioteką Główną
   Przekazywanie kart katalogowych do katalogu bibliotek jednostek organizacyjnych PP. Sprawozdania GUS. Realizacja planu skontrum.

  6. Aktywność biblioteki na rzecz swojego środowiska czytelniczego
   Informacja katalogowa o materiałach konferencyjnych.
   Informacja o dorobku naukowym pracowników Instytutu Inżynierii Materiałowej.


WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY (4 biblioteki)

 1. Biblioteka Instytutu Elektroenergetyki
  Adres: ul. Piotrowo 3 A, 61-138 Poznań, tel. 665-25-27, pok. 824

  1. Geneza
   Biblioteka funkcjonuje od 1października 1970 roku. Inicjatorem założenia był prof. Stefan Seidl.

  2. Prowadzący bibliotekę

   W latach 1970-1977 Bożena Gandecka
   Od 1978 r. mgr Wanda Szrama (wykształcenie wyższe bibliotekarskie)

  3. Lokal
   Przez pięć lat biblioteka zajmowała pomieszczenia zastępcze przy ówczesnej ul. Zamenhofa. W 1975 roku przeniesiono bibliotekę do obecnego pomieszczenia o powierzchni 48 m2. W roku 1980 biblioteka otrzymała dodatkowy magazyn. Łączna powierzchnia, jaką obecnie dysponuje biblioteka, wynosi 62 m2 .
   Wydzielono 9 miejsc dla czytelników.

  4. Zbiory - profil: elektroenergetyka, w tym szczególnie zagadnienia dotyczące układów i sieci elektroenergetycznych, elektrowni i gospodarki elektroenergetycznej, aparatów i urządzeń rozdzielczych, wysokich napięć i materiałów elektrotechnicznych.

   • Udostępnianie: pracownikom, studentom, emerytom i rencistom Uczelni. Osobom spoza Uczelni udostępnia się materiały w czytelni. Prowadzi się wypożyczenia międzybiblioteczne.
    Rocznie rejestruje się ok. 160 czytelników.
    Roczne wykorzystanie zbiorów: 24,58 %.

   • Księgozbiór
    w latach: 1970 1971 1976 1982 1990 2002
    druki zwarte (wol.): 2734 2984 5082 7035 8101 8950
    czasopisma bieżące (tytuły):     29 33 44 15
    zbiory specjalne (jednostki):     5033 5038 6651 2330

   • Roczny wpływ (2002 r.): 92 jednostki inwentarzowe.

   • Godziny otwarcia:
      poniedziałek-czwartek: 900 - 1400,
    piątek: 900 - 1200.

   • Katalogi: alfabetyczny, systematyczny.

   • Wydatki na zakup zbiorów:
    Rok: 1998 1999 2000 2001 2002
    zł: 2999 2712 4551 6490 2440

  5. Współpraca z Biblioteką Główną

   • przekazywanie kart katalogowych nabytków do centralnego katalogu sieci,
   • przekazywanie opisów bibliograficznych publikacji pracowników Instytutu.

  6. Aktywność biblioteki na rzecz swojego środowiska czytelniczego

   • prowadzenie informacji posterowej o nowych nabytkach i możliwościach dotarcia do źródeł informacji.,
   • pomoc przy tworzeniu zestawień bibliograficznych dla prac badawczych.
   • współpraca z opiekunami biblioteki: dr inż. Jan Dobrogowski, (1970-1980), dr inż. Julian Babij, (1981- 1988), od 1989 dr inż. Andrzej Grzybowski.

 2. Biblioteka Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej
  Adres: 61 -138 Poznań, ul. Piotrowo 3A , tel. 665 -2580 , pok. 651
  krystyna.horemska@put.poznan.pl

  1. Geneza
   Biblioteka funkcjonuje od 01.09. 1970 r. z połączenia zbiorów bibliotek:

   • Katedry Podstaw Elektrotechniki,
   • Katedry Elektryfikacji Rolnictwa,
   • Katedry Maszyn Elektrycznych,
   • Katedry Napędów Elektrycznych,
   • Zakładu Techniki Świetlnej w Katedrze Urządzeń Elektrycznych i Wysokich Napięć,
   • Zakładu Instalacji Elektrycznych w Katedrze Urządzeń Elektrycznych i Wysokich Napięć.
   Pierwszym opiekunem biblioteki był prof. dr hab. inż.. Mirosław Dąbrowski.

  2. Prowadzący bibliotekę

   W latach 1970-1975 Hanna Strojna
   Od 1973 r. mgr Krystyna Horemska (wykształcenie wyższe bibliotekarskie)

  3. Lokal
   Do maja 1976 r. biblioteka mieściła się na V piętrze w gmachu Rektoratu przy Pl. M. Skłodowskiej - Curie 5. Dysponowała dwoma pomieszczeniami o powierzchni łącznej 41 m2 (w czytelni, na 12 m2 wygospodarowano 3 miejsca dla czytelników).
   Po przeprowadzce, w maju 1976 r. do gmachu Wydziału Elektrycznego, biblioteka dysponuje dwoma pomieszczeniami o powierzchni 60 m2 (na VI piętrze czytelnia 30 m2 - 9 miejsc dla czytelników oraz magazyn w piwnicy - 30 m2 ).

  4. Zbiory - profil: elektrotechnika teoretyczna (teoria obwodów i sygnałów, teoria pół); elektrotechnika stosowana (maszyny elektryczne i układy wykonawcze automatyki, mikroprocesorowe systemy sterowania, technika świetlna oraz układy elektroniczne i informatyczne pojazdów, energoelektronika, elektrotermia, elektronika); informatyka stosowana.

   • Udostępnianie: pracownikom, studentom, emerytom i rencistom Uczelni zgodnie z obowiązującym regulaminem. Osobom spoza Uczelni udostępnia się materiały w czytelni. Prowadzi się wypożyczenia między biblioteczne.
    Rocznie rejestruje się ok. 170 czytelników.
    Roczne wykorzystanie zbiorów: 37,83 % (książki i czasopisma: 49,85 %).

   • Stan księgozbioru
    w latach: 1970 1976 1982 1990 2002
    druki zwarte (wol.): 4800 6864 9699 13926 16426
    czasopisma (wol.):   710   149 766
    czasopisma bieżące (tytuły):   40 49 136 18
    zbiory specjalne (jednostki):   2255 3798 6079 6898

   • Wpływ roczny (2002 r.): 276 jednostek inwentarzowych.
    Realizacja budżetu w roku 2002 na zakup zbiorów:

    • 151 wol. druków zwartych: 11530 zł
    • 18 tytułów czasopism bieżących: 2800 zł

   • Godziny otwarcia:
      wtorek, środa, piątek: 1000 - 1400,
    czwartek: 1200 - 1700,
    soboty zjazdowe: 930 - 1200.

   • Katalogi: alfabetyczny, systematyczny.

  5. Komputeryzacja zbiorów
   Biblioteka od 1995 roku udostępnia w formie elektronicznej informację o zbiorach wg własnego programu "PP IEP" (ok. 1600 rekordów). Od 2003 roku wdrażany jest w zakresie katalogowania ogólnouczelniany system HORIZON; katalog obejmuje 40 rekordów.

  6. Współpraca z Biblioteką Główną
   Dostarczane są karty katalogowe nabytków do centralnego katalogu sieci oraz wykazy publikacji pracowników instytutu.
   Udział w szkoleniach i seminariach organizowanych przez BG PP.
   Realizowany jest plan kontroli księgozbioru z pomocą opiekuna bibliotek instytutowych.
   Od kilku kadencji K. Horemska, jako członek Rady Bibliotecznej, reprezentuje
   biblioteki jednostek organizacyjnych PP.

  7. Aktywność biblioteki na rzecz swojego środowiska czytelniczego
   Działalność poradnicza dla dyplomantów w zakresie bibliografii tematycznej.
   Prowadzenie indywidualnych szkoleń z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

  8. Inne informacje
   Rocznie wysokość środków na zakup zbiorów (w tym zbiorów specjalnych) wynosi ok. 25 tys. złotych. Połowa tej kwoty pochodzi z takich źródeł jak: DS, BW, TEMPUS i inne granty. Dyrekcja instytutu określa i przyznaje limit środków na zakup podręczników z puli przeznaczonej na dydaktykę.
   Na podkreślenie zasługuje duże zrozumienie problematyki gromadzenia zbiorów ze strony prof. dr.hab.inż. Ryszarda Nawrowskiego, który przeznaczył duże nakłady finansowe na zakup sprzętu i możliwość kontynuacji prenumeraty norm i czasopism. Opiekunami biblioteki byli także prof. dr hab.inż. Władysław Opydo i prof. dr hab. inż. Wojciech Machczyński.

 3. Biblioteka Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji
  Adres: 61-738 Poznań , ul. Piotrowo 3 A, tel. 665-22-90, pok. 526
  astrycka@et.put.poznan.pl

  1. Geneza
   Rok założenia - 1970 z księgozbiorów bibliotek:
   Instytutu Elektroniki, Instytutu Automatyki, Katedry Radiotechniki, Zakładu Miernictwa Elektrycznego.

  2. Prowadzący placówkę

   W latach 1970-1996 Józefa Splisgart
   Od 1996 r. mgr Anna Serdecka-Strycka (wykształcenie wyższe bibliotekarskie)

  3. Lokal
   Biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie o powierzchni 36 m2.
   Wydzielonych jest 10 miejsc dla czytelników.

  4. Zbiory - profil: szeroko rozumiana elektronika i telekomunikacja (w tym radiokomunikacja cyfrowa, elektroniczne systemy pomiarowe, telekomunikacja medialna, radioelektronika, metrologia, systemy telekomunikacyjne, sieci transportu informacji).

   • Udostępnianie: pracownikom, studentom, emerytom i rencistom Uczelni. Osobom spoza Uczelni udostępnia się materiały w czytelni. Prowadzi się wypożyczenia międzybiblioteczne.
    Rocznie rejestruje się ok. 290 czytelników.
    Roczne wykorzystanie zbiorów: 52,03 %.

   • Stan księgozbioru
    w latach: 1974 1976 1982 1990 1995 2002
    druki zwarte (wol.): 823 1841 2809 3914 4431 7099
    czasopisma bieżące (tytuły):   45 30 28 14 9
    zbiory specjalne (jednostki): - - - - - 20

   • Wpływ roczny (2002 r.): 507 wol.

   • Godziny otwarcia:
      poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 900 - 1300,
    czwartek: 900 - 1000,
    soboty zjazdowe: 900 - 1300.

   • Katalogi: alfabetyczny, systematyczny.

  5. Komputeryzacja zbiorów
   Biblioteka wykorzystuje lokalny program komputerowy w zakresie informacji katalogowej o zbiorach. Trwają prace przygotowawcze w zakresie uruchomienia systemu HORIZON.

  6. Współpraca z Biblioteką Główną

   • udział w szkoleniach,
   • współpraca z Pracownią Biblioteki Elektronicznej BG,
   • dostarczanie kart katalogowych nabytków do centralnego katalogu bibliotek sieci,
   • wymiana doświadczeń z Biblioteką Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej.

  7. Aktywność biblioteki na rzecz swojego środowiska czytelniczego

   • informacja o nowościach dla poszczególnych pracowników naukowo-dydaktycznych,
   • współpraca z British Council w zakresie sprowadzania materiałów bibliotecznych,
   • współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi o profilu dydaktycznym Instytutu,
   • wyodrębnienie księgozbioru dotyczącego Akademii Sieci CISCO,
   • poradnictwo dla dyplomantów (studia inżynierskie, magisterskie, doktorskie) w zakresie literatury przedmiotowej i dydaktycznej.

  8. Inne informacje
   Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca z władzami Instytutu. Rocznie wysokość środków na zakup zbiorów wynosi ok. 100.000 zł . Zbiory są systematycznie uzupełniane poprzez zakupy ze środków pozadydaktycznych Instytutu (DS, BW, TEMPUS, MOSCOT, WINFLEX i inne granty).

 4. Biblioteka Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej
  Adres: Pl. M. Skłodowskiej Curie 5 , 60-965 Poznań, tel. 665-37-11 , pok. 108
  aleksandra.ciesielska@put.poznan.pl

  1. Geneza
   Rok założenia - październik 1970 z inicjatywy prof. Zbigniewa Kierzkowskiego przy współpracy z Biblioteką Główną PP.
   Poprzednie nazwy:

   • Biblioteka Ośrodka Elektronicznej Techniki Obliczeniowej (1970 r.)
   • Biblioteka Środowiskowego Ośrodka Informatyki - jako jednostka międzywydziałowa (1970-1984)
   • Biblioteka Ośrodka Informatyki (1984-1992)
   • Biblioteka Katedry Automatyki, Robotyki i Informatyki ( 01.05.1992-31.08.2002)
   • Biblioteka Instytutu Automatyki i Inżynierii Informatycznej (od 01.09.2002 r.)

  2. Prowadzący bibliotekę

   W latach 1970-1981 Irena Rademacher
   W latach 1981-1993 mgr Irena Przybylska - informatyk
   Od 1993 r. mgr Aleksandra Ciesielska (wykształcenie wyższe bibliotekarskie)

  3. Lokal
   Biblioteka nie posiadała i nie posiada odpowiedniego pomieszczenia bibliotecznego. Wydzielony jest tylko magazyn o powierzchni 12 m2. Miejsca dla czytelników organizowane są doraźnie w pomieszczeniach Instytutu.

  4. Zbiory - profil: automatyka i robotyka, sterowanie i elektronika przemysłowa, bezpieczeństwo systemów informatycznych, technologia systemów informatycznych.

   • Udostępnianie: pracownikom, studentom, emerytom i rencistom Uczelni. Osobom spoza Uczelni udostępnia się materiały w czytelni. Prowadzi się wypożyczenia międzybiblioteczne.
    Rocznie rejestruje się ok. 90 czytelników.
    Roczne wykorzystanie zbiorów: 44,40 % (książek i czasopism: 49,05%).

   • Stan księgozbioru
    w latach: 1975 1976 1982 1990 1995 2000 2002
    druki zwarte (wol.): 480 751 2868 5033 5683 4421 4699
    czasopisma (wol.): - - - - 83 - 17
    czasopisma bieżące (tytuły): 23 17 26 13 12 - 12
    zbiory specjalne (jednostki): - 20 -   556 - 493

   • Roczny wpływ (2002 r.): 170 jednostek inwentarzowych.

   • Godziny otwarcia:
      poniedziałek, wtorek, czwartek: 700 - 1400,
    środa: 1200 - 1800,
    piątek: 1000 - 1200.

   • Katalogi: alfabetyczny, systematyczny.

  5. Współpraca z Biblioteką Główną
   Przekazywanie kart katalogowych do katalogu bjo PP oraz opisów bibliograficznych dot. publikacji pracowników Instytutu i materiałów konferencyjnych do bazy SYMPO.


WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ

 1. Biblioteka Wydziału Fizyki Technicznej
  Adres: ul. Nieszawska 13 A , 61- 021 Poznań, tel. 665-32-00, 665-31-54, pok. 201/105
  kruszew@phys.put.poznan.pl

  1. Geneza

   Ex libris Biblioteki z lat 1975-1997

   Pierwszą biblioteką była Biblioteka Zakładu Fizyki założona ok. 1950 r. z inicjatywy dr A. Zajączkowskiego - przedwojennego wykładowcy PWSBMiE). W ciągu lat Zakład, a wraz z nim biblioteka, przekształcał się w: Katedrę Fizyki (1952-1970), Instytut Fizyki (1970-1997) a od 1997 r. Wydział Fizyki Technicznej.

  2. Prowadzący bibliotekę

   Do roku 1986 Romana Płoszewska
   W latach 1986-1989 Grażyna Maik-Michalak
   W latach 1989-1992 Anna Skotarczak
   Od 1992 r. mgr Lidia Kruszewska (pół etatu, wykształcenie wyższe bibliotekarskie)

  3. Lokal
   Bliższe dane o lokalu można datować od 1970 roku, czyli od funkcjonowania Biblioteki Instytutu Fizyki, której powierzchnia wynosiła 33 m2 . Po utworzeniu i przeniesieniu Wydziału na ul. Nieszawską biblioteka zajmuje powierzchnię 48 m2.
   Wydzielono 6 miejsc dla czytelników.

  4. Zbiory - profil: fizyka (ze szczególnym uwzględnieniem fizyki technicznej, fizyki komputerowej, fizyki ciała stałego - półprzewodników, fizyki teoretycznej), matematyka, chemia.

   • Udostępnianie: pracownikom, studentom, emerytom i rencistom Uczelni. Osobom spoza Uczelni udostępnia się materiały w czytelni. Prowadzi się wypożyczenia międzybiblioteczne.
    Rocznie rejestruje się ok. 90 czytelników.
    Roczne wykorzystanie zbiorów: 13,79 %.

   • Księgozbiór
    w latach: 1976 1982 1990 2002
    druki zwarte (wol.): 3869 4205 5117 5032
    czasopisma bieżące (tytuły): 28 23 26 2
    zbiory specjalne (jednostki): - 57 270 275

   • Roczny wpływ (2002 r.): 24 wol.

   • Godziny otwarcia:
      poniedziałek-czwartek: 1300 - 1500.

   • Katalogi: alfabetyczny, systematyczny.

  5. Współpraca z Biblioteką Główną
   Udział w szkoleniach i seminariach. Przekazywanie kart katalogowych nabytków do katalogu centralnego sieci bibliotecznej.


WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA (2 biblioteki)

 1. Biblioteka Instytutu Informatyki
  Adres: ul. Piotrowo 3 A, 61-138 Poznań, tel. 665-25-75, pok. 444
  danuta.marek@cs.put.poznan.pl

  1. Geneza
   W 1970 r. z Katedry Automatyki i Elektroniki Przemysłowej oraz z Katedry Miernictwa Elektrycznego i Zakładu Podstaw Automatyki powstał Instytut Automatyki, którego dyrektorem został prof. Antoni Woźniak. W kolejnej kadencji obowiązki dyrektora przejął prof. Zygmunt Szwaja a od 01. 09. 1987 r. prof. Jan Węglarz. W 1988 r. nazwa instytutu została zmieniona na Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki, odpowiedniej zmianie uległa też nazwa biblioteki. Rok 1990 przyniósł kolejną zmianę nazwy instytutu na Instytut Informatyki. Pociągnęło to za sobą zmianę nazwy biblioteki.
   Od 1. października 2001 r. powstał Wydział Informatyki i Zarządzania. Nowy wydział objął dwie biblioteki: Bibliotekę Instytutu Informatyki i Bibliotekę Instytutu Inżynierii Zarządzania. Natomiast Biblioteka Instytutu Automatyki oficjalnie powstała w listopadzie 1971 r.

  2. Prowadzący bibliotekę

   W latach 1971-1972 Halina Piotrowska
   W latach 1972 (luty)-1982 Izabella Rakowska
   Od 1982 r. mgr Danuta Marek (wykształcenie wyższe bibliotekarskie)

  3. Lokal
   Do dyspozycji biblioteki jest tylko jedno pomieszczenie o powierzchni 30 m2. Dla czytelników wydzielono 4 miejsca. Ze względu na małą powierzchnię przeprowadza się dość często selekcję księgozbioru. Do 1992 r. dotyczyło to 4845 książek. W roku 1999 wyłączono 1573 pozycje. Pierwsze skontrum w 1975 roku nie wykazało żadnych braków.

  4. Zbiory - profil: zagadnienia obejmujące badania operacyjne i sztuczną inteligencję, inteligentne systemy wspomagania decyzji, systemy informatyczne, teorię algorytmów i systemów programowania, multimedia, sieci komputerowe i systemy rozproszone.

   • Udostępnianie: pracownikom, studentom, emerytom i rencistom Uczelni. Osobom spoza Uczelni udostępnia się materiały w czytelni. Prowadzi się wypożyczenia międzybiblioteczne.
    Rocznie rejestruje się ok. 540 czytelników.
    Roczne wykorzystanie zbiorów: 45,43 %.

   • Księgozbiór
    w latach: 1972 1976 1982 1990 2002
    druki zwarte (wol.): 5101 6018 8784 6510 7326
    czasopisma bieżące (tytuły): 93 48 62 59 41
    zbiory specjalne (jednostki):   110 207 627 251

   • Wpływ roczny (2002 r.): 276 wol.

   • Godziny otwarcia:
      poniedziałek-czwartek: 900 - 1400,
    piątek: 900 - 1100.

   • Katalogi: biblioteka posiada katalog uszeregowany alfabetycznie, który na początku był ustawiony numerycznie. Jest również katalog rzeczowy, katalog nowości wydawniczych, katalog czasopism, oraz wykaz publikacji pracowników instytutu. W tworzeniu jest katalog serii wydawniczych. W Bibliotece znajdują się też rejestry Raportów Instytutowych polskich i angielskich a także tematów prac magisterskich i inżynierskich.

  5. Współpraca z Biblioteką Główną dotyczy:

   • przekazywania kart katalogowych nabytków do centralnego katalogu sieci,
   • udziału w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Główną.

  6. Aktywność biblioteki na rzecz swojego środowiska czytelniczego
   Biblioteka przygotowuje karty SYNABA dla prac związanych z badaniami własnymi, działalnością statutową oraz grantami KBN.
   Ponadto biblioteka współpracuje z prof. R. Słowińskim w zakresie tworzenia haseł katalogu rzeczowego. Użytkownicy mają możliwość korzystania na miejscu z Internetu.

 2. Biblioteka Instytutu Inżynierii Zarządzania
  Adres: ul. Strzelecka 11, 61-845 Poznań, tel. 665-34-02 , pok. 313
  agnieszka.teresinska@put.poznan.pl

  1. Geneza
   Biblioteka przechodziła wiele etapów rozwoju. Początki sięgają 1970 roku, kiedy to z trzech jednostek powołano międzywydziałowy Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych (Katedra Ekonomii Politycznej, Samodzielny Zakład Filozofii, Zakład Nauk Politycznych).
   Scalenie, w listopadzie 1971 r., zbiorów Katedry Ekonomii Politycznej (5041 wol.) i Zakładu Filozofii ( 1149 wol.) pozwoliło na utworzenie, z inicjatywy doc. dr hab. Klary Jedrzejczak, biblioteki dla całego Instytutu z etatem bibliotecznym.
   W roku 1992 dotychczasowy instytut został połączony z Instytutem Organizacji i Zarządzania i włączony w obręb Wydziału Budowy Maszyn (z późniejszą zmianą w 1998 r. na Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania) jako Instytut Inżynierii Zarządzania.
   Kolejna reorganizacja nastąpiła w roku 2001, kiedy to utworzono nowy wydział - Wydział Informatyki i Zarządzania, w skład którego wszedł Instytut Inżynierii Zarządzania wraz z biblioteką.

  2. Prowadzący bibliotekę

   W latach 1971-2002 mgr Maria Wołodkowicz
   Od 2003 r. mgr Agnieszka Teresińska

   Ponadto w bibliotece pracowali: mgr Andrzej Kisielewski, mgr Ewa Florkiewicz, mgr Magdalena Górna, Hanna Chocaj, mgr Anna Szpringier.
   Bibliotekę Instytutu Organizacji i Zarządzania prowadziły: Irena Goss, mgr Barbara Ignaszewska (do 1992r.).

  3. Lokal
   Zbiory biblioteki przechowywane były w różnych pomieszczeniach przy ul. Strzeleckiej 11, których powierzchnia nie przekraczała 30 m2.
   Od 1992 roku biblioteka dysponuje nową czytelnią o powierzchni 34 m2.
   Do dyspozycji jest także magazyn o powierzchni 25 m2.

  4. Zbiory - profil: zagadnienia dotyczące organizacji produkcji i zarządzania, ergonomii i inżynierii jakości, marketingu i sterowania ekonomicznego, ogólnych nauk ekonomicznych, logistyki, socjologii, psychologii, filozofii i metodologii działań, zastosowań informatyki, integracji europejskiej i prawa gospodarczego.

   • Udostępnianie: pracownikom, studentom, emerytom i rencistom Uczelni. Osobom spoza Uczelni udostępnia się materiały w czytelni. Prowadzi się wypożyczenia międzybiblioteczne.
    Rocznie rejestruje się ok. 260 czytelników (odwiedzin w czytelni 2453).
    Roczne wykorzystanie zbiorów: 98,23 %.

   • Księgozbiór
    w latach: 1971 1976 1982 1990 2002
    druki zwarte (wol.): 6190 9087 12281 8782 10976
    czasopisma bieżące (tytuły): - 117 27 56 47
    zbiory specjalne (jednostki): - 13 27 122 33

    W roku 1992, po połączeniu bibliotek instytutów IOiZ i INEiS, księgozbiór wynosił 16589 wol.
    W latach 1998-1999 przeprowadzono znaczą selekcje księgozbioru.

   • Wpływ roczny (2002 r.): 448 wol.

   • Godziny otwarcia:
      poniedziałek, środa, piątek: 1000 - 1400,
    wtorek, czwartek: 1400 - 1800,
    soboty zjazdowe: 900 - 1500.

   • Katalogi: alfabetyczny, systematyczny.

  5. Współpraca z Biblioteką Główną sprowadza się do:

   • uczestnictwa w zebraniach instruktażowo-informacyjnych organizowanych przez Bibliotekę Główną,
   • przekazywania kart katalogowych nabytków do katalogu centralnego sieci,
   • przekazywania opisów bibliograficznych dot. publikacji pracowników Instytutu do bazy - Bibliografia publikacji pracowników PP.

  6. Komputeryzacja zbiorów
   Od 2002 roku rozpoczęto katalogowanie książek w systemie komputerowym HORIZON. Wprowadzono dotychczas do katalogu ponad 900 opisów bibliograficznych książek.


WYDZIAŁ MASZYN ROBOCZYCH I TRANSPORTU (2 biblioteki)

 1. Biblioteka Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych
  Adres: ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań, tel. 665-22-20 , pok. 708

  1. Geneza

   Ex libris Biblioteki z lat 1975-1992

   Biblioteka, jako instytutowa, powstała w 1970 r. pod nazwą Biblioteka Instytutu Maszyn Roboczych. Dopiero w roku 1992 przyjęto obecną nazwę.

  2. Prowadzący bibliotekę

   Do roku 1977 Monika Ratajczak
   W latach 1977-1996 mgr Halina Matuszewska
   Od 1996 r. Alla Joniak (wykształcenie średnie bibliotekarskie)

  3. Lokal
   Obecnie lokal zajmuje powierzchnię 42 m2. Wydzielonych jest 8 miejsc dla czytelników.

  4. Zbiory - profil: eksploatacja maszyn i pojazdów szynowych, maszyny robocze, maszyny i urządzenia przemysłu spożywczego.

   • Udostępnianie: pracownikom, studentom, emerytom i rencistom Uczelni. Osobom spoza Uczelni udostępnia się materiały w czytelni. Prowadzi się wypożyczenia międzybiblioteczne.
    W ciągu roku rejestruje się ok. 150 czytelników.
    Roczne wykorzystanie zbiorów: 58,64 %.

   • Księgozbiór
    w latach: 1976 1982 1990 2002
    druki zwarte (wol.): 6519 6889 7937 6573
    czasopisma (wol.): - - - 1097
    czasopisma bieżące (tytuły): 69 50 44 23
    zbiory specjalne (jednostki): 112 277 399 26

   • Wpływ roczny: 208 jednostek inwentarzowych.

   • Godziny otwarcia:
      poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 900 - 1300,
    środa: 1330 - 1630,
    soboty zjazdowe: 900 - 1500.

   • Katalogi: alfabetyczny, rzeczowy.

  5. Współpraca z Biblioteką Główną
   Przekazywanie kart katalogowych nabytków do centralnego katalogu sieci bibliotecznej PP. Udział w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Główną.

 2. Biblioteka Instytutu Silników Spalinowych i Podstaw Konstrukcji Maszyn
  Adres: ul. Piotrowo 3, 61-138 Poznań, tel. 665-20-25, pok. 834
  ewa.gadzinska@put.poznan.pl

  1. Geneza

   Ex libris Biblioteki z lat 1975-1992

   Biblioteka powstała w roku 1970 jako Biblioteka Instytutu Wysokoprężnych Silników Okrętowych i Kolejowych z połączenia bibliotek:

   • Katedry Silników Spalinowych i Trakcyjnych,
   • Katedry Teorii Maszyn Cieplnych,
   • Katedry Ciągników,
   • Katedry Pojazdów Szynowych.
   W 1974 roku zmieniono nazwę na Bibliotekę Instytutu Techniki Cieplnej i Silników Spalinowych. W roku 1992 nastąpiła kolejna zmiana nazwy instytutu i biblioteki, która obowiązuje do dzisiaj.

  2. Prowadzący bibliotekę

   W latach 1970-1983 mgr Barbara Kobylarz
   Od 1983 r. mgr Ewa Gadzińska (wykształcenie wyższe bibliotekarskie)

  3. Lokal
   Biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia (czytelnię i magazyn) o łącznej powierzchni 40 m2. Dla czytelników wydzielone są 2 miejsca.

  4. Zbiory - profil: zagadnienia termodynamiczne i przepływowe w maszynach i urządzeniach energetycznych, nowe systemy wtrysku paliwa w silnikach wysokoprężnych, dynamika silników spalinowych i pojazdów szynowych, wytrzymałość konstrukcji pojazdów szynowych, napędy pasowe i hydrostatyczne, układy napędowe, podstawy konstrukcji maszyn.

   • Udostępnianie: pracownikom, studentom, emerytom i rencistom Uczelni. Osobom spoza Uczelni udostępnia się materiały w czytelni. Prowadzi się wypożyczenia międzybiblioteczne.
    Rocznie rejestruje się ok. 3270 czytelników.
    Roczne wykorzystanie zbiorów: 69,37 %.

   • Księgozbiór
    w latach: 1970 1976 1982 1990 2002
    druki zwarte (wol.): 5854 7838 8387 11392 13050
    czasopisma (wol.): - - - 45 -
    czasopisma bieżące (tytuły): 20 108 71 50 20
    zbiory specjalne (jednostki): - - 12 67 -

   • Wpływ roczny: 127 wol.

   • Godziny otwarcia:
      poniedziałek - czwartek: 900 - 1400,
    piątek: 900 - 1100.

   • Katalogi: alfabetyczny, systematyczny.

  5. Współpraca z Biblioteką Główną
   Współtworzenie zasobu informacyjnego w zakresie bibliografii dorobku naukowego Instytutu oraz centralnego katalogu bibliotek sieci.
   Udział w szkoleniach (np. z zakresu obsługi systemu komputerowego HORIZON).
   Reprezentowanie bibliotek jednostek organizacyjnych PP w Radzie Bibliotecznej.

  6. Aktywność biblioteki na rzecz swojego środowiska czytelniczego
   Poradnictwo merytoryczne w zakresie doboru literatury do różnych prac dyplomowych studentów i uczniów szkół średnich. Tworzenie bibliografii tematycznych dla pracowników naukowych. Udział organizacyjny podczas konferencji i sympozjów.
   Wymiana doświadczeń i literatury z bibliotekami branżowymi (DOKP, TABOR - Instytut Pojazdów Szynowych). Prowadzenie praktyk zawodowych dla studentów z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

  7. Komputeryzacja zbiorów
   W roku 1998 , z chwilą przekazania z Biblioteki Głównej zestawu komputerowego, biblioteka przystąpiła do ogólnouczelnianego komputerowego systemu bibliotecznego HORIZON. W roku 2003 planuje się tworzenie w tym systemie katalogu zbiorów własnych.


WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ (2 biblioteki)

 1. Biblioteka Instytutu Chemii i Elektrochemii Technicznej
  Adres: ul. Piotrowo 3 , 61-138 Poznań, tel. 665-20-15, pok. 534

  1. Geneza
   Początek biblioteki , jako instytutowej, datuje się od 1970 roku. Wcześniej biblioteka podlegała różnym przemianom. W roku 1952 powołano, z inicjatywy inicjatywy prof. Kazimierza Kapitańczyka i prof. Jarogniewa Broniarza. bibliotekę przy Katedrze Chemii Ogólnej (KCO) na Wydziale Budownictwa Lądowego. W 1968 roku powstał Wydział Chemiczny, w ramach którego utworzono dwie niezależne biblioteki: Instytutu Podstawowych Problemów Chemicznych (IPPC) i Instytutu Technologii Chemicznej. W roku 1970 Instytut Podstawowych Problemów Chemicznych zmienił nazwę na Instytut Chemii Podstawowej (ICP), by w 1988 r. przyjąć obecną nazwę - Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej (ICET).

  2. Prowadzący bibliotekę

   W latach 1952-1968 KCO dr Andrzej Suszka
   W latach 1968-1976 IPPC, ICP Urszula Knapik
   W latach 1976-1983 ICP mgr Janina Mróz
   W latach 1983-1991 ICP, ICET mgr Mirosława Mołotkin Dopierała
   W latach 1992-1993 ICET Urszula Knapik
   Od 1994 r. Czesława Borowiak - Uchańska (pracownik administracyjny)

  3. Lokal
   Początkowo biblioteka zajmowała niewielkie pomieszczenie w budynku przy Pl. M Skłodowskiej-Curie 1. Od roku 1970 funkcjonuje na Piotrowie. Powierzchnia lokalu wynosi 40 m2 . Wydzielonych jest 8 miejsc dla czytelników.

  4. Zbiory - profil: chemia ogólna i nieorganiczna, chemia fizyczna, chemia analityczna, elektrochemia stosowana, ochrona środowiska, zarządzanie przedsiębiorstwem, inżynieria procesów chemicznych, monitoring.

   • Udostępnianie: pracownikom, studentom, emerytom i rencistom Uczelni. Osobom spoza Uczelni udostępnia się materiały w czytelni. Prowadzi się wypożyczenia międzybiblioteczne.
    Rocznie rejestruje się ok. 330 czytelników.
    Roczne wykorzystanie zbiorów: 50,43 %.

   • Księgozbiór
    w latach: 1976 1982 1990 2002
    druki zwarte (wol.): 3997 5863 7012 8083
    czasopisma (wol.):   252 362 -
    czasopisma bieżące (tytuły): 7 25 41 11

   • Wpływ roczny (2002 r.): 79 wol.

   • Godziny otwarcia:
      poniedziałek - czwartek: 800 - 1400.

   • Katalogi: alfabetyczny, systematyczny.

  5. Komputeryzacja zbiorów
   W roku 2003 przewiduje się zainstalowanie stanowiska komputerowego w celu rozpoczęcia katalogowania zbiorów własnych w systemie HORIZON.

  6. Współpraca z Biblioteką Główną dotyczy:

   • przekazywania opisów bibliograficznych publikacji prac pracowników Instytutu,
   • przekazywania kart katalogowych nabytków do centralnego katalogu sieci,
   • udział w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Główną.

  7. Aktywność biblioteki na rzecz swojego środowiska czytelniczego dotyczy:

   • bieżącej informacji o nowościach dla studentów i pracowników instytutu,
   • zakupu podręczników i skryptów dla studentów,
   • udostępniania opracowań - tzw. ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów całej Uczelni.

 2. Biblioteka Instytutu Technologii i Inżynierii Chemicznej
  Adres: Pl. M. Skłodowskiej-Curie 2 , 60-969 Poznań, tel. 665-36-23, pok. 68
  iwona.michalska@put.poznan.pl

  1. Geneza
   W 1968 roku powołano nowy wydział na Politechnice Poznańskiej - Wydział Chemiczny. W skład weszły dwa instytuty: Instytut Podstawowych Problemów Chemicznych i Instytut Technologii Chemicznej. Każdy z instytutów posiadał swoją bibliotekę instytutową. W roku 1982 Instytut Technologii Chemicznej zmienił nazwę na obecną - Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej.

  2. Prowadzący bibliotekę

   W latach 1968-1979 mgr Maria Rogala
   W latach 1979-1997 mgr Urszula Błaszczak
   W latach 1997-2001 Krystyna Kubiak
   Od 2001 r. dr Iwona Taborska

  3. Lokal
   Biblioteka od początku mieściła się na Wildzie. Powierzchnia lokalu wynosi 34 m2. Dla czytelników wydzielono 8 miejsc.

  4. Zbiory - profil: chemia (w szczególności zagadnienia obejmujące technologie chemiczną, inżynierię i aparaturę chemiczną, polimery, chemię organiczną).

   • Udostępnianie: pracownikom, studentom, emerytom i rencistom Uczelni. Osobom spoza Uczelni udostępnia się materiały w czytelni. Prowadzi się wypożyczenia międzybiblioteczne.
    Rocznie rejestruje się ok. 350 czytelników.
    Roczne wykorzystanie zbiorów: 68,21 %.

   • Księgozbiór
    w latach: 1976 1982 1990 2002
    druki zwarte (wol.): 2533 4302 5860 7298
    czasopisma bieżące (tytuły): 103 87 88 21
    zbiory specjalne (jednostki):   103 343 -

   • Wpływ roczny (2002 r.): 94 wol.

   • Godziny otwarcia:
      poniedziałek - czwartek: 700 - 1500.

   • Katalogi: alfabetyczny, systematyczny.

  5. Współpraca z Biblioteką Główną polega na

   • przekazywaniu kart katalogowych nabytków do katalogu centralnego sieci,
   • przekazywaniu opisów bibliograficznych publikacji pracowników Instytutu.

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE (2 biblioteki)

 1. Biblioteka Instytutu Matematyki
  Adres: ul. Piotrowo 3 A, 61-138 Poznań, tel. 665-23-54, pok. 750
  mkuinska@math.put.poznan.pl

  1. Geneza

   Ex libris Biblioteki od 1975r.

   Biblioteka powołana została w roku 1970.

  2. Prowadzący bibliotekę

   Od 1970 r. mgr Magdalena Kuińska (wykształcenie wyższe bibliotekarskie).

  3. Lokal
   Powierzchnia lokalu wynosi 30 m2. Wydzielone są 2 miejsca dla czytelników.

  4. Zbiory - profil: matematyka, matematyka stosowana, matematyczne metody informatyki.

   • Udostępnianie: pracownikom, studentom, emerytom i rencistom Uczelni. Osobom spoza Uczelni udostępnia się materiały w czytelni. Prowadzi się wypożyczenia międzybiblioteczne.
    Rocznie rejestruje się ok. 160 czytelników.
    Roczne wykorzystanie zbiorów: 18,03 % (w tym książek 19,08 %).

   • Księgozbiór
    w latach: 1976 1982 1990 2002
    druki zwarte (wol.): 9289 12147 15631 7688
    czasopisma (wol.):   6335 7255 8586
    czasopisma bieżące (tytuły): 134 126 197 65
    zbiory specjalne (jednostki): 451 858 972 -

   • Godziny otwarcia:
      poniedziałek - czwartek: 1000 - 1330.

   • Katalogi: alfabetyczny, systematyczny.

  5. Współpraca z Biblioteką Główną

   • przekazywanie kart katalogowych nabytków do centralnego katalogu sieci,
   • przekazywanie opisów bibliograficznych publikacji pracowników Instytutu.

 2. Biblioteka Studium Języków Obcych
  Adres: ul. Piotrowo 3A, 61-138 Poznań, tel. 665-25-54, pok.318
  mcminsk@sol.put.poznan.pl

  1. Geneza
   Biblioteka funkcjonuje od 1970 roku. Do roku 1994 pod nazwą: Biblioteka Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Od roku 1994 przyjęto nazwę obowiązującą do dzisiaj.

  2. Prowadzący bibliotekę

   W latach 1970-1985 Wanda Tecław
   Od 1985 r. Urszula Mińska-Marciniak (wykształcenie średnie bibliotekarskie)

  3. Lokal
   Biblioteka dysponuje pomieszczeniem o powierzchni 30 m2 . Posiada 4 wydzielone miejsca dla czytelników.

  4. Zbiory - profil: materiały dydaktyczne drukowane i audiowizualne do nauki języków obcych (szczególnie: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego).

   • Udostępnianie: pracownikom, studentom, emerytom i rencistom Uczelni. Osobom spoza Uczelni udostępnia się materiały w czytelni. Prowadzi się wypożyczenia międzybiblioteczne.
    Rocznie rejestruje się ok. 90 czytelników.
    Roczne wykorzystanie zbiorów: 42,34 %.

   • Księgozbiór
    w latach: 1976 1982 1990 2002
    druki zwarte (wol.): 3167 3914 5605 7817
    czasopisma (tytuły): 34 21 68 15
    zbiory specjalne (jednostki): - - 4 20

   • Wpływ roczny (2002 r.): 21 wol.

   • Godziny otwarcia:
      poniedziałek - piątek: 900 - 1400,
    ostatni piątek miesiąca: 830 - 1030.

   • Katalogi: alfabetyczny.

  5. Komputeryzacja zbiorów
   Od maja 2003 r. rozpocznie się wprowadzanie danych katalogowych zbiorów własnych do ogólnouczelnianego systemu HORIZON.


PORÓWNAWCZE INFORMACJE STATYSTYCZNE

 1. Liczba bibliotek jednostek organizacyjnych - 20:
  instytutowych - 17 ; wydziałowych - 2; studium - 1 oraz jedna w organizacji.
  W bibliotekach jednostek zatrudnionych jest 20 osób w łącznym wymiarze 17,5 etatu.

 2. Biblioteki w ujęciu statystycznym

  Powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych w latach 1995-2002 Tabela 1

  Rok Wielkość powierzchni [m2]
  1995 1022,00
  1997 960,00
  1999 853,20
  2000 927,30
  2001 940,00
  2002 942,00

  Stan zbiorów na 31.12.2002 r.* Tabela 2

  Rodzaj zbioru Biblioteka Główna Biblioteki jednostek (%)
  książki (wol.)

  czasopisma (wol.)

  zbiory specjalne(jednostki)
  229.263

  73.501

  195.307
  174.712 (76,21)

  11.997 (16,32)

  80.766 (41,35)
  Ogółem 498.071 267.475 (53,70)
  czasopisma bieżące (liczba tytułów) 613 375 (61,17)

  * W tabeli ujęto poszczególne wielkości wg rodzaju zbiorów oraz % zbioru bibliotek jednostek w stosunku do zbioru Biblioteki Głównej. Razem zbiory Biblioteki Głównej i bibliotek jednostek wynosiły 765.546 jednostek inwentarzowych. Zbiory bibliotek jednostek stanowiły więc 34,94%. W katalogach komputerowych jest ogółem około 13.000 woluminów, tj. 4,86% ogółu zbiorów, z tego w systemie HORIZON 5086 woluminów, do którego wprowadzaniem danych zajmują się trzy biblioteki instytutowe oraz jedna będąca w organizacji.

  Stan zbiorów bibliotek jednostek organizacyjnych w latach 1995-2002 Tabela 3

  Rodzaj zbioru 1995 1999 2000 2002
  książki (wol.) 184.401 171.974 172.226 174.712
  czasopisma (wol.) 10.914 12.101 12.195 11.997
  zbiory specjalne (jednostki) 79.710 77.554 76.409 80.766
  czasopisma bieżące (liczba tytułów) 521 376 468 375

  Książki (wol.) Tabela 4


  Książki (wol.) - wykres trendu 1995-2002 Tabela 5


  Czasopisma (wol.) Tabela 6


  Czasopisma (wol.) - wykres trendu 1995-2002 Tabela 7


  Liczba tytułów czasopism bieżących Tabela 8


  Czasopisma bieżące - wykres trendu 1995-2002 Tabela 9


  Wpływy do zbiorów w roku 2002* Tabela 10

  Rodzaj zbioru Biblioteka Główna Biblioteki jednostek (%)
  książki (wol.)

  czasopisma (wol.)

  zbiory specjalne(jednostki)
  6.009

  1.206

  7.249
  2.700 (44,93)

  303 (25,12)

  1.735 (23,93)
  Ogółem 14.464 4.738 (32,76)

  * W tabeli ujęto poszczególne wielkości wg rodzaju zbiorów oraz % zbioru bibliotek jednostek w stosunku do zbioru Biblioteki Głównej.

  Wpływy do zbiorów w latach 1995-2002 Tabela 11

  Rodzaj zbioru 1995 1999 2000 2002
  książki (wol.) 3.771 2.743 2.627 2.700
  czasopisma (wol.) 279 330 401 303
  zbiory specjalne (jednostki) 1.113 1.254 1.242 1.735
  razem 5.163 4.327 4.270 4.738

  Udostępnianie zbiorów w roku 2002* Tabela 12

  Rodzaj zbioru Biblioteki jednostek Biblioteka Główna
  książki (wol.)

  czasopisma (zesz./wol.)

  zbiory specjalne(jednostki)
  42.293

  29.900

  7.404
  288.664

  110.024

  10.464
  Ogółem 79.597 409.152

  * Roczne wykorzystanie ogółu zbiorów bibliotek jednostek na poziomie 44,68%; w Bibliotece Głównej 82,21%.

  Udostępnianie zbiorów w latach 1995-2002 Tabela 13

  Rodzaj zbioru 1995 1999 2000 2002
  książki (wol.) 37.022 35.336 48.415 42.293
  czasopisma (zesz./wol.) 22.397 25.573 28.872 29.900
  zbiory specjalne (jednostki) 9.586 5.671 5.599 7.404

  Liczba miejsc dla czytelników i czytelników w latach 1995-2002 Tabela 14

  Rok Liczba miejsc Czytelnicy
  1995 155 9.431
  1997 143 11.559
  1999 126 9.910
  2000 136 8.419
  2001 132 8.231
  2002 133 7.660

  Wydatki bibliotek na zakup zbiorów bibliotecznych Tabela 15

  Rodzaj zbioru Rok 1997 [zł] Rok 2000 [zł]
  książki:
  czasopisma:
  zbiory specjalne:
  109.969,83
  26.905,07
  1.764,50
  244.540,60
  67.797,79
  27.156,07
  ogółem: 138.639,40 339.494,46

 3. Organizacja pracy
  Biblioteki są czynne wg zatwierdzonego przez dyrektorów jednostek harmonogramu. Tygodniowa liczba godzin otwarcia bibliotek dla czytelników (od poniedziałku do piątku) zawiera się w przedziale od 30 do 4.
  Sześć bibliotek jest niedostępnych dla czytelników jeden dzień w tygodniu.
  Warto podkreślić, że pięć bibliotek jest czynnych w tzw. soboty zjazdowe dla studentów zaocznych. Są to biblioteki: Instytutu Technologii Mechanicznej, Instytutu Inżynierii Zarządzania, Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej, Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Instytutu Elektroniki i Telekomunikacji.


Bibliografia

 1. Biblioteka Politechniki Poznańskiej : Informator. Oprac. Halina Ganińska, Elżbieta Jasiewicz, Zofia Kaczmarczyk. Poznań, Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1998
 2. Biblioteki Wielkopolski, Red. nauk. Stanisław Kubiak, red. merytoryczny Stanisław Badoń. Poznań, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Oddział w Poznaniu, 1983
 3. Biblioteki województwa poznańskiego : przewodnik. Red. nauk. Stanisław Badoń. Poznań, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Poznaniu, 1991
 4. Dembski Janusz, Kubiak Stanisław, Biblioteki miasta Poznania : informator. Poznań, Wydawnictwo Poznańskie, 1968
 5. Horemska Krystyna, Biblioteka Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej i jej użytkownicy [maszynopis]. Poznań, 1983
 6. Informator i skład osobowy na rok akademicki [1970/1971 - 2002/2003] / Politechnika Poznańska. Poznań, Wydaw. Politechniki Poznańskiej 1970 - 2002
 7. Politechnika Poznańska i wcześniejsze uczelnie techniczne w Poznaniu. Pod red. Władysławy Dembeckiej. Poznań, Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1976
 8. Statut Politechniki Poznańskiej. Poznań, 1994. Rozdział X: Biblioteka Główna .
 9. Szkoły inżynierskie w Poznaniu 1945-1955 : Politechnika Poznańska 1955 -1965. Red. nacz. Kazimierz Kapitańczyk. Poznań, Wydaw. Uczelniane Politechniki Poznańskiej, 1965
 10. Wróblewski Adam, Biblioteki szkół wyższych w liczbach. Warszawa, PWN, 1972

Opracowanie informatora : Mariusz Polarczyk Skład komputerowy: Grażyna Tarnawczyk

Indeks nazwisk pracowników bibliotek jednostek organizacyjnych (bjo) Politechniki Poznańskiej

Babś Antonina
Błaszczak Urszula
Borowiak-Uchańska Czesława
Chocaj Hanna
Ciesielska Aleksandra
Dąbrowska Stanisława
Dziamska Janina
Dziamska Sylwia
Florkiewicz Ewa
Gadzińska Ewa
Gandecka Bożena
Gocałek Anna
Goss Irena
Górna Magdalena
Horemska Krystyna
Ignaszewska Barbara
Joniak Alla
Jóźwiak Karol
Kierczyńska-Józefowska Maria
Kikiewicz Dobromiła
Kisielewski Andrzej
Knapik Urszula
Kobylarz Barbara
Kostrzewa Katarzyna
Kruszewska Lidia
Kubiak Agata
Kubiak Izabela
Kubiak Krystyna
Kuińska Magdalena
Łuczka Mirosława
Mach Elżbieta
Maciejowska Maria
Maik-Michalak Grażyna
Marek Danuta
Matuszewska Halina
Mądry Elżbieta
Mińska-Marciniak Urszula
Mołotkin-Dopierała Mirosława
Mróz Janina
Piotrowska Halina
Płoszewska Romana
Przybylska Irena
Rademacher Irena
Rakowska Bożena
Rakowska Izabella
Ratajczak Monika
Rogala Maria
Rymska Anna
Sadowska Irena
Serdecka-Strycka Anna
Skotarczak Anna
Sommerfeld Hanna
Splisgart Józefa
Strojna Hanna
Suszka Andrzej
Szpringier Anna
Szrama Wanda
Taborska Iwona
Tecław Wanda
Teresińska Agnieszka
Wieczorek Bernadeta
Witkowska Danuta
Wojciekiewicz Wanda
Wołodkowicz Maria


Biblioteki jednostek organizacyjnych w kampusach PP:

 1. KAMPUS WILDA biblioteki: VII, XI, XVIII
 2. KAMPUS STRZELECKA biblioteka: XIV
 3. KAMPUS PIOTROWO biblioteki: II-VI, VIII-X, XIII, XV-XVII, XIX-XX
 4. KAMPUS NIESZAWSKA biblioteki: I, XII