Strona główna » Komputery i Internet » Wypożyczanie dronów
Wypożyczanie dronów

 

Biblioteka PP posiada 3 drony, które wypożycza na potrzeby realizacji podczas zajęć projektów dotyczących np. badań konstrukcji budownictwa przemysłowego, inżynierii gazowej, ochrony środowiska etc.
Prawo wypożyczania dronów mają: studenci i pracownicy PP.

Pierwszeństwo wypożyczeń przysługuje (w kolejności):

 • studentom z dysfunkcjami
 • grupom ćwiczeniowym, w skład których wchodzą studenci z dysfunkcjami
 • studentom lub wykładowcom przygotowującym projekty, materiały dydaktyczne i szkolenia uwzględniające potrzeby studentów PP z dysfunkcjami.

Procedura wypożyczania dronów (w skrócie)

 1. Na min.14 dni roboczych przed planowanym wypożyczeniem osoba chcąca użyć drona przesyła poprzez e-mail informację o terminie planowanego wypożyczenia. Odpowiedź, czy jest możliwość wypożyczenia drona jest wysyłana w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia następnego od otrzymania prośby.
 2. Do użytkowania drona wymagana jest zgoda Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Jej uzyskanie jest warunkiem wypożyczenia drona.
  • W imieniu studentów z dysfunkcjami o zgodę występuje pracownik BPP i informuje pożyczającego o jej przyznaniu lub nieprzyznaniu.
  • Pozostałe osoby są zobowiązane wystąpić o zgodę samodzielnie, najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem użytkowania drona i poinformować pracownika BPP o jej otrzymaniu lub nieotrzymaniu najpóźniej następnego dnia po uzyskaniu odpowiedzi.
 3. Należy się umówić z pracownikiem BPP na odbiór drona. Wypożyczający jest zobowiązany do okazania legitymacji studenckiej/identyfikatora pracownika, wpisania się na listę wypożyczeń, podania swoich danych osobowych do celów ewidencji wypożyczeń i objęcia ubezpieczeniem oraz potwierdzenia akceptacji regulaminu.

Inne zasady:

 • Użytkowanie drona możliwe jest wyłącznie na terenie miasta Poznania.
 • Wypożyczający jest zobowiązany do zapoznania się z- i stosowania do instrukcji obsługi drona.
 • Wypożyczający jest odpowiedzialny materialnie za uszkodzenia drona oraz szkody wynikłe z jego użytkowania.
 • Wypożyczenie/użytkowanie drona jest możliwe w warunkach atmosferycznych i innych, gwarantujących bezpieczeństwo lotu, bezpieczeństwo obsługujących drona i osób znajdujących się w zasięgu drona.
 • Jeśli dysfunkcja wypożyczającego nie pozwala na samodzielne i bezpieczne użytkowanie drona, jego wypożyczenie jest możliwe wyłącznie pod nadzorem wyznaczonego pracownika Politechniki Poznańskiej.

Kontakt w sprawie wypożyczania dronów

Oddział Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych
Grzegorz Sołtys, e-mail: Grzegorz.Soltys [at] put.poznan.pl, tel. 61-665-3002 (w godz. 7.00-15.00).

Dokumenty

 

Drony zostały zakupione ze środków Projektu “Inżynieria wiedzy dla inteligentnego rozwoju” POKL.04.03.00-00-131/12 w ramach Zadania 9 „Dopasowanie oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb studentów niepełnosprawnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Inżynieria wiedzy dla inteligentnego rozwoju” POKL.04.03.00-00-131/12 jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.