Strona główna » Informator » Akty prawne » System biblioteczno-informacyjny Politechniki Poznańskiej
System biblioteczno-informacyjny Politechniki Poznańskiej

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. System biblioteczno-informacyjny Politechniki Poznańskiej, zwanej dalej „Uczelnią” tworzą:
  1)   Biblioteka Politechniki Poznańskiej, zwana dalej "Biblioteką PP";
  2)   biblioteki jednostek organizacyjnych Uczelni.
 2. Nadzór merytoryczny nad systemem biblioteczno-informacyjnym Uczelni sprawuje dyrektor Biblioteki PP przy współudziale rady bibliotecznej.

§ 2

 1. Biblioteka PP:
  1)   jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach usługowych, dydaktycznych i naukowych oraz stanowi podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego;
  2)   pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej oraz ośrodka informacji naukowej.
 2. Biblioteki jednostek organizacyjnych Uczelni uczestniczą w realizacji zadań usługowych, dydaktycznych i naukowych jednostki macierzystej, zgodnie z działaniem systemu biblioteczno- informacyjnego.

Rozdział II

ZADANIA BIBLIOTEKI PP

§ 3

Podstawowym zadaniem systemu biblioteczno-informacyjnego jest wspomaganie procesu kształcenia studentów i doktorantów oraz prac naukowych prowadzonych na Uczelni poprzez nw. działania w zakresie:

 1. usług biblioteczno-informacyjnych:
  1) odpowiednie gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych w postaci wspólnego katalogu online;
  2) udostępnianie własnych materiałów bibliotecznych oraz określenie zasad i warunków korzystania z tych materiałów  - w użytkowanym zintegrowanym zautomatyzowanym systemie bibliotecznym, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami w zakresie rejestracji użytkowników i przetwarzania danych osobowych;
  3) właściwe magazynowanie, konserwacja i archiwizacja materiałów własnych;
  4) tworzenie cyfrowych zasobów informacji, także we współpracy z organizacjami zewnętrznymi;
  5) organizowanie i integrowanie dostępu do zdalnych zasobów informacji - własnych i zewnętrznych rozproszonych;
  6) tworzenie i rozwój biblioteki wirtualnej (z portalem bibliotecznym) – z zastosowaniem możliwie najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych - zintegrowanej ze strukturami dydaktyki i nauki;
  7) świadczenie usług informacyjnych dla użytkowników systemu biblioteczno-informacyjnego: zarówno w formie tradycyjnej jak i zdalnej, a także integrowanie różnych rodzajów usług dla określonych kategorii użytkowników oraz dostosowanie oferty do indywidualnych i grupowych preferencji użytkowników;
 2. kształcenia:
  kształcenie studentów w formie zajęć dydaktycznych dotyczących usług biblioteczno-informacyjnych oraz umiejętności informacyjnych, a także prowadzenie seminariów i szkoleń dla doktorantów dotyczących umiejętności informacyjnych
  w nauce i technice:
  1) prowadzenie praktyk zawodowych z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa;
  2) szkolenie innych grup użytkowników w zakresie usług biblioteczno-informacyjnych i kształtowania umiejętności  wyszukiwawczych oraz korzystania z nowych zdalnych serwisów informacji naukowej;
 3. badań naukowych:
  1) bieżące dokumentowanie oraz archiwizowanie dorobku piśmienniczego i wydawniczego pracowników i  doktorantów oraz prac dyplomowych studentów - tworzących naukowe repozytorium Uczelni;
  2) prowadzenie prac rozpoznawczych, studyjnych, badawczych i projektowych - własnych oraz we współpracy z innymi bibliotekami i instytucjami - w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa - dla potrzeb kształcenia i badań;
  3) współpracy dla procesu kształcenia i badań naukowych:

1) promowanie systemu biblioteczno-informacyjnego, między innymi poprzez publikowanie materiałów informacyjnych, organizowanie wystaw oraz uczestnictwo w festiwalach i innych przedsięwzięciach uczelnianych i zewnętrznych;
2) współpraca z krajowymi i zagranicznymi bibliotekami naukowymi, ośrodkami informacji naukowej i innymi organizacjami w tworzeniu europejskiej przestrzeni biblioteczno-informacyjnej.

Rozdział III

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI PP

§ 4

 1. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Biblioteki PP  są oddziały, których zadaniem jest realizacja podstawowych zadań systemu biblioteczno-informacyjnego, określonych przez dyrektora Biblioteki PP.
 2. Opiniowanie wniosków dyrektora Biblioteki PP w sprawie tworzenia, przekształcania i likwidacji oddziałów należy do kompetencji rady bibliotecznej.
 3. Strukturę organizacyjną Biblioteki PP opartą na oddziałach, zaproponowaną przez jej dyrektora, po zasięgnięciu opinii rady bibliotecznej, zatwierdza rektor.
 4. Kierowników oddziałów powołuje i odwołuje rektor na wniosek dyrektora Biblioteki PP i po zasięgnięciu opinii rady bibliotecznej.
 5. W Bibliotece PP mogą być tworzone sekcje, pracownie i samodzielne stanowiska pracy, powołane do wykonywania prac, określonych przez bezpośredniego przełożonego.
 6. Do realizacji zadań specjalistycznych i nowych przedsięwzięć mogą być powoływane, spośród różnych komórek organizacyjnych Biblioteki PP, zespoły zadaniowe, oparte na decentralizacji i elastyczności działań.

§ 5

 1. Dyrektora Biblioteki PP zatrudnia rektor, po zasięgnięciu opinii senatu, spośród kandydatów przedstawionych przez radę biblioteczną. Szczegółowe zasady zatrudniania i podstawowe kompetencje dyrektora określa § 73 Statutu Uczelni.
 2. Dyrektor Biblioteki PP jest przełożonym wszystkich pracowników Biblioteki PP i reprezentuje Bibliotekę PP.
 3. Do zadań dyrektora Biblioteki PP należy:
  1)  kierowanie bezpośrednio Biblioteką PP oraz koordynowanie funkcjonowania bibliotek jednostek organizacyjnych;
  2)  opiniowanie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych w sprawie tworzenia, przekształcania i likwidacji
  biblioteki w zainteresowanej jednostce organizacyjnej;
  3)  sprawowanie nadzoru merytorycznego nad systemem biblioteczno-informacyjnym Uczelni przy współudziale rady
  bibliotecznej;
  4)  przedstawianie radzie bibliotecznej wniosków i propozycji w sprawach dotyczących systemu biblioteczno-informacyjnego;
  5)  zarządzanie mieniem oraz dysponowanie środkami finansowymi Biblioteki PP;
  6)  występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, awansowania i nagradzania pracowników Biblioteki PP;
  7)  występowanie z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących Biblioteki PP;
  8)  przedstawianie radzie bibliotecznej do zaopiniowania projektu planu rzeczowo-finansowego i sprawozdania z jego
  wykonania oraz corocznego sprawozdania z działalności Biblioteki PP;
  9)  przedstawianie radzie bibliotecznej do zaopiniowania wniosków w sprawie tworzenia, przekształcania i likwidacji
  oddziałów Biblioteki PP oraz struktury organizacyjnej, a następnie przedstawienie wniosków rektorowi;
  10)  tworzenie sekcji, pracowni i samodzielnych stanowisk pracy oraz zespołów zadaniowych;
  11)  ustalanie zakresu działania wszystkich komórek organizacyjnych Biblioteki PP;
  12)  wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami
  i zarządzeniami organów Uczelni;
  13)  podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Biblioteki PP, niezastrzeżonych do kompetencji
  organów Uczelni.

§ 6

 1. Na Uczelni działa rada biblioteczna jako organ opiniodawczy rektora, powoływany i odwoływany przez rektora. Skład i kompetencje rady określają § 71-72 Statutu Politechniki Poznańskiej.
 2. W Bibliotece PP działa zespół kierowniczy biblioteki, który jest doradczym i opiniodawczym gremium dyrektora Biblioteki PP.
 3. W skład zespołu kierowniczego biblioteki wchodzą: dyrektor Biblioteki PP, jako przewodniczący, zastępca dyrektora ds. technologii informacyjnych i kierownicy oddziałów Biblioteki PP.
 4. Dyrektor może zaprosić do udziału w posiedzeniach i pracach zespołu kierowniczego biblioteki również inne osoby.

§ 7

 1. W Bibliotece PP mogą być zatrudniani:
  1)  nauczyciele akademiccy na stanowiskach pracowników bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych
  pracowników dokumentacji i informacji naukowej;
  2)  pracownicy na stanowiskach: kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty;
  3)  inni pracownicy biblioteczni oraz pracownicy dokumentacji i informacji naukowej;
  4)  pracownicy naukowo-techniczni i inżynieryjno-techniczni;
  5)  pracownicy administracyjni, ekonomiczni i obsługi.
 2. Decyzje wstępne w sprawach osobowych wszystkich pracowników Biblioteki PP podejmuje jej dyrektor. Decyzje ostateczne (z uwzględnieniem udziału rady bibliotecznej w obsadzie funkcji kierowniczych oraz stanowisk bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej) w sprawie nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy, awansowania, nagradzania i karania pracowników, podejmuje na wniosek dyrektora Biblioteki PP rektor.
 3. Każdy pracownik Biblioteki PP otrzymuje indywidualny, szczegółowy zakres czynności i odpowiedzialności, opracowany przez kierownika oddziału względnie innej, poza oddziałowej komórki organizacyjnej i zatwierdzony przez dyrektora Biblioteki PP.
 4. Indywidualne szczegółowe zakresy czynności i odpowiedzialności mogą być zmienione na wniosek kierownika komórki organizacyjnej.

Rozdział IV

ZADANIA I ORGANIZACJA BIBLIOTEK JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

§ 8

 1. Biblioteki jednostek organizacyjnych:
  1)  zapewniają świadczenie usług biblioteczno-informacyjnych dla macierzystej jednostki organizacyjnej, poprzez:

  1) gromadzenie materiałów bibliotecznych zgodnie ze specjalizacją macierzystej jednostki organizacyjnej;
  2) opracowanie materiałów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi zasadami ewidencji materiałów bibliotecznych, w tym: opracowanie nowo nabytych druków zwartych w użytkowanym zintegrowanym zautomatyzowanym systemie bibliotecznym, zgodnie z obowiązującymi zasadami współpracy w tworzeniu wspólnego Katalogu online, opracowanymi przez Biblioteką PP;
  3) udostępnianie materiałów bibliotecznych i zapewnienie dostępu do zdalnych zasobów informacji, szczególnie organizowanego i integrowanego przez Bibliotekę PP;
  4) właściwe magazynowanie i konserwację materiałów bibliotecznych;
  5) prowadzenie wymaganych przez Biblioteką PP całorocznych statystyk bibliotecznych;

  2)  uczestniczą w zebraniach, seminariach i szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę PP, mających na celu:

  1) informowanie o sprawach bieżących systemu biblioteczno-informacyjnego;
  2) wprowadzanie nowości w zakresie użytkowanego zintegrowanego zautomatyzowanego systemu bibliotecznego;
  3) kształtowanie i rozwój umiejętności informacyjnych i wyszukiwawczych oraz poznawanie nowych serwisów informacji naukowej;

  3)  uczestniczą w bieżącym dokumentowaniu dorobku piśmienniczego pracowników macierzystej jednostki
  organizacyjnej.

§ 9

 1. Biblioteki mogą być tworzone w ramach następujących jednostek organizacyjnych Uczelni: wydziału, instytutu, katedry, centrów dydaktycznych, centrów badawczych i studium.
 2. Biblioteki jednostek organizacyjnych Uczelni wchodzą w skład struktury organizacyjnej tych jednostek i są służbowo podporządkowane kierownikom tych jednostek, w których działają.
 3. Biblioteki w jednostkach organizacyjnych tworzy, przekształca i likwiduje rektor na wniosek kierownika zainteresowanej jednostki organizacyjnej, w której ma funkcjonować ta biblioteka, po zasięgnięciu opinii rady bibliotecznej i dyrektora Biblioteki PP.
 4. Rada biblioteczna i dyrektor Biblioteki PP opiniują wniosek o utworzenie, przekształcenie i likwidację biblioteki w zainteresowanej jednostce organizacyjnej, mając na uwadze potrzeby dydaktyczne i naukowe tej jednostki.
 5. Kierownik jednostki organizacyjnej, w ramach której działa biblioteka, zapewnia:
  1)  pracownika lub zespół pracowników biblioteki, odpowiednio do zadań i wielkości biblioteki;
  2)  właściwe warunki lokalowe i sieciowe;
  3)  odpowiednie wyposażenie i ochronę materiałów bibliotecznych.
 6. Dyrektor Biblioteki PP koordynuje funkcjonowanie bibliotek jednostek organizacyjnych.
 7. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której działa biblioteka, zobowiązany jest powiadomić dyrektora Biblioteki PP o każdorazowej zmianie na stanowisku osoby prowadzącej bibliotekę tej jednostki.

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

Warunki i szczegółowe zasady korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego określa Regulamin korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Poznańskiej.

Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 1. marca 2014 roku.

 

Rada Biblioteczna zaopiniowała
dokument dnia 06. grudnia 2013 roku

Rektor Politechniki Poznańskiej
zatwierdził  dnia  25. lutego 2014 roku