Strona główna » Informator » O bibliotece » Historia Biblioteki
Historia Biblioteki

Medal Bibliotheca Magna Perennisque - więcej zdjęć

12. marca 2013 roku decyzją Kapituły Medalu Biblioteka PP uhonorowana została medalem Bibliotheca Magna Perennisque (Biblioteka Wielka i Wieczna) „za wybitne zasługi dla bibliotekarstwa”. To dla nas zaszczyt i wyróżnienie.

W Regulaminie przyznawania Medalu, ustanowionego w 1995 roku, czytamy: „Medal nadaje się zbiorowościom społecznym (…) za wybitne dokonania lub całokształt działalności na rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego i upowszechniania książki w społeczeństwie polskim (…)”.

 

 

Dzieje Biblioteki Politechniki Poznańskiej są ściśle związane z historią tej uczelni. Odzwierciedlają one swoim charakterem jej losy i etapy rozwoju. Obecnie Biblioteka Politechniki Poznańskiej jest największą naukowo-techniczną biblioteką w Wielkopolsce.

Historia Politechniki sięga w czasy sprzed I wojny światowej, łącząc dzieje kilku kolejnych uczelni technicznych, mieszczących się w poprzednich latach na tym samym miejscu i stanowiących jej "prehistorię". Dla zapoznania się z tymi dziejami najlepiej sięgnąć do paru informatorów wydanych pod różnymi tytułami przez Szkołę Inżynierską i Politechnikę, a zwłaszcza do obszerniejszego zbiorowego opracowania pt. Szkoły Inżynierskie w Poznaniu 1945-1955. Politechnika Poznańska 1955-1965.

Gmach przy placu Marii Skłodowskiej-Curie 5 (dawniej Rynku Wildeckim) z charakterystycznej czerwonej cegły - został wybudowany w 1907 r. dla niemieckiej Królewskiej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn (Koenigliche Hoehere Maschinenbauschule), w której kształcili się głównie Niemcy.

1919

Po odzyskaniu niepodległości w 1919 r. została zorganizowana na tym miejscu Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn, przemianowana w 1929 r. na dwuwydziałową Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn i Elektrotechniki. Szkoła rozbudowała się na przylegającym do niej terenie i przez okres dwudziestu lat kształciła młodych technologów, których kwalifikacje uznawane były przez przemysł i administrację państwową. Pierwszym dyrektorem biblioteki był profesor Władysław Ślebodziński (1919-1929).

1945-1950

Po okresie okupacji, w czasie której mieściła się przejściowo w tym samym budynku, niedostępna dla Polaków, niemiecka szkoła inżynierska (Staats Ingenieurschule), po oswobodzeniu Poznania, jesienią 1945 r., przedwojenna Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn i Elektrotechniki została przeorganizowana na Szkołę Inżynierską. W tym samym roku rozpoczęła działalność Biblioteka Szkoły Inżynierskiej, w tym samym pomieszczeniu (słoneczna sala o 47 m2 pow.), które wcześniej służyło jako biblioteka pruskiej szkoły Budowy Maszyn. Pierwszy księgozbiór, składający się z około 6000 tomów książek i czasopism, to zdekompletowany w czasie działań wojennych poniemiecki księgozbiór, zakupy z lat 1940-1944 i resztki przedwojennych książek polskich, jeszcze z czasów zaborów.

Wraz z rozwojem Uczelni następował rozwój jej Biblioteki.

Politechnika Poznańska - już na etapie Szkoły Inżynierskiej - znajdowała się w krytycznym położeniu lokalowym. Nie posiadała ani odpowiedniej ilości budynków dydaktycznych, ani mieszkaniowych. Wykorzystanie zatem każdego strychu , piwnicy czy baraku przyczyniało się do poprawy tych warunków. Trudności lokalowe miały znaczny wpływ na cały jej rozwój, od niewielkiej biblioteki szkolnej, dostępnej tylko dla uczniów i pracowników szkoły do Biblioteki Głównej Politechniki, jedynej naukowo-technicznej, publicznej biblioteki całego regionu. Poszczególne etapy tego rozwoju kształtowały się przede wszystkim w zależności od posiadanych metrów kwadratowych powierzchni.

W 1945 r. inż.Stanisław Olszewski jeden z wykładowców szkoły zajął się zabezpieczeniem księgozbioru, jego pierwszą selekcją i przystosowaniem do prowizorycznego udostępniania. Pierwszym bibliotekarzem, któremu S. Olszewski przekazał w 1948 r. księgozbiór, była Helena Poślednicka. Lata 1945-1950 to czas prowizorycznego udostępniania zabezpieczonych zbiorów, zlokalizowanych w jednym pomieszczeniu oraz dorywczego uaktualniania ich nowymi nabytkami. Od końca 1950 roku do końca kwietnia 1974 r. kierownikiem Biblioteki a następnie dyrektorem była mgr Anna Szeptycka (bibliotekarz dyplomowany).

1951-1965

Lata 1951-1955 to okres organizacji. Od 1953 r., tj. od czasu utworzenia czytelni zaczęły się wyodrębniać późniejsze oddziały: udostępniania, informacji i opracowania. W 3-pokojowej bibliotece pracowało 5 osób. Od 1952 r. powstawały także biblioteki pierwszych katedr. Wreszcie w 1955 r. przemianowano Szkołę Inżynierską na Politechnikę.

Okres 1956-1965 to początki właściwej biblioteki. Powierzchnia wzrosła do 390 m2. Wydzielono pracownie poszczególnych oddziałów, zorganizowano magazyny. Zatwierdzona w 1964 r. przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego 5-oddziałowa struktura organizacyjna dała możliwość oparcia dotychczasowej organizacji pracy na podstawach prawnych. Utworzono oddziały: gromadzenia i uzupełniania zbiorów; opracowania zbiorów; udostępniania oraz magazynów i konserwacji zbiorów a także informacji naukowej z sekcjami informacji i dokumentacji; ponadto powstała samodzielna sekcja bibliotek zakładowych i pracownia fototechniczna. W pracach informacyjno-wydawniczych oraz dydaktycznych biblioteka dorównywała bibliotekom największych uczelni technicznych na świecie.

1966-1974

Czwarty okres to lata 1966-1974: biblioteka rozwijała z powodzeniem wszystkie swoje zadania; następowała reorganizacja i rozwój bibliotek zakładowych. Prawie dwukrotnie wzrósł księgozbiór, kilkukrotnie udostępnianie zbiorów, a także liczba miejsc w czytelniach.

1974-1994

Wreszcie piąty okres - od 1 maja 1974 r. do 30 czerwca 1992 r. - kiedy dyrektorem był dr Stanisław Badoń. W 1978 r. Rektor zatwierdził nową strukturę organizacyjną Biblioteki Głównej, która przetrwała do 30 września 1996 r. z kilkoma niewielkimi zmianami Sieć bibliotek instytutowych obejmowała 23 biblioteki. W tym czasie, szczególnie w latach osiemdziesiątych, unowocześniono architekturę wewnętrzną, szczególnie czytelń: czasopism i ogólnej. Wraz z rozwojem organizacyjno-architektonicznym wzrastał księgozbiór oraz liczba czytelników. Zespół pracowników liczył 50 osób działalności podstawowej i 2 administracyjnych. Wprowadzono technikę mikrofiszową w celu uzupełniania zbiorów bibliotecznych, a także podjęto współpracę z Biblioteką Politechniki Warszawskiej przy opracowaniu systemu komputerowego "KONFERENCJE" (centralny katalog materiałów konferencyjnych).

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych zespół informatyków i bibliotekarzy opracował komputerowe oprogramowanie LECH, następnie LECH-BMS dla Biblioteki Głównej PP. Proces wdrażania był prowadzony stopniowo od 1987 do 1992 r., dzięki czemu Biblioteka należała do pierwszych, które zastosowały rodzimy system komputerowy do zarządzania podstawowymi funkcjami pracy bibliotecznej (katalogowanie, gromadzenie i akcesja oraz wypożyczenia zbiorów).

1994-2000

Od września 1994 r. mgr Halina Ganińska (bibliotekarz dyplomowany) jest dyrektorem Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej. LECH-BMS pracujący w systemie DOS, na mikrokomputerach klasy IBM, w sieci eksploatowanej pod kontrolą systemu NOVELL, dziś zostaje zastępowany przez zintegrowany system biblioteczny HORIZON. HORIZON wyznacza kolejny etap w rozwoju podstawowych funkcji i zadań Biblioteki Głównej i bibliotek instytutowych Politechniki Poznańskiej. Kalendarium wdrażania zintegrowanego zautomatyzowanego systemu bibliotecznego HORIZON w BG PP przedstawia się następująco:

 • administratora systemu (instalacja i początek prac) - VII. 1997;
 • katalogowanie czasopism - IX. 1997;
 • gromadzenie druków zwartych (zamówienia, budżet, inwentarz) - I. 1998;
 • katalogowanie druków zwartych - XI. 1998;
 • czasopism - I. 1999;
 • udostępnianie (edycji rekordu czytelnika, zwrotów, wypożyczeń i przedłużeń przez PAC (ang. Public access catalogue) X. 1999;
 • podmoduł wypożyczania z magazynu zamkniętego CSA (ang. Closed stack access), pozwalający zdalnie zamawiać książki z katalogu komputerowego na podstawie ważnej KARTY BIBLIOTECZNEJ

Moduł katalogowania wdrożono w dwóch bibliotekach instytutów PP. Biblioteka Główna od lipca 2000 r. pracuje w nowej wersji HORIZON-a: 5.02g8. W latach 90-ych Biblioteka Główna rozpoczęła tworzenie zbiorów informacyjno-bibliograficznych w postaci baz danych własnych oraz baz danych na CD-ROM i dyskietkach, które stanowiły zaczątek kształtowania się biblioteki elektronicznej. W 1996 r. stworzono ku temu warunki informatyczne, zakładając - w ramach programu uczelnianej sieci komputerowej - w Bibliotece sieć na Wildzie i przy ul. Piotrowo na Nowym Mieście umożliwiającą pracę w sieci INTERNET. Efektem jest udostępnianie informacji o zasobach elektronicznych Biblioteki oraz połączenia z zasobami innych bibliotek naukowych.

2001-2005

Biblioteka Główna PP roku 2001 łączy cechy biblioteki tradycyjnej z elektroniczną, formującą nowoczesne interaktywne środowisko informacyjne, zarówno dla studiujących, jak i dla dydaktyków oraz badaczy. Profil zbiorów jest związany z tematyką pracy Uczelni, dostosowany do potrzeb naukowców i studentów. W 2001 r. rozpoczęto digitalizację zbiorów i pierwsze materiały dydaktyczne dla studentów zostały opublikowane online. System biblioteczno-informacyjny Politechniki obejmuje Bibliotekę Główną i 20 bibliotek instytutów i innych samodzielnych jednostek, w tym dwie biblioteki wydziałowe: Wydziału Architektury i Wydziału Fizyki Technicznej. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem systemu sprawuje Dyrektor Biblioteki Głównej, przy współudziale Rady Bibliotecznej.

Całkowita powierzchnia Biblioteki wynosi 2,477 m2, w tym 1,565 m2 samej Biblioteki Głównej. Biblioteka zatrudnia 70 osób, w tym 51 w Bibliotece Głównej. Biblioteka . Biblioteka działa szczególnie dla około 1,150 wykładowców, pracowników naukowych i innych pracowników Politechniki Poznańskiej, oraz dla 20,000 studentów i doktorantów a także dla środowiska technicznego Wielkopolski. Biblioteka zapewnia 222 miejsca (w tym 89 miejsc w BG) oraz 50 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu (w tym 35 w BG).

Zbiór biblioteki zawiera ponad 800,000 pozycji; 417,000 woluminów książek, 89,000 woluminów czasopism naukowych ( w tym 2 800 tytułów czasopism naukowych - około 1000 bieżących tytułów zawierających 300 czasopism zagranicznych) oraz inne zbiory specjalne (normy, patenty i inne). W Bibliotece Głównej znajduje się 528,000 pozycji; średni roczny przyrost to 7,000 woluminów.

Biblioteka elektroniczna oznacza bazy danych na CD-ROMach, koncesjonowany dostęp online do światowych baz danych dotyczących nauk technicznych, matematycznych i przyrodniczych oraz 17,000 specjalistycznych czasopism elektronicznych (lista czasopism A-to-Z). Istnieje również dostęp online do polskich baz danych tworzonych we współpracy z innymi bibliotekami: BAZTECH - zawiera polskie bieżące czasopisma techniczne, SYMPOnet - zawiera informacje dotyczące materiałów z konferencji oraz lokalna baza BIBLIO - zawiera bibliografie publikacji pracowników Politechniki Poznańskiej.

Internet (1996) i automatyzacja Biblioteki Głównej (nowa wersja systemu bibliotecznego HORIZON: 1999/2000 - 5.02g8, 2005 -5.3g) umożliwiły wprowadzenie serwisów online:

 1. katalog biblioteczny online - około 70% książek and 100% czasopism i dysertacji;
 2. Katalog online starych zbiorów (zawiera kopie starych kart katalogowych);
 3. dostęp online do katalogów innych bibliotek;
 4. zdalne zamawianie ksiązek, od 2000 (!) przez OPAC-WUI - z możliwością zdalnego przedłużania wypożyczonych pozycji - oraz WebPAC, oraz zamawianie i przedłużanie online przez WebPAC od 2005; w 2004 r. zarejestrowano 133,000 wypożyczeń i ponad 10,000 kont użytkowników;
 5. lokalne i międzybiblioteczne wypożyczenia z polskich i zagranicznych systemów bibliotecznych: e-mail, tel., fax;
 6. 4 specjalistyczne czytelnie z dostępem do Internetu oraz serwisami informacji naukowo-technicznej online.

Serwisy usługowe w bibliotece: wieloaspektowe wyszukiwania z dostarczaniem dokumentów, kursy dla studentów i doktorantów kształcące umiejętności korzystania z biblioteki oraz wyszukiwania i umiejętnego korzystania z informacji, informacja patentowa wraz z przygotowaniem dokumentów zgłoszeniowych. W bibliotece istnieją oddziały, zapewniające te usługi: Oddział Informacji Naukowej z: Biblioteką Elektroniczną i Czytelnią Bibliograficzno-Informacyjną oraz Ośrodkiem Informacji Patentowej (35 stanowisk z dostępem do Internetu i 19 stanowisk czytelniczych).

Biblioteka Główna jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Technicznych IATUL (od 1999 r.) i bierze udział w następujących projektach: Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa; Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT. Projektem własnym Biblioteki jest: Technika Online (Technology Online) - przewodnik po technicznych źródłach internetowych. Biblioteka zorganizowała krajową konferencję na temat: Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność (40 referatów). Konferencja odbyła się w Poznaniu, w dniach od 15-17 czerwca z udziałem zagranicznych gości.

Plany: od 2005 r., biblioteka wirtualna i budowa nowej biblioteki w kampusie Politechniki Poznańskiej u nabrzeży Warty (zobacz Debata Warciańska).

2006 - 2009

Lata 2006-2009 to rozwój biblioteki wirtualnej: zasobów elektronicznych i usług opartych na nowoczesnych technologiach informacyjnych.

1.04.2006 zostaje uruchomiona nowa strona domowa BGPP, łącząca funkcje informacyjne z usługowymi i ułatwiająca kontakt z Biblioteką i jej pracownikami drogą elektroniczną (formularze internetowe).

Rozbudowywana jest oferta zasobów elektronicznych. Do dyspozycji czytelników są bibliograficzne bazy danych i bazy pełnotekstowe: czasopism elektronicznych, książek elektronicznych, światowych opisów patentowych (od 2007 r.) i materiałów konferencyjnych (od 2009 r.). Udostęniono również Informator o zasobach internetowych dla nauk technicznych TOL Technika Online (2007 r.) - projekt własny Biblioteki, tworzony przez jej pracowników oraz portal BazTOL - "Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych" (2008 r.) - współtworzony w ramach konsorcjum BazTECH. Program linkujący LinkSource - integruje dostęp do zasobów elektronicznych (od 2005 r.).

Od 2006 r. umożliwiono czytelnikom dostęp do zasobów licencjonowanych z komputerów znajdujących się poza siecią komputerową Politechniki - dzięki programowi HAN (Hidden Automatic Navigator - od 2006 r.).

W 2002 r. - początek digitalizacji podręczników drukowanych stanowiących zasób BGPP. Digitalizowane od 2002 r. za zgodą autorów i udostępniane na serwerze Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, od 2007- również na podstawie art. 28 Ustawy z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 91 poz. 869).

Dostęp do e-zasobów ułatwia nowe laboratorium komputerowe w Pracowni Biblioteki Elektronicznej (od w 2007 r.).

Następuje dalszy rozwój usług w ramach systemu Horizon. Katalog online jest już całkowicie udostępniany przez WebPAC (od 2005 r.). Od 2006 r. działa usługa "Zamów kopię" (zamawianie kopii artykułów). Wprowadzono także funkcję monitowania przez e-mail oraz usługę powiadamiania o terminie zwrotu książek.

Od 2006 r. działa baza Podręcznik, z możliwością wyszukiwania polecanej literatury wg różnych kryteriów oraz przesyłania danych przez wykładowców, podlinkowana do Katalogu online. Czytelnicy mają dostęp również do centralnego katalogu światowego publikacji WorldCat.

W 2007 r. jest wprowadzony nowy REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ.

Od 2008 r. biblioteka ma znowelizowaną strukturę - Ośrodek Informacji Patentowej został wyłączony z Oddziału Informacji Naukowej, powstał Oddział Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych.

Biblioteka prowadzi działaność naukowo-dydaktyczną: szkolenia biblioteczne - dla studentów, seminaria dla doktorantów i pracowników; od października 2008 r. uruchomiony jest e-learning - szkolenie online dla studentów I roku.

W 2006 r. opublikowano materiały z konferencji 2005 r.

W 2008 r. biblioteka zorganizowała, wraz Komisją Informacji Naukowej PAN i Poznańską Fundacją Bibliotek Naukowych, II wspólną konferencję Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych. Materiały, po recenzji, zostały opublikowane.

Budowana jest nowa biblioteka. W 2006 r. rozpoczynają się prace budowlane. 22.04.2008 następuje uroczyste zawieszenie wiechy. Otwarcie nowej biblioteki planowane jest na 2012 r.

2010 - 2011

Lata 2010-2011 to bardzo istotna cezura w dziejach Biblioteki Politechniki Poznańskiej (1.03. 2010 roku Zarządzeniem Rektora zmieniono nazwę Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej na Biblioteka Politechniki Poznańskiej). 14. listopada 2010 roku uroczyście oddano do jej dyspozycji 4.200 m2 w nowopowstałym kompleksie Biblioteki Technicznej i Centrum Wykładowego w Kampusie Warta. W nowym budynku stopniowo uruchamiano usługi informacyjne, czytelnie i wypożyczalnię. Rozpoczętą 17. listopada 2010 roku przeprowadzkę zakończono 1. marca 2011 roku.

Nowa siedziba, to nowe wyzwanie sprostania zmieniającym się oczekiwaniom środowiska akademickiego. Biblioteka stale więc rozbudowuje ofertę zasobów elektronicznych, otwierając się na inne funkcje niż tylko tradycyjne wypożyczanie. Nowa przestrzeń biblioteki pozwala na wolny dostęp do znaczącej części książek i czasopism (ok. 40 % zbiorów), zgromadzonych w czytelniach i księgozbiorze studenckim. Zakup technologii RFID (kontroli, udostępniania i ochrony zbiorów bibliotecznych) pozwolił na stworzenie stanowiska do samodzielnego wypożyczania książek z Aktywnego Księgozbioru Dydaktycznego w systemie  self-check.

W sposób znaczący zwiększyła się liczba miejsc dla czytelników (ze 128 w 2010 w starej siedzibie przy Placu M. Skłodowskiej-Curie do 212 w nowej) oraz stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, stworzono Pokoje pracy zespołowej. W Czytelni znalazło miejsce, utworzone w lutym 2010, Stanowisko dla studentów z dysfunkcjami (dwa specjalistyczne zestawy komputerowe dla osób słabowidzących oraz 7 zestawów wspomagających słyszenie).

Biblioteka w nowym budynku dostała szansę, by stać się animatorem kultury. Organizuje wystawy, uczestniczy w Poznańskich Festiwalach Nauki i Sztuki oraz Tygodniach Bibliotek, przyjmuje wycieczki, pokazując nowe oblicze biblioteki technicznej, łączącej funkcje biblioteki tradycyjnej i wirtualnej. We wrześniu 2011 (1-2. 09. 2011) odbyła się tutaj ogólnopolska konferencja „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje. Trzy lata po Kielcach - najnowsze realizacje”, której Biblioteka była, wraz z SBP, współorganizatorem. Konferencji towarzyszyła wystawa „Dwa wieki biblioteki 1901-2011”. W konferencji uczestniczyło 180 bibliotekarzy z całej Polski. W ich obecności odbyło się uroczyste otwarcie Biblioteki, przecięcia wstęgi dokonali: prorektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Karol Nadolny, prof. dr hab. inż. arch. Marian Fikus, projektant budynku, dyrektor Biblioteki mgr Halina Ganińska oraz dr inż. Janusz Napierała, kanclerz Uczelni.

Dokonujące się zmiany wymagały zmodyfikowania struktury organizacyjnej Biblioteki. Nową strukturę zatwierdzono Zarządzeniem Nr 3 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 15 marca 2011 r. (RO/III/3/20/2011), utworzono stanowisko zastępcy dyrektora ds.IT (na stanowisko to powołany został mgr inż. Krzysztof Ober).

1 października nowym dyrektorem Biblioteki Politechniki Poznańskiej została mgr Małgorzata Furgał, wybrana przez JM Rektora Politechniki Poznańskiej Adama Hamrola spośród pięciu kandydatów, którzy zgłosili się do ogłoszonego 19. maja 2011 roku konkursu. Małgorzata Furgał związana jest z Biblioteką Politechniki od 1988 roku, pełniła funkcje zastępcy kierownika Oddziału Informacji Naukowej, kierownika zespołu ds. zasobów bibliotecznych, Pełnomocnika Rektora P. P. w Radzie Naukowej Konsorcjum BazTech.

2012 - 2013

Współczesna biblioteka działa w stale zmieniającym się otoczeniu. By sprostać oczekiwaniom środowiska akademickiego Biblioteka PP nieustannie rozbudowuje swoją ofertę zbiorów, m.in. zbiorów elektronicznych (dla porównania np. czasopisma elektroniczne - stan na 31. 12. 2011: 6.599, stan na 31. 12. 2012 - 7.585), ale także usług, pozwalających na budowanie biblioteki 2.0, której użytkownik jest równocześnie współtwórcą.

Słuchając głosów użytkowników, wydzieliliśmy w bibliotece w 2012 roku Strefę Malucha - kącik z mebelkami i zabawkami dla dzieci i stanowiskiem pracy dla ich opiekunów - oraz strefę wyposażoną w wygodne meble i pufy przy nowym dziale książek popularno-naukowych.

W lutym 2012 r. uruchomiliśmy dla naszych użytkowników usługę „Zapytaj bibliotekarza”, dzięki której bibliotekarze z BPP służą pomocą w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem czatu.

Ruszył system informacji o Bibliotece – monitory zawieszone w Wypożyczalni i Czytelni (tu można znaleźć np. informacje o godzinach otwarcia, nowych usługach, wystawach) oraz ustawiony w holu głównym Centrum Wykładowo-Konferencyjnego infokiosk, pozwalający na szybkie, intuicyjne wyszukanie informacji (poszukuję – potrzebuję), pełniący równocześnie funkcje swoistego drogowskazu.

Od kwietnia 2012 r. w Informatorium BPP istnieje możliwość wypożyczenia laptopa do pracy na miejscu.

Biblioteka w 2012 roku po raz pierwszy wzięła udział w Nocy Naukowców. Przez Czytelnię i Informatorium przewinęły się setki dzieci, biorąc udział w specjalnie przygotowanych konkursach i warsztatach – był i konkurs plastyczny „Kredką malowane. Rysujemy ulubionego bohatera książkowego”, i warsztaty „Słowa ulatują, pismo pozostaje”, dla amatorów gier komputerowych Strefa Linux, dla ciekawych tajemnic grafologii wykład „Pismo prawdę ci powie. Kryminalistyczne badania pisma ręcznego i podpisów”, był też pokaz filmów z biblioteką w roli głównej.

Konieczne dla realizacji nowych zadań stało się powołanie międzyoddziałowego Zespołu do spraw promocji, odpowiedzialnego za wizerunek Biblioteki, aktualizacje strony www Biblioteki oraz kontakty z użytkownikami, którego kierownikiem została mgr Karolina Popławska.
15. listopada 2012 roku Urszula Błaszczak, kierownik Oddziału Informacji, otrzymała Nagrodę im. Andrzeja Wojtkowskiego przyznawaną zasłużonym wielkopolskim bibliotekarzom za całokształt dokonań zawodowych.

„Biblioteka zawsze w grze”, to hasło Tygodnia bibliotek 2012 i zarazem dobre podsumowanie 2012 roku w Bibliotece PP.

Rok 2013 to rok dla nas bardzo ważny – 12 marca Biblioteka PP uhonorowana została medalem Bibliotheca Magna Perennisque za, jak czytamy w uzasadnieniu, „wybitne zasługi dla bibliotekarstwa”.

To czas kontynuowania rozpoczętych wcześniej przedsięwzięć i czas kolejnych zmian. W marcu uruchomiona została Wrzutka umożliwiająca samodzielne zwroty książek przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Informację o tej nowej usłudze Głos Wielkopolski zatytułował „Wrzutka ułatwi życie na Politechnice”. Taka właśnie była nasza intencja – udogodnienie dla użytkowników. Kolejnym była usługa rezerwacji on-line pokoi pracy zespołowej.

Zgodnie z ideą biblioteki 2.0 zapraszaliśmy do współtworzenia naszego księgozbioru (usługa „Zaproponuj zakup”).

W dniach 17-19 kwietnia 2013 odbyła się konferencja naukowa „Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki”, której Biblioteka PP była współorganizatorem (wraz z Biblioteką Politechniki Krakowskiej i Biblioteką Główną Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy). Obrady zgromadziły bardzo liczne grono specjalistów, poza bibliotekarzami w konferencji wzięli udział przedstawiciele MNiSW, członkowie Zespołu specjalistycznego MNiSW do oceny czasopism naukowych, wydawcy i redaktorzy czasopism naukowych.

10. czerwca 2013 weszły w życie dwa bardzo ważne w kontekście współpracy Biblioteki ze środowiskiem akademickim PP zarządzenia Rektora: Zarządzenie Nr 19 w sprawie obowiązku przekazywania do Biblioteki informacji o publikacjach pracowników Politechniki Poznańskiej w celu ich dokumentowania i udostępniania oraz Zarządzenie Nr 20 w sprawie zasad gromadzenia, opracowania, udostępniania i archiwizowania utworów deponowanych w Repozytorium Naukowym Politechniki Poznańskiej.

Także w tym roku wzięliśmy udział w Nocy Naukowców i także w tym roku odwiedziły nas setki dzieci. Hasłem, które spajało wszystkie odbywające się u nas wydarzenia było „Bezpieczeństwo na drodze”. Choć Noc Naukowców adresowana jest przede wszystkim do dzieci, to jednak gromadzi osoby w różnym wieku. Bawiliśmy się razem i razem się uczyliśmy. W świecie klocków Lego powstawały cuda ożywiane dziecięcą wyobraźnią, a z surowców wtórnych zbudowana została stacja kosmiczna i samochód przyszłości. Pokazaliśmy, jak napisano na przyznanym nam przez władze uczelni Dyplomie, że „sercem Uczelni może być Biblioteka”.

2014-2018

Lata 2014-2017 to czas kontynuacji i zarazem czas kolejnych zmian. Istniejące wcześniej usługi – samodzielne wypożyczenia przez self-check, pozwalająca na zwroty przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu wrzutka, wypożyczenia międzybiblioteczne, usługa „Zamów kopię”, rezerwacje on-line pokoi pracy zespołowej, możliwość prowadzenia wideokonferencji - zostały rozszerzone o usługę QR kodów.

Dzięki realizowanemu na Politechnice projektowi unijnemu IWIR (Inżynieria Wiedzy dla Inteligentnego Rozwoju) stanowiska dla osób z dysfunkcjami zostały wyposażone w nowoczesne lupki elektroniczne oraz przenośny powiększalnik. Projekt IWIR pozwolił także na zakup 3 dronów typu Phantom 2 VISION+, które wypożyczane są pracownikom i studentom PP na potrzeby realizacji projektów.

Biblioteka rozbudowywała swoją ofertę zbiorów elektronicznych. Uaktualniano ofertę elektronicznych baz danych, narzędzi wspomagających korzystanie z zasobów elektronicznych, wyposażano stanowiska dla czytelników w nowy sprzęt komputerowy i oprogramowania.

W 2016 roku wdrożony został System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej (SIN PP), którego zadaniem jest upowszechnianie wyników działalności naukowej pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Poznańskiej, w tym bieżące dokumentowanie oraz archiwizowanie dorobku. W obecnie udostępnionej wersji zawiera opisy bibliograficzne utworów pracowników PP od 2013. . Baza ta zastąpiła istniejącą do tej pory bazę Biblio.

Na lata 2016 i 2017 przypadła realizacja projektu Upowszechnienie międzynarodowego dorobku nauk technicznych globalnemu środowisku akademickiemu, społecznemu i biznesowemu poprzez wdrożenie e-dostępu do zbiorów specjalnych Biblioteki Politechniki Poznańskiej. Projekt finansowany był w ramach umowy 514/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. W ramach projektu poddano konserwacji księgozbiór o szczególnej wartości – 100 książek z l. 1678-1900 oraz 100 z l. 1900-1950. Efekty współpracy z Pracownią Restauracji Książki Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu pokazano podczas wystawy odrestaurowanych książek zorganizowanej jako zwieńczenie prac związanych z projektem. Wytypowany do opracowania i udostępnienia poprzez e-dostęp zbiór objął 400 pozycji książkowych z lat 1678-1950.

Rok 2017 był bardzo ważny dla polskiego szkolnictwa wyższego. Zakończył się proces parametryzacji obejmujący efekty działalności uczelni z l. 2013-2016. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przeprowadził, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r., kompleksową ocenę jednostek naukowych Jednym z istotnych elementów oceny był dorobek publikacyjny. Biblioteka, przesyłając zarejestrowane w SIN dane o publikacjach do Modułu Sprawozdawczego PBN, wzięła czynny udział w przygotowaniach Uczelni do procesu oceny.

Biblioteka organizowała liczne wystawy, warsztaty i seminaria. Na przykład z zakresu prawa autorskiego, umiejętności korzystania z menadżera bibliografii EndNot, rozpoznawania drapieżnych wydawców (Fałszywe czasopisma, drapieżni wydawcy – metody działania i skuteczne rozpoznanie) czy poświęcone problematyce opracowania i ochrony zbiorów specjalnych. Zorganizowano również spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Piotrem Kępskim Nowe kierunki i propozycje w zakresie publikowania w otwartym dostępie: Zalecenia Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące polityki Open Access.

Generation Open – hasło Tygodnia Open Access podkreślające zaangażowanie w propagowanie otwartości w Internecie przyświecało działalności promującej wolny dostęp do treści naukowych i dydaktycznych.

BPP trzyma w garści filary fantastyki naukowej - w 2017 roku w Wypożyczalni utworzony został regał z literaturą science fiction.

W 2018 roku kontynuowano prace nad rozwojem Systemu Informacji Naukowej PP. 1. stycznia 2018 przyznane zostało dofinansowanie projektu POWER: Uczelnia zintegrowana na przyszłość (zadanie 9: Wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania i udostępniania informacji o szkolnictwie wyższym).

W październiku 2018 roku BPP była gospodarzem Zjazdu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Wyższych.

Przygotowania do nadchodzącego stulecia Uczelni rozpoczęły się już w 2018 roku niezwykle interesującym wydarzeniem – „Z szuflady absolwenta”. Zaprosiliśmy absolwentów Politechniki do podzielenia się wspomnieniami, pamiątkami… by ocalić przed zapomnieniem osobiste historie splecione z historią Alma Mater.

2019

Biblioteka Politechniki Poznańskiej ma sto lat!

2019 rok, to rok w dziejach biblioteki szczególny - celebrowania historii, obecności w teraźniejszości, myślenia o przyszłości.

30. października odbyła się oficjalna uroczystość jubileuszu. Uczestniczyli w niej między innymi Jego Magnificencja Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. Tomasz Łodygowski oraz Kanclerz dr inż. Janusz Napierała. Bardzo oczekiwanymi gośćmi byli emerytowani pracownicy biblioteki, którzy nierzadko związali z tym miejscem całe swe zawodowe życie. Wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia… biblioteka to przecież również historia współtworzących ją ludzi. To także historia miejsc, w których przez wiek realizowała się jej kulturotwórcza misja. Niezwykle symboliczne w tym kontekście znaczenie miały wystąpienia byłej dyrektor BPP – Haliny Ganińskiej - która wprowadzała w 2010 roku bibliotekę do przestrzeni, w której obecnie funkcjonuje, oraz obecnej dyrektor -Małgorzaty Furgał – która, rozwijając idee poprzedników, współcześnie dba o jej rozwój.

Podczas uroczystej gali przedstawiony został film pokazujący, jak zmieniała się biblioteka, towarzysząc toczącym się wokół zmianom oraz, przygotowana specjalnie na tę okazję, prezentacja, która w rytm cofających się wskazówek zegara przenosiła widzów w przeszłość.

Podróżą przez historię biblioteki jest wydany z tej szczególnej okazji album zatytułowany „ Czasownik 1919-2019. Biblioteka Politechniki Poznańskiej w obiektywie”.

W 2019 roku podejmowaliśmy codzienne wyzwania, pamiętając o historii, z myślą o przyszłości - kolejnych stu latach BPP.

2020-2021

Z dnia na dzień zmienił się świat

Pandemia – to słowo, które stało się na początku 2020 roku słowem najważniejszym, Covid-19 podporządkował sobie wszystkie działania we wszystkich sferach ludzkiego życia.

Z jednej strony wszechobecne poczucie zagrożenia, z drugiej potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym sprawiły, że działalność biblioteki przeniosła się w dużej części do przestrzeni Internetu.

W formie online prowadzono zajęcia, szkolenia, kursy. By umożliwić jak największej liczbie użytkowników korzystanie z e-zasobów poza biblioteką rozszerzyliśmy (dzięki zakupowi subskrypcji HAN) dostęp do 15 tysięcy równoczesnych sesji (z dotychczasowych 10 sesji). Nadal pomagaliśmy w wyszukiwaniach literatury, wypożyczaliśmy książki, zapewnialiśmy dostęp do potrzebnych materiałów, przygotowywano analizy cytowań, kontynuowano także realizację projektu POWER: Uczelnia zintegrowana na przyszłość. A wszystko najpierw w warunkach całkowitego lockdownu, później większych lub mniejszych ograniczeń. Gdy na moment świat zatrzymał się, gdy konieczne było tworzenie zupełnie nowych procedur umożliwiających nam pracę, a użytkownikom jak najlepszy dostęp i do zbiorów, i do usług.

2021 rok zakończył 5-letni okres ewaluacji, obejmujący efekty działalności naukowej uczelni z l. 2017-2021. Tworzony w BPP System Informacji Naukowej, którego zadaniem jest gromadzenie danych o dorobku publikacyjnym pracowników, przystosowując zakres informacji o publikacjach do zmieniających się niemal do ostatniego dnia przepisów, zasilał danymi ministerialny system oceny – PBN (Polska Bibliografia Naukowa). BPP współpracowała bardzo ściśle z utworzonym na uczelni zespołem ds. ewaluacji. O ogromie pracy najlepiej świadczą liczby – zaimportowano do PBN 11.046 publikacji, a na przesłanych rekordach przeprowadzono tylko w okresie od listopada 2021 do stycznia 2022 ponad 30.000 operacji.