Strona główna » Informator » Promocja » Projekty. Granty
Projekty. Granty

Program Społeczna odpowiedzialność nauki: Import publikacji naukowych z lat 2001-2004 do Systemu Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej

Celem projektu, finansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, jest kontynuacja prac związanych z wprowadzaniem opisów publikacji naukowych pracowników Politechniki Poznańskiej do bazy Systemu Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej (SIN PP). Działania projektowe zakładają wprowadzenie do SIN 6 120 opisów publikacji autorstwa pracowników PP z lat 2001-2004. Opisy te, widoczne dotąd w zamkniętej już bazie Biblio, zasilą system SIN. Umożliwi to dostęp do dokumentacji dorobku publikacyjnego pracowników PP, w konsekwencji zaś jego upowszechnienie.
Realizację projektu przewidziano na okres: grudzień 2021 – listopad 2023.
Zadania finansowane są w ramach projektu SON, budżet projektu wynosi 146 220,00 PLN, dofinansowanie – 127 368,00 PLN wkład własny Biblioteki Politechniki Poznańskiej 18 852,00 zł PLN.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki - SONB/SP/513237/2021


Upowszechnienie międzynarodowego dorobku nauk technicznych globalnemu środowisku akademickiemu, społecznemu i biznesowemu poprzez wdrożenie e-dostępu do zbiorów specjalnych Biblioteki Politechniki Poznańskiej

Celem głównym projektu realizowanego w okresie od 01 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku jest zbudowanie systemu dostępu otwartego, elektronicznego i "na miejscu w Czytelni" do zbiorów specjalnych technicznych dwóch typów księgozbiorów szczególnie cennych ze względu na wartość naukową, dydaktyczną, historyczną i intelektualną dla regionu, kraju i Europy w ramach księgozbioru z lat 1678-1950. Projekt zakłada realizację 3 zadań: Zadanie 1 -„Utrzymanie zbiorów specjalnych technicznych z lat 1678-1950 o wyjątkowej wartości naukowej, historycznej i intelektualnej, dotychczas nie udostępnianych w Bibliotece Politechniki Poznańskiej”, Zadanie 2 – „Opracowanie zbiorów specjalnych technicznych Biblioteki Politechniki Poznańskiej z lat 1678-1950 o wyjątkowej wartości naukowej, historycznej i intelektualnej, dotychczas nie udostępnianych w Bibliotece”, Zadanie 3 – „Udostępnienie elektroniczne i promocja zbiorów specjalnych z lat 1678-1950 o wyjątkowej wartości naukowej, historycznej i intelektualnej, dotychczas nie udostępnianych w Bibliotece Politechniki Poznańskiej”. Zadania projektu są finansowane w ramach umowy 514/P-DUN/2016 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczanych na działalność upowszechniającą naukę. Budżet projektu wynosi 140 000, 00 PLN, w tym wkład własny Biblioteki Politechniki Poznańskiej wynosi 3 000,00 PLN.

Repozytorium Naukowe Politechniki Poznańskiej

Repozytorium Naukowe PP to zbiór zasobów online objętych jednym systemem wyszukiwawczym (dLibra), którego głównym zadaniem jest upowszechnianie i promocja dorobku edukacyjnego i intelektualnego Uczelni.

Głównym celem repozytorium jest bieżące dokumentowanie i archiwizowanie dorobku piśmienniczego i wydawniczego pracowników, doktorantów oraz prac dyplomowych studentów.

Repozytorium umieszczone jest na serwerach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej (WBC) jako odrębnie wydzielona kolekcja.

NUKat

Udział w realizacji projektu NUKat / Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego. Biblioteka współpracuje w zakresie katalogowania, tworzenia haseł wzorcowych i melioracji katalogu komputerowego BPP zgodnie z zaleceniami NUKat.

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Udział w projekcie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej w zakresie digitalizacji materiałów dydaktycznych.

BazTech, BazTOL

Udział w projekcie BazTech, w ramach którego polskie biblioteki i instytuty naukowe wspólnie tworzą:

  • Bibliograficzno-abstraktową bazę danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech
  • Portal dziedzinowy z zakresu nauk technicznych BazTOL (udział i koordynacja projektu)

TOL

Projekt własny: Informator o zasobach internetowych dla nauk technicznych Technika OnLine (TOL).

Projekt zamknięty.

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Poznańskiej

Interfejs użytkownika do zasobu materiałów dydaktycznych, które wcześniej były dostępne w zakładce [materiały dydaktyczne] na stronie domowej biblioteki.

Zasób obejmuje:

  • materiały dydaktyczne pozyskane od ich autorów (pracowników, emerytów i doktorantów PP) - na podstawie umowy licencyjnej;
  • materiały dydaktyczne digitalizowane od 2002 roku w ramach projektu Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej (WBC), koordynowanego przez Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych;
  • elektroniczne wersje materiałów drukowanych ze zbiorów biblioteki najczęściej wykorzystywanych przez studentów i pracowników PP (podstawa prawna art. 28. 3) ustawy z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) - digitalizowane i udostępniane od roku akademickiego 2006/2007;
  • dokumenty autorstwa pracowników PP rozproszone na serwerach jednostek organizacyjnych PP;
  • Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej - teksty udostępniane w Internecie.

Projekt zamknięty - przekształcony w Repozytorium Naukowe Politechniki Poznańskiej.