Publikacje Biblioteki

Normy

PN-82/N-01152-01 Opis bibliograficzny. Książki.
PN-97/N-01152-02 Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe.
PN-00/N-01152-13 Opis bibliograficzny. Dokumenty elektroniczne.
PN-85/N-01158 Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym.
PN-94/N-01178 Zasady skracania tytułów wydawnictw ciągłych.

Wykaz ważniejszych skrótów i skrótowców

BG Biblioteka Główna
cd. ciąg dalszy
cz. część
kwart. kwartalnik
niereg. nieregularny
nr numer
oprac. opracował
pag. pagina
poprz. poprzednio
półrocz. półrocznik
PP Politechnika Poznańska
r. rok
red. redaktor
rocz. rocznik
s. strony
t. tom
tekst. tekst, tekstu
uczel. uczelniany
wyd. wydanie
wydaw. wydawnictwo
z. zeszyt
ZG Zakład Graficzny

Wykaz skrótów nazw wydawnictw

B.SZ.I. w Poznaniu Biblioteka Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu
BG PP Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej
Wydaw. Uczel. PP Wydawnictwo Uczelniane PP
Wydaw. PP Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej