O Bibliotece

Spis Treści


Biblioteka Politechniki Poznańskiej jest instytucją umocowaną w nauce, informacji i technologii. Jest ośrodkiem informacji i warsztatem pracy dydaktyczno-badawczej w środowisku studentów i pracowników naukowo-badawczych Politechniki oraz inżynierskiej społeczności Wielkopolski.

Biblioteka integralną częścią Uczelni - prowadzi prace rozpoznawcze i studyjne służące rozwojowi i postępowi w zakresie usług biblioteczno-informacyjnych dla Jej pracowników i studentów.

Dysponuje zbiorem ponad 850 tys. jednostek materiałów bibliotecznych z szeroko pojętej techniki oraz zasobami elektronicznymi licencjonowanymi, specjalnie dedykowanymi dla kierunków i specjalności uprawianych na Politechnice. Oferuje zdalny dostęp do otwartych zasobów wiedzy, a także szeroki wybór usług biblioteczno-informacyjnych.

Biblioteka PP jest członkiem International Association of Technological University Libraries IATUL (1999) oraz Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych (1996).

12. marca 2013 roku decyzją Kapituły Medalu została uhonorowana medalem Bibliotheca Magna Perennisque (Biblioteka Wielka i Wieczna) „za wybitne zasługi dla bibliotekarstwa”.

 

Wizja i misja Biblioteki

Wizja

Biblioteka Politechniki Poznańskiej dąży do osiągnięcia pozycji wzorcowej jednostki wspierającej wiedzę naukowo-techniczną nie tylko w regionie, ale także w skali kraju.

Misja

Biblioteka Politechniki Poznańskiej aktywnie wspiera działalność naukowo-dydaktyczną i edukacyjną. W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie gromadzi, archiwizuje i udostępnia zbiory z zakresu nauk ścisłych i technicznych.
Zapewnia dostęp do aktualnych, światowych zasobów wiedzy z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań, zaspokajając tym samym zmieniające się potrzeby informacyjne środowiska akademickiego oraz społeczności regionu. Kompetentni pracownicy, kierując się etyką zawodową oraz najwyższymi standardami efektywnego zarządzania zasobami, dbają o markę Biblioteki i wizerunek Politechniki Poznańskiej.

 

Zbiory

STAN ZASOBÓW na 31.12.2023 r.
Biblioteka PP - ogółem

w tym:
400 245 jedn.
 • druki zwarte
298 041 wol.
 • wydawnictwa ciągłe
  bieżących tytułów czasopism
102 204 wol.
274      

 

STAN ZBIORÓW SPECJALNYCH BIBLIOTEKI PP - na 31.12.2023 r.
rozprawy doktorskie 3 122
 • książki elektroniczne
262 719
 • czasopisma elektroniczne
9 361
 • bazy danych
53

Informacja o zbiorach

O zbiorach Biblioteki Politechniki Poznańskiej i bibliotek jednostek organizacyjnych informują katalogi:

Katalog online

Katalog online obejmuje ok. 81% zbiorów bibliotecznych i zawiera opisy następujących materiałów bibliotecznych Biblioteki Politechniki Poznańskiej i bibliotek jednostek organizacyjnych:

 • książek
 • wszystkich tytułów czasopism
 • norm technicznych
 • rozpraw doktorskich
 • dokumentów elektronicznych

Dostęp do zasobów sieciowych

Biblioteka PP zapewnia dostęp do licencjonowanych baz danych: bibliograficznych, bibliograficzno-abstraktowych oraz pełnotekstowych.

Wykaz tytułów czasopism dostępnych online poprzez te bazy zawarty jest na wspólnej liście alfabetycznej A-to-Z.

Dokumenty w formie cyfrowej

Biblioteka PP jest jednym z uczestników projektu Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej i umieszcza w niej zdigitalizowane dokumenty z zakresu nauk technicznych, w kolekcjach: materiały dydaktyczne i dziedzictwo kulturowe.

 

Struktura organizacyjno-funkcjonalna Biblioteki PP

schemat - Struktura organizacyjno-funkcjonalna Biblioteki PP

 

Rada Biblioteczna

Skład Rady Bibliotecznej Politechniki Poznańskiej

W kadencji 2020 - 2024

Przewodniczący: Sumelka Wojciech, prof. dr hab. inż.

Członkowie:

 1. Andrzejewska-Buczek Agnieszka, dr inż.
 2. Bajer Jakub, mgr
 3. Błędowska Alicja, mgr
 4. Ciesielska Krystyna, mgr inż.
 5. Furgał Małgorzata, mgr
 6. Garsztka Krzysztof
 7. Guminiak Michał, dr hab. inż.
 8. Jeszke Łukasz, mgr
 9. Józefowska Joanna, prof. dr hab. inż.
 10. Kodym-Kozaczko Grażyna, dr hab. inż. arch.
 11. Korzystka Beata, dr. inż.
 12. Kupczak Aleksandra, mgr
 13. Kwaśnik Paulina, mgr
 14. Marcinkowska Agnieszka, dr hab. inż.
 15. Milewicz Julia, mgr inż.
 16. Mrugalska Beata, dr hab. inż.
 17. Semkło Łukasz, dr. inż.
 18. Stachowiak Dorota, dr hab. inż.
 19. Starosta Roman, dr hab. inż.
 20. Stec Bartosz
 21. Stefańska Danuta, dr hab.
 22. Wagner Monika, mgr

 

Sprawozdania z działalności Biblioteki

Sprawozdania z lat:

 

Historia Biblioteki

Dzieje Biblioteki Politechniki Poznańskiej są ściśle związane z historią tej uczelni. Odzwierciedlają one swoim charakterem jej losy i etapy rozwoju. Obecnie Biblioteka Politechniki Poznańskiej jest największą naukowo-techniczną biblioteką w Wielkopolsce.

Historia Politechniki sięga w czasy sprzed I wojny światowej, łącząc dzieje kilku kolejnych uczelni technicznych, mieszczących się w poprzednich latach na tym samym miejscu i stanowiących jej "prehistorię". Dla zapoznania się z tymi dziejami najlepiej sięgnąć do paru informatorów wydanych pod różnymi tytułami przez Szkołę Inżynierską i Politechnikę, a zwłaszcza do obszerniejszego zbiorowego opracowania pt. Szkoły Inżynierskie w Poznaniu 1945-1955. Politechnika Poznańska 1955-1965.

Gmach przy placu Marii Skłodowskiej-Curie 5 (dawniej Rynku Wildeckim) z charakterystycznej czerwonej cegły - został wybudowany w 1907 r. dla niemieckiej Królewskiej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn (Koenigliche Hoehere Maschinenbauschule), w której kształcili się głównie Niemcy.

1919

Po odzyskaniu niepodległości w 1919 r. została zorganizowana na tym miejscu Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn, przemianowana w 1929 r. na dwuwydziałową Państwową Wyższą Szkołę Budowy Maszyn i Elektrotechniki. Szkoła rozbudowała się na przylegającym do niej terenie i przez okres dwudziestu lat kształciła młodych technologów, których kwalifikacje uznawane były przez przemysł i administrację państwową. Pierwszym dyrektorem biblioteki był profesor Władysław Ślebodziński (1919-1929).

1945-1950

Po okresie okupacji, w czasie której mieściła się przejściowo w tym samym budynku, niedostępna dla Polaków, niemiecka szkoła inżynierska (Staats Ingenieurschule), po oswobodzeniu Poznania, jesienią 1945 r., przedwojenna Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn i Elektrotechniki została przeorganizowana na Szkołę Inżynierską. W tym samym roku rozpoczęła działalność Biblioteka Szkoły Inżynierskiej, w tym samym pomieszczeniu (słoneczna sala o 47 m2 pow.), które wcześniej służyło jako biblioteka pruskiej szkoły Budowy Maszyn. Pierwszy księgozbiór, składający się z około 6000 tomów książek i czasopism, to zdekompletowany w czasie działań wojennych poniemiecki księgozbiór, zakupy z lat 1940-1944 i resztki przedwojennych książek polskich, jeszcze z czasów zaborów.

Wraz z rozwojem Uczelni następował rozwój jej Biblioteki.

Politechnika Poznańska - już na etapie Szkoły Inżynierskiej - znajdowała się w krytycznym położeniu lokalowym. Nie posiadała ani odpowiedniej ilości budynków dydaktycznych, ani mieszkaniowych. Wykorzystanie zatem każdego strychu , piwnicy czy baraku przyczyniało się do poprawy tych warunków. Trudności lokalowe miały znaczny wpływ na cały jej rozwój, od niewielkiej biblioteki szkolnej, dostępnej tylko dla uczniów i pracowników szkoły do Biblioteki Głównej Politechniki, jedynej naukowo-technicznej, publicznej biblioteki całego regionu. Poszczególne etapy tego rozwoju kształtowały się przede wszystkim w zależności od posiadanych metrów kwadratowych powierzchni.

W 1945 r. inż.Stanisław Olszewski jeden z wykładowców szkoły zajął się zabezpieczeniem księgozbioru, jego pierwszą selekcją i przystosowaniem do prowizorycznego udostępniania. Pierwszym bibliotekarzem, któremu S. Olszewski przekazał w 1948 r. księgozbiór, była Helena Poślednicka. Lata 1945-1950 to czas prowizorycznego udostępniania zabezpieczonych zbiorów, zlokalizowanych w jednym pomieszczeniu oraz dorywczego uaktualniania ich nowymi nabytkami. Od końca 1950 roku do końca kwietnia 1974 r. kierownikiem Biblioteki a następnie dyrektorem była mgr Anna Szeptycka (bibliotekarz dyplomowany).

1951-1965

Lata 1951-1955 to okres organizacji. Od 1953 r., tj. od czasu utworzenia czytelni zaczęły się wyodrębniać późniejsze oddziały: udostępniania, informacji i opracowania. W 3-pokojowej bibliotece pracowało 5 osób. Od 1952 r. powstawały także biblioteki pierwszych katedr. Wreszcie w 1955 r. przemianowano Szkołę Inżynierską na Politechnikę.

Okres 1956-1965 to początki właściwej biblioteki. Powierzchnia wzrosła do 390 m2. Wydzielono pracownie poszczególnych oddziałów, zorganizowano magazyny. Zatwierdzona w 1964 r. przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego 5-oddziałowa struktura organizacyjna dała możliwość oparcia dotychczasowej organizacji pracy na podstawach prawnych. Utworzono oddziały: gromadzenia i uzupełniania zbiorów; opracowania zbiorów; udostępniania oraz magazynów i konserwacji zbiorów a także informacji naukowej z sekcjami informacji i dokumentacji; ponadto powstała samodzielna sekcja bibliotek zakładowych i pracownia fototechniczna. W pracach informacyjno-wydawniczych oraz dydaktycznych biblioteka dorównywała bibliotekom największych uczelni technicznych na świecie.

1966-1974

Czwarty okres to lata 1966-1974: biblioteka rozwijała z powodzeniem wszystkie swoje zadania; następowała reorganizacja i rozwój bibliotek zakładowych. Prawie dwukrotnie wzrósł księgozbiór, kilkukrotnie udostępnianie zbiorów, a także liczba miejsc w czytelniach.

1974-1994

Wreszcie piąty okres - od 1 maja 1974 r. do 30 czerwca 1992 r. - kiedy dyrektorem był dr Stanisław Badoń. W 1978 r. Rektor zatwierdził nową strukturę organizacyjną Biblioteki Głównej, która przetrwała do 30 września 1996 r. z kilkoma niewielkimi zmianami Sieć bibliotek instytutowych obejmowała 23 biblioteki. W tym czasie, szczególnie w latach osiemdziesiątych, unowocześniono architekturę wewnętrzną, szczególnie czytelń: czasopism i ogólnej. Wraz z rozwojem organizacyjno-architektonicznym wzrastał księgozbiór oraz liczba czytelników. Zespół pracowników liczył 50 osób działalności podstawowej i 2 administracyjnych. Wprowadzono technikę mikrofiszową w celu uzupełniania zbiorów bibliotecznych, a także podjęto współpracę z Biblioteką Politechniki Warszawskiej przy opracowaniu systemu komputerowego "KONFERENCJE" (centralny katalog materiałów konferencyjnych).

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych zespół informatyków i bibliotekarzy opracował komputerowe oprogramowanie LECH, następnie LECH-BMS dla Biblioteki Głównej PP. Proces wdrażania był prowadzony stopniowo od 1987 do 1992 r., dzięki czemu Biblioteka należała do pierwszych, które zastosowały rodzimy system komputerowy do zarządzania podstawowymi funkcjami pracy bibliotecznej (katalogowanie, gromadzenie i akcesja oraz wypożyczenia zbiorów).

1994-2000

Od września 1994 r. mgr Halina Ganińska (bibliotekarz dyplomowany) jest dyrektorem Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej. LECH-BMS pracujący w systemie DOS, na mikrokomputerach klasy IBM, w sieci eksploatowanej pod kontrolą systemu NOVELL, dziś zostaje zastępowany przez zintegrowany system biblioteczny HORIZON. HORIZON wyznacza kolejny etap w rozwoju podstawowych funkcji i zadań Biblioteki Głównej i bibliotek instytutowych Politechniki Poznańskiej. Kalendarium wdrażania zintegrowanego zautomatyzowanego systemu bibliotecznego HORIZON w BG PP przedstawia się następująco:

Moduł katalogowania wdrożono w dwóch bibliotekach instytutów PP. Biblioteka Główna od lipca 2000 r. pracuje w nowej wersji HORIZON-a: 5.02g8. W latach 90-ych Biblioteka Główna rozpoczęła tworzenie zbiorów informacyjno-bibliograficznych w postaci baz danych własnych oraz baz danych na CD-ROM i dyskietkach, które stanowiły zaczątek kształtowania się biblioteki elektronicznej. W 1996 r. stworzono ku temu warunki informatyczne, zakładając - w ramach programu uczelnianej sieci komputerowej - w Bibliotece sieć na Wildzie i przy ul. Piotrowo na Nowym Mieście umożliwiającą pracę w sieci INTERNET. Efektem jest udostępnianie informacji o zasobach elektronicznych Biblioteki oraz połączenia z zasobami innych bibliotek naukowych.

2001-2005

Biblioteka Główna PP roku 2001 łączy cechy biblioteki tradycyjnej z elektroniczną, formującą nowoczesne interaktywne środowisko informacyjne, zarówno dla studiujących, jak i dla dydaktyków oraz badaczy. Profil zbiorów jest związany z tematyką pracy Uczelni, dostosowany do potrzeb naukowców i studentów. W 2001 r. rozpoczęto digitalizację zbiorów i pierwsze materiały dydaktyczne dla studentów zostały opublikowane online. System biblioteczno-informacyjny Politechniki obejmuje Bibliotekę Główną i 20 bibliotek instytutów i innych samodzielnych jednostek, w tym dwie biblioteki wydziałowe: Wydziału Architektury i Wydziału Fizyki Technicznej. Nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem systemu sprawuje Dyrektor Biblioteki Głównej, przy współudziale Rady Bibliotecznej.

Całkowita powierzchnia Biblioteki wynosi 2,477 m2, w tym 1,565 m2 samej Biblioteki Głównej. Biblioteka zatrudnia 70 osób, w tym 51 w Bibliotece Głównej. Biblioteka . Biblioteka działa szczególnie dla około 1,150 wykładowców, pracowników naukowych i innych pracowników Politechniki Poznańskiej, oraz dla 20,000 studentów i doktorantów a także dla środowiska technicznego Wielkopolski. Biblioteka zapewnia 222 miejsca (w tym 89 miejsc w BG) oraz 50 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu (w tym 35 w BG).

Zbiór biblioteki zawiera ponad 800,000 pozycji; 417,000 woluminów książek, 89,000 woluminów czasopism naukowych ( w tym 2 800 tytułów czasopism naukowych - około 1000 bieżących tytułów zawierających 300 czasopism zagranicznych) oraz inne zbiory specjalne (normy, patenty i inne). W Bibliotece Głównej znajduje się 528,000 pozycji; średni roczny przyrost to 7,000 woluminów.

Biblioteka elektroniczna oznacza bazy danych na CD-ROMach, koncesjonowany dostęp online do światowych baz danych dotyczących nauk technicznych, matematycznych i przyrodniczych oraz 17,000 specjalistycznych czasopism elektronicznych (lista czasopism A-to-Z). Istnieje również dostęp online do polskich baz danych tworzonych we współpracy z innymi bibliotekami: BAZTECH - zawiera polskie bieżące czasopisma techniczne, SYMPOnet - zawiera informacje dotyczące materiałów z konferencji oraz lokalna baza BIBLIO - zawiera bibliografie publikacji pracowników Politechniki Poznańskiej.

Internet (1996) i automatyzacja Biblioteki Głównej (nowa wersja systemu bibliotecznego HORIZON: 1999/2000 - 5.02g8, 2005 -5.3g) umożliwiły wprowadzenie serwisów online:

Serwisy usługowe w bibliotece: wieloaspektowe wyszukiwania z dostarczaniem dokumentów, kursy dla studentów i doktorantów kształcące umiejętności korzystania z biblioteki oraz wyszukiwania i umiejętnego korzystania z informacji, informacja patentowa wraz z przygotowaniem dokumentów zgłoszeniowych. W bibliotece istnieją oddziały, zapewniające te usługi: Oddział Informacji Naukowej z: Biblioteką Elektroniczną i Czytelnią Bibliograficzno-Informacyjną oraz Ośrodkiem Informacji Patentowej (35 stanowisk z dostępem do Internetu i 19 stanowisk czytelniczych).

Biblioteka Główna jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotek Technicznych IATUL (od 1999 r.) i bierze udział w następujących projektach: Wielkopolska Biblioteka CyfrowaNarodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT. Projektem własnym Biblioteki jest: Technika Online (Technology Online) - przewodnik po technicznych źródłach internetowych. Biblioteka zorganizowała krajową konferencję na temat: Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność (40 referatów). Konferencja odbyła się w Poznaniu, w dniach od 15-17 czerwca z udziałem zagranicznych gości.

Plany: od 2005 r., biblioteka wirtualna i budowa nowej biblioteki w kampusie Politechniki Poznańskiej u nabrzeży Warty (zobacz Debata Warciańska).

2006 - 2009

Lata 2006-2009 to rozwój biblioteki wirtualnej: zasobów elektronicznych i usług opartych na nowoczesnych technologiach informacyjnych.

1.04.2006 zostaje uruchomiona nowa strona domowa BGPP, łącząca funkcje informacyjne z usługowymi i ułatwiająca kontakt z Biblioteką i jej pracownikami drogą elektroniczną (formularze internetowe).

Rozbudowywana jest oferta zasobów elektronicznych. Do dyspozycji czytelników są bibliograficzne bazy danych i bazy pełnotekstowe: czasopism elektronicznych, książek elektronicznych, światowych opisów patentowych (od 2007 r.) i materiałów konferencyjnych (od 2009 r.). Udostęniono również Informator o zasobach internetowych dla nauk technicznych TOL Technika Online (2007 r.) - projekt własny Biblioteki, tworzony przez jej pracowników oraz portal BazTOL - "Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych" (2008 r.) - współtworzony w ramach konsorcjum BazTECH. Program linkujący LinkSource - integruje dostęp do zasobów elektronicznych (od 2005 r.).

Od 2006 r. umożliwiono czytelnikom dostęp do zasobów licencjonowanych z komputerów znajdujących się poza siecią komputerową Politechniki - dzięki programowi HAN (Hidden Automatic Navigator - od 2006 r.).

W 2002 r. - początek digitalizacji podręczników drukowanych stanowiących zasób BGPP. Digitalizowane od 2002 r. za zgodą autorów i udostępniane na serwerze Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, od 2007- również na podstawie art. 28 Ustawy z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 91 poz. 869).

Dostęp do e-zasobów ułatwia nowe laboratorium komputerowe w Pracowni Biblioteki Elektronicznej (od w 2007 r.).

Następuje dalszy rozwój usług w ramach systemu Horizon. Katalog online jest już całkowicie udostępniany przez WebPAC (od 2005 r.). Od 2006 r. działa usługa "Zamów kopię" (zamawianie kopii artykułów). Wprowadzono także funkcję monitowania przez e-mail oraz usługę powiadamiania o terminie zwrotu książek.

Od 2006 r. działa baza Podręcznik, z możliwością wyszukiwania polecanej literatury wg różnych kryteriów oraz przesyłania danych przez wykładowców, podlinkowana do Katalogu online. Czytelnicy mają dostęp również do centralnego katalogu światowego publikacji WorldCat.

W 2007 r. jest wprowadzony nowy REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ.

Od 2008 r. biblioteka ma znowelizowaną strukturę - Ośrodek Informacji Patentowej został wyłączony z Oddziału Informacji Naukowej, powstał Oddział Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych.

Biblioteka prowadzi działaność naukowo-dydaktyczną: szkolenia biblioteczne - dla studentów, seminaria dla doktorantów i pracowników; od października 2008 r. uruchomiony jest e-learning - szkolenie online dla studentów I roku.

W 2006 r. opublikowano materiały z konferencji 2005 r.

W 2008 r. biblioteka zorganizowała, wraz Komisją Informacji Naukowej PAN i Poznańską Fundacją Bibliotek Naukowych, II wspólną konferencję Informacja dla nauki a świat zasobów cyfrowych. Materiały, po recenzji, zostały opublikowane.

Budowana jest nowa biblioteka. W 2006 r. rozpoczynają się prace budowlane. 22.04.2008 następuje uroczyste zawieszenie wiechy. Otwarcie nowej biblioteki planowane jest na 2012 r.

2010 - 2011

Lata 2010-2011 to bardzo istotna cezura w dziejach Biblioteki Politechniki Poznańskiej (1.03. 2010 roku Zarządzeniem Rektora zmieniono nazwę Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej na Biblioteka Politechniki Poznańskiej). 14. listopada 2010 roku uroczyście oddano do jej dyspozycji 4.200 m2 w nowopowstałym kompleksie Biblioteki Technicznej i Centrum Wykładowego w Kampusie Warta. W nowym budynku stopniowo uruchamiano usługi informacyjne, czytelnie i wypożyczalnię. Rozpoczętą 17. listopada 2010 roku przeprowadzkę zakończono 1. marca 2011 roku.

Nowa siedziba, to nowe wyzwanie sprostania zmieniającym się oczekiwaniom środowiska akademickiego. Biblioteka stale więc rozbudowuje ofertę zasobów elektronicznych, otwierając się na inne funkcje niż tylko tradycyjne wypożyczanie. Nowa przestrzeń biblioteki pozwala na wolny dostęp do znaczącej części książek i czasopism (ok. 40 % zbiorów), zgromadzonych w czytelniach i księgozbiorze studenckim. Zakup technologii RFID (kontroli, udostępniania i ochrony zbiorów bibliotecznych) pozwolił na stworzenie stanowiska do samodzielnego wypożyczania książek z Aktywnego Księgozbioru Dydaktycznego w systemie  self-check.

W sposób znaczący zwiększyła się liczba miejsc dla czytelników (ze 128 w 2010 w starej siedzibie przy Placu M. Skłodowskiej-Curie do 212 w nowej) oraz stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, stworzono Pokoje pracy zespołowej. W Czytelni znalazło miejsce, utworzone w lutym 2010, Stanowisko dla studentów z dysfunkcjami (dwa specjalistyczne zestawy komputerowe dla osób słabowidzących oraz 7 zestawów wspomagających słyszenie).

Biblioteka w nowym budynku dostała szansę, by stać się animatorem kultury. Organizuje wystawy, uczestniczy w Poznańskich Festiwalach Nauki i Sztuki oraz Tygodniach Bibliotek, przyjmuje wycieczki, pokazując nowe oblicze biblioteki technicznej, łączącej funkcje biblioteki tradycyjnej i wirtualnej. We wrześniu 2011 (1-2. 09. 2011) odbyła się tutaj ogólnopolska konferencja „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje. Trzy lata po Kielcach - najnowsze realizacje”, której Biblioteka była, wraz z SBP, współorganizatorem. Konferencji towarzyszyła wystawa „Dwa wieki biblioteki 1901-2011”. W konferencji uczestniczyło 180 bibliotekarzy z całej Polski. W ich obecności odbyło się uroczyste otwarcie Biblioteki, przecięcia wstęgi dokonali: prorektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Karol Nadolny, prof. dr hab. inż. arch. Marian Fikus, projektant budynku, dyrektor Biblioteki mgr Halina Ganińska oraz dr inż. Janusz Napierała, kanclerz Uczelni.

Dokonujące się zmiany wymagały zmodyfikowania struktury organizacyjnej Biblioteki. Nową strukturę zatwierdzono Zarządzeniem Nr 3 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 15 marca 2011 r. (RO/III/3/20/2011), utworzono stanowisko zastępcy dyrektora ds.IT (na stanowisko to powołany został mgr inż. Krzysztof Ober).

1 października nowym dyrektorem Biblioteki Politechniki Poznańskiej została mgr Małgorzata Furgał, wybrana przez JM Rektora Politechniki Poznańskiej Adama Hamrola spośród pięciu kandydatów, którzy zgłosili się do ogłoszonego 19. maja 2011 roku konkursu. Małgorzata Furgał związana jest z Biblioteką Politechniki od 1988 roku, pełniła funkcje zastępcy kierownika Oddziału Informacji Naukowej, kierownika zespołu ds. zasobów bibliotecznych, Pełnomocnika Rektora P. P. w Radzie Naukowej Konsorcjum BazTech.

2012 - 2013

Współczesna biblioteka działa w stale zmieniającym się otoczeniu. By sprostać oczekiwaniom środowiska akademickiego Biblioteka PP nieustannie rozbudowuje swoją ofertę zbiorów, m.in. zbiorów elektronicznych (dla porównania np. czasopisma elektroniczne - stan na 31. 12. 2011: 6.599, stan na 31. 12. 2012 - 7.585), ale także usług, pozwalających na budowanie biblioteki 2.0, której użytkownik jest równocześnie współtwórcą.

Słuchając głosów użytkowników, wydzieliliśmy w bibliotece w 2012 roku Strefę Malucha - kącik z mebelkami i zabawkami dla dzieci i stanowiskiem pracy dla ich opiekunów - oraz strefę wyposażoną w wygodne meble i pufy przy nowym dziale książek popularno-naukowych.

W lutym 2012 r. uruchomiliśmy dla naszych użytkowników usługę „Zapytaj bibliotekarza”, dzięki której bibliotekarze z BPP służą pomocą w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem czatu.

Ruszył system informacji o Bibliotece – monitory zawieszone w Wypożyczalni i Czytelni (tu można znaleźć np. informacje o godzinach otwarcia, nowych usługach, wystawach) oraz ustawiony w holu głównym Centrum Wykładowo-Konferencyjnego infokiosk, pozwalający na szybkie, intuicyjne wyszukanie informacji (poszukuję – potrzebuję), pełniący równocześnie funkcje swoistego drogowskazu.

Od kwietnia 2012 r. w Informatorium BPP istnieje możliwość wypożyczenia laptopa do pracy na miejscu.

Biblioteka w 2012 roku po raz pierwszy wzięła udział w Nocy Naukowców. Przez Czytelnię i Informatorium przewinęły się setki dzieci, biorąc udział w specjalnie przygotowanych konkursach i warsztatach – był i konkurs plastyczny „Kredką malowane. Rysujemy ulubionego bohatera książkowego”, i warsztaty „Słowa ulatują, pismo pozostaje”, dla amatorów gier komputerowych Strefa Linux, dla ciekawych tajemnic grafologii wykład „Pismo prawdę ci powie. Kryminalistyczne badania pisma ręcznego i podpisów”, był też pokaz filmów z biblioteką w roli głównej.

Konieczne dla realizacji nowych zadań stało się powołanie międzyoddziałowego Zespołu do spraw promocji, odpowiedzialnego za wizerunek Biblioteki, aktualizacje strony www Biblioteki oraz kontakty z użytkownikami, którego kierownikiem została mgr Karolina Popławska.
15. listopada 2012 roku Urszula Błaszczak, kierownik Oddziału Informacji, otrzymała Nagrodę im. Andrzeja Wojtkowskiego przyznawaną zasłużonym wielkopolskim bibliotekarzom za całokształt dokonań zawodowych.

„Biblioteka zawsze w grze”, to hasło Tygodnia bibliotek 2012 i zarazem dobre podsumowanie 2012 roku w Bibliotece PP.

Rok 2013 to rok dla nas bardzo ważny – 12 marca Biblioteka PP uhonorowana została medalem Bibliotheca Magna Perennisque za, jak czytamy w uzasadnieniu, „wybitne zasługi dla bibliotekarstwa”.

To czas kontynuowania rozpoczętych wcześniej przedsięwzięć i czas kolejnych zmian. W marcu uruchomiona została Wrzutka umożliwiająca samodzielne zwroty książek przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Informację o tej nowej usłudze Głos Wielkopolski zatytułował „Wrzutka ułatwi życie na Politechnice”. Taka właśnie była nasza intencja – udogodnienie dla użytkowników. Kolejnym była usługa rezerwacji on-line pokoi pracy zespołowej.

Zgodnie z ideą biblioteki 2.0 zapraszaliśmy do współtworzenia naszego księgozbioru (usługa „Zaproponuj zakup”).

W dniach 17-19 kwietnia 2013 odbyła się konferencja naukowa „Bibliograficzne bazy danych i ich rola w rozwoju nauki”, której Biblioteka PP była współorganizatorem (wraz z Biblioteką Politechniki Krakowskiej i Biblioteką Główną Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy). Obrady zgromadziły bardzo liczne grono specjalistów, poza bibliotekarzami w konferencji wzięli udział przedstawiciele MNiSW, członkowie Zespołu specjalistycznego MNiSW do oceny czasopism naukowych, wydawcy i redaktorzy czasopism naukowych.

10. czerwca 2013 weszły w życie dwa bardzo ważne w kontekście współpracy Biblioteki ze środowiskiem akademickim PP zarządzenia Rektora: Zarządzenie Nr 19 w sprawie obowiązku przekazywania do Biblioteki informacji o publikacjach pracowników Politechniki Poznańskiej w celu ich dokumentowania i udostępniania oraz Zarządzenie Nr 20 w sprawie zasad gromadzenia, opracowania, udostępniania i archiwizowania utworów deponowanych w Repozytorium Naukowym Politechniki Poznańskiej.

Także w tym roku wzięliśmy udział w Nocy Naukowców i także w tym roku odwiedziły nas setki dzieci. Hasłem, które spajało wszystkie odbywające się u nas wydarzenia było „Bezpieczeństwo na drodze”. Choć Noc Naukowców adresowana jest przede wszystkim do dzieci, to jednak gromadzi osoby w różnym wieku. Bawiliśmy się razem i razem się uczyliśmy. W świecie klocków Lego powstawały cuda ożywiane dziecięcą wyobraźnią, a z surowców wtórnych zbudowana została stacja kosmiczna i samochód przyszłości. Pokazaliśmy, jak napisano na przyznanym nam przez władze uczelni Dyplomie, że „sercem Uczelni może być Biblioteka”.

2014-2018

Lata 2014-2017 to czas kontynuacji i zarazem czas kolejnych zmian. Istniejące wcześniej usługi – samodzielne wypożyczenia przez self-check, pozwalająca na zwroty przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu wrzutka, wypożyczenia międzybiblioteczne, usługa „Zamów kopię”, rezerwacje on-line pokoi pracy zespołowej, możliwość prowadzenia wideokonferencji - zostały rozszerzone o usługę QR kodów.

Dzięki realizowanemu na Politechnice projektowi unijnemu IWIR (Inżynieria Wiedzy dla Inteligentnego Rozwoju) stanowiska dla osób z dysfunkcjami zostały wyposażone w nowoczesne lupki elektroniczne oraz przenośny powiększalnik. Projekt IWIR pozwolił także na zakup 3 dronów typu Phantom 2 VISION+, które wypożyczane są pracownikom i studentom PP na potrzeby realizacji projektów.

Biblioteka rozbudowywała swoją ofertę zbiorów elektronicznych. Uaktualniano ofertę elektronicznych baz danych, narzędzi wspomagających korzystanie z zasobów elektronicznych, wyposażano stanowiska dla czytelników w nowy sprzęt komputerowy i oprogramowania.

W 2016 roku wdrożony został System Informacji Naukowej Politechniki Poznańskiej (SIN PP), którego zadaniem jest upowszechnianie wyników działalności naukowej pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Poznańskiej, w tym bieżące dokumentowanie oraz archiwizowanie dorobku. W obecnie udostępnionej wersji zawiera opisy bibliograficzne utworów pracowników PP od 2013. . Baza ta zastąpiła istniejącą do tej pory bazę Biblio.

Na lata 2016 i 2017 przypadła realizacja projektu Upowszechnienie międzynarodowego dorobku nauk technicznych globalnemu środowisku akademickiemu, społecznemu i biznesowemu poprzez wdrożenie e-dostępu do zbiorów specjalnych Biblioteki Politechniki Poznańskiej. Projekt finansowany był w ramach umowy 514/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. W ramach projektu poddano konserwacji księgozbiór o szczególnej wartości – 100 książek z l. 1678-1900 oraz 100 z l. 1900-1950. Efekty współpracy z Pracownią Restauracji Książki Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu pokazano podczas wystawy odrestaurowanych książek zorganizowanej jako zwieńczenie prac związanych z projektem. Wytypowany do opracowania i udostępnienia poprzez e-dostęp zbiór objął 400 pozycji książkowych z lat 1678-1950.

Rok 2017 był bardzo ważny dla polskiego szkolnictwa wyższego. Zakończył się proces parametryzacji obejmujący efekty działalności uczelni z l. 2013-2016. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) przeprowadził, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r., kompleksową ocenę jednostek naukowych Jednym z istotnych elementów oceny był dorobek publikacyjny. Biblioteka, przesyłając zarejestrowane w SIN dane o publikacjach do Modułu Sprawozdawczego PBN, wzięła czynny udział w przygotowaniach Uczelni do procesu oceny.

Biblioteka organizowała liczne wystawy, warsztaty i seminaria. Na przykład z zakresu prawa autorskiego, umiejętności korzystania z menadżera bibliografii EndNot, rozpoznawania drapieżnych wydawców (Fałszywe czasopisma, drapieżni wydawcy – metody działania i skuteczne rozpoznanie) czy poświęcone problematyce opracowania i ochrony zbiorów specjalnych. Zorganizowano również spotkanie z przedstawicielem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Piotrem Kępskim Nowe kierunki i propozycje w zakresie publikowania w otwartym dostępie: Zalecenia Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące polityki Open Access.

Generation Open – hasło Tygodnia Open Access podkreślające zaangażowanie w propagowanie otwartości w Internecie przyświecało działalności promującej wolny dostęp do treści naukowych i dydaktycznych.

BPP trzyma w garści filary fantastyki naukowej - w 2017 roku w Wypożyczalni utworzony został regał z literaturą science fiction.

W 2018 roku kontynuowano prace nad rozwojem Systemu Informacji Naukowej PP. 1. stycznia 2018 przyznane zostało dofinansowanie projektu POWER: Uczelnia zintegrowana na przyszłość (zadanie 9: Wdrożenie informatycznych narzędzi zarządzania i udostępniania informacji o szkolnictwie wyższym).

W październiku 2018 roku BPP była gospodarzem Zjazdu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Wyższych.

Przygotowania do nadchodzącego stulecia Uczelni rozpoczęły się już w 2018 roku niezwykle interesującym wydarzeniem – „Z szuflady absolwenta”. Zaprosiliśmy absolwentów Politechniki do podzielenia się wspomnieniami, pamiątkami… by ocalić przed zapomnieniem osobiste historie splecione z historią Alma Mater.

2019

Biblioteka Politechniki Poznańskiej ma sto lat!

 

2019 rok, to rok w dziejach biblioteki szczególny - celebrowania historii, obecności w teraźniejszości, myślenia o przyszłości.

30. października odbyła się oficjalna uroczystość jubileuszu. Uczestniczyli w niej między innymi Jego Magnificencja Rektor Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. Tomasz Łodygowski oraz Kanclerz dr inż. Janusz Napierała. Bardzo oczekiwanymi gośćmi byli emerytowani pracownicy biblioteki, którzy nierzadko związali z tym miejscem całe swe zawodowe życie. Wspomnienia, wspomnienia, wspomnienia… biblioteka to przecież również historia współtworzących ją ludzi. To także historia miejsc, w których przez wiek realizowała się jej kulturotwórcza misja. Niezwykle symboliczne w tym kontekście znaczenie miały wystąpienia byłej dyrektor BPP – Haliny Ganińskiej - która wprowadzała w 2010 roku bibliotekę do przestrzeni, w której obecnie funkcjonuje, oraz obecnej dyrektor -Małgorzaty Furgał – która, rozwijając idee poprzedników, współcześnie dba o jej rozwój.

Podczas uroczystej gali przedstawiony został film pokazujący, jak zmieniała się biblioteka, towarzysząc toczącym się wokół zmianom oraz, przygotowana specjalnie na tę okazję, prezentacja, która w rytm cofających się wskazówek zegara przenosiła widzów w przeszłość.

Podróżą przez historię biblioteki jest wydany z tej szczególnej okazji album zatytułowany „ Czasownik 1919-2019. Biblioteka Politechniki Poznańskiej w obiektywie”.

W 2019 roku podejmowaliśmy codzienne wyzwania, pamiętając o historii, z myślą o przyszłości - kolejnych stu latach BPP.

2020-2021

Z dnia na dzień zmienił się świat

 

Pandemia – to słowo, które stało się na początku 2020 roku słowem najważniejszym, Covid-19 podporządkował sobie wszystkie działania we wszystkich sferach ludzkiego życia.

Z jednej strony wszechobecne poczucie zagrożenia, z drugiej potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym sprawiły, że działalność biblioteki przeniosła się w dużej części do przestrzeni Internetu.

W formie online prowadzono zajęcia, szkolenia, kursy. By umożliwić jak największej liczbie użytkowników korzystanie z e-zasobów poza biblioteką rozszerzyliśmy (dzięki zakupowi subskrypcji HAN) dostęp do 15 tysięcy równoczesnych sesji (z dotychczasowych 10 sesji). Nadal pomagaliśmy w wyszukiwaniach literatury, wypożyczaliśmy książki, zapewnialiśmy dostęp do potrzebnych materiałów, przygotowywano analizy cytowań, kontynuowano także realizację projektu POWER: Uczelnia zintegrowana na przyszłość. A wszystko najpierw w warunkach całkowitego lockdownu, później większych lub mniejszych ograniczeń. Gdy na moment świat zatrzymał się, gdy konieczne było tworzenie zupełnie nowych procedur umożliwiających nam pracę, a użytkownikom jak najlepszy dostęp i do zbiorów, i do usług.

2021 rok zakończył 5-letni okres ewaluacji, obejmujący efekty działalności naukowej uczelni z l. 2017-2021. Tworzony w BPP System Informacji Naukowej, którego zadaniem jest gromadzenie danych o dorobku publikacyjnym pracowników, przystosowując zakres informacji o publikacjach do zmieniających się niemal do ostatniego dnia przepisów, zasilał danymi ministerialny system oceny – PBN (Polska Bibliografia Naukowa). BPP współpracowała bardzo ściśle z utworzonym na uczelni zespołem ds. ewaluacji. O ogromie pracy najlepiej świadczą liczby – zaimportowano do PBN 11.046 publikacji, a na przesłanych rekordach przeprowadzono tylko w okresie od listopada 2021 do stycznia 2022 ponad 30.000 operacji.

 

2022-2023


„Najważniejsze, aby nigdy nie przestawać zadawać pytań” (A. Einstein) – pytaliśmy więc, jak sprostać wyzwaniom, które niesie czas, jak nie tylko odpowiadać na bieżące potrzeby, ale także antycypować przyszłe.
Zaproponowaliśmy udział w ankiecie „Czy biblioteka w tradycyjnej formie jest nadal potrzebna?”. Jej wyniki stały się inspiracją do debaty nad kształtem współczesnej biblioteki, biblioteki, w której zasoby drukowane współistnieją z elektronicznymi, której zadania nie ograniczają się do gromadzenia i udostępniania informacji, która stała się „trzecim miejscem”, otwartym na różnorodne potrzeby różnorodnych użytkowników.
Odpowiedzią na potrzeby użytkowników było między innymi utworzenie strefy relaksu (Chillout), nowych przestrzeni przeznaczonych na pracę zespołową oraz kabin do pracy indywidualnej.
W maju 2023 roku odbył się pierwszy Dzień Nauki na Politechnice Poznańskiej, wydarzenie, które zgromadziło ogromną liczbę osób zainteresowanych działalnością Uczelni, biblioteka także wzięła w nim udział, prezentując swoją ofertę.
Biblioteka, od 2014 roku, jest miejscem dla zbiorów dokumentujących historię PP (gromadzonych od lat 70. XX wieku i przenoszonych dotąd z miejsca w miejsce). Kolekcja utworzonej tutaj w 2022 roku Strefy Tradycji (najpierw w 2021 roku pod nazwą Sala Tradycji) liczy obecnie ponad 1200 eksponatów, między innymi materiały związane z powstaniem uczelni, dawne indeksy studenckie, prace inżynierskie, zdjęcia (ponad 400). Nasze zbiory znajdą się na zaproszenie Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych, realizującego projekt „Unikatowe zbiory polskiej nauki”, w katalogu najcenniejszych obiektów zgromadzonych w polskich muzeach uczelnianych.
Ważnym wydarzeniem dla środowiska bibliotekarzy jest doroczna uroczystość przyznania Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego. Nagroda ta przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej. W 2022 roku tym zaszczytnym wyróżnieniem uhonorowano Emilię Lepkowską, która znaczną część swojej 42-letniej pracy zawodowej poświęciła Bibliotece Politechniki Poznańskiej. Nagrodę tę już po raz 4. przyznano pracownikowi naszej biblioteki – po raz pierwszy w 1994 roku (nagrodę otrzymała wówczas Elżbieta Skowronek), następnie w 2006 (Halina Ganińska) oraz w 2012 (Urszula Błaszczak).

 

 

Kalendarium budowy nowej biblioteki

.Bo są nieznane siły, które nagą
Myśl - gdy już o nią dumny człek nie stoi -
Na niespodziewanym stawiają świeczniku.
Bo jest, powiadam, w słowa określniku
Architektura taka, jak te gmachy,
Gdzie, któryś z mędrców starożytnych mniema,
że duch się jego mieści.

Cyprian Kamil Norwid, Promethidion, w. 40-47

 

Rok 2000 na Politechnice Poznańskiej to urzeczywistnienie idei budowy multimedialnego centrum dydaktycznego dla środowiska akademickiego, dla nowego pokolenia inteligencji technicznej miasta i całej Wielkopolski, to kształtowanie europejskiego uniwersytetu technicznego w Poznaniu.

Jest to wyzwanie architektoniczno-urbanistyczne łączące tradycje architektury starego miasta Poznania z pięknem natury i nowoczesną sztuką kształtowania przestrzeni. To realizacja idei nowoczesnego CENTRUM WYKŁADOWEGO, a także BIBLIOTEKI POLITECHNIKI - otwartej, wolnodostępnej, łączącej funkcje zautomatyzowanej książnicy naukowo-technicznej i centrum interaktywnej informacji multimedialnej oraz usług informacyjnych i dydaktycznych.

A zatem jest to organizowanie nowoczesnego i przyjaznego środowiska informacyjnego zarówno dla studiujących, jak i dla dydaktyków oraz badaczy i twórców, miejsca do całodziennego studiowania na różnych poziomach biblioteki, w otoczeniu nowoczesnych mediów.

Przewidziano możliwość korzystania z zasobów drukowanych biblioteki (książek, czasopism, innych wydawnictw ciągłych, zbiorów encyklopedyczno-słownikowych, materiałów konferencyjnych, norm i rozmaitych źródeł) oraz w coraz szerszym zakresie z :

Senat Politechniki Poznańskiej uchwałą z 27 stycznia 1999 roku podjął decyzję o budowie nowego centrum wykładowego i biblioteki na terenie kampusu nadwarciańskiego na Piotrowie. W dniu 29 lipca 1999 roku ogłoszono ogólnokrajowy dwuetapowy konkurs otwarty na OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ BIBLIOTEKI I CENTRUM WYKŁADOWEGO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ.

7 grudnia 1999 roku Sąd Konkursowy wskazał zwycięską pracę autorstwa poznańskiego zespołu STUDIO FIKUS - BIURO ARCHTEKTONICZNE. Głównym projektantem jest profesor naszej uczelni - Marian Fikus, wybitny architekt praktyk, znany w środowisku rysownik i nauczyciel akademicki.

NOWA BIBLIOTEKA od podstaw jest budowana dla mediów elektronicznych i pod kątem włączenia w sieć bibliotek światowych. Umożliwi ona utworzenie na Politechnice Poznańskiej planowanych, nowych kierunków studiów: multimedialnych, inżynierii medycznej, inżynierii unikalnych technologii, nanotechnologii.

Centrum wykładowe i biblioteka bedą funkcjonować w technologii budynku inteligentnego; przewiduje się zainstalowanie w pełni zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli kompleksu z elektronicznym systemem kontroli wejść i podglądem.

Nowa biblioteka to:

Biblioteka to trzy kondygnacje odpowiadające podstawowym zespołom funkcjonalnym:

Poziomy łączy dogodny system komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Dostępność do określonych zbiorów, informacji i miejsc (magazynów bibliotecznych i pracowni) reguluje elektroniczny system dostępu.

Kompleks powstanie na terenie kampusu Piotrowo Politechniki Poznańskiej, u zbiegu ulic Piotrowo-Berdychowo, w symbiozie z nadbrzeżem Warty. Lokalizacja jest pod każdym względem znakomita. Jest to początek formowania prawobrzeżnego bulwaru nadwarciańskiego w strefie stykowej z lewobrzeżnym centrum miasta. Niezwykle interesująca i wyrafinowana koncepcja jest skomponowana na osiach widokowych łączących wnętrza projektowanego zespołu. Wejście główne do kompleksu z placu okrągłego przechodzi w agorę wewnętrzną ku trzem częściom: bibliotece, centrum kultury studenckiej i centrum wykładowemu. Części te są połączone trzema pasażami: osiami widokowymi na zabytki - symbole panoramy starego Poznania, widoczne z prawego brzegu Warty. Są to wieże kościoła Bernardynów (Pasaż Bernardyński), renesansowy ratusz poznański (Pasaż Ratusz) i katedra archidiecezjalna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (Pasaż Katedra).

Na działce o powierzchni 2,5 ha zaprojektowano zespół podpiwniczonych budynków (trzy kondygnacje biblioteki, dwie centrum wykładowego) z wewnętrznymi doświetlającymi patiami i przeszklonymi połaciami dachowymi.

Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne i techniczno-materiałowe zapewniają ekonomiczność kosztów budowy i przyszłej eksploatacji.

Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych uczelni oraz ze środków budżetowych. Spodziewamy się także wsparcia ze strony donatorów.

Jest to przedsięwzięcie piękne i trudne, ale nie karkołomne. Nowe obiekty staną się przecież nowym obliczem uczelni, symbolem nowoczesności i znakiem identyfikacyjnym europejskiego uniwersytetu technicznego Poznania.

Kalendarium

27.01.1999 Uchwała Nr 71 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej w sprawie budowy Biblioteki i Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej.
29.07.1999 Ogłoszenie otwartego konkursu na Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Biblioteki i Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej.
07.12.1999 Wyłonienie zwycięskiej pracy autorstwa poznańskiego zespołu STUDIO FIKUS - BIURO ARCHITEKTONICZNE.
15.09.2000 Poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Centrum Wykładowego i Biblioteki.
Podpisanie aktu erekcyjnego przez rektora Jerzego Dembczyńskiego i dyrektora generalnego departamentu MEN Michała Piskorza.
07.06.2001 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie stanu surowego otwartego gmachu Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo, Berdychowo w Poznaniu oraz pełnienie obowiązków Generalnego Wykonawcy realizacji całości inwestycji - Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 85 z dnia 07.06.01, poz. 31596.
27.09.2001 Ogłoszenie o wyniku postępowania na wykonanie stanu surowego otwartego gmachu Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo, Berdychowo w Poznaniu oraz pełnienie obowiązków Generalnego Wykonawcy realizacji całości inwestycji - Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 163 z dnia 27.09.01, poz. 61318.
Wybrano ofertę Jedynka Poznań S.A., 60-961 Poznań, ul. Bystra 7.
01.10.2001 Uroczyste podpisanie umowy na wykonanie stanu surowego otwartego gmachu Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej przy ul. Piotrowo, Berdychowo w Poznaniu oraz pełnienie obowiązków Generalnego Wykonawcy realizacji całości inwestycji z firmą Jedynka Poznań S.A.
11.10.2004 Inauguracja roku akademickiego 2004/2005 w Auli Wielkiej Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej.
18.07.2006 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót palowych - roboty dla potrzeb posadowienia na palach budynku Centrum Wykładowego i Gmachu Biblioteki Politechniki Poznańskiej oraz sporządzenia projektu wykonawczego. - Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 181 z dnia 18.07.2006 poz. 37092.
08.09.2006

Rozstrzygnięcie przetargu.

Wybrano ofertę firmy Keller Polska Sp. z o.o., 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 172.

23.10.2006 Podpisanie umowy z firmą Keller Polska.
22.01.2007 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót palowych dla potrzeb posadowienia na palach budynku Centrum Wykładowego i Gmachu Biblioteki Politechniki Poznańskiej oraz sporządzenie projektu wykonawczego. - Biuletyn Zamówień Publicznych nr 18 z dnia 22.01.2007 poz. 9750.
03.04.2007 Ogłoszenie o przetargu na wykonanie stanu surowego otwartego budynku Centrum Wykładowego i Biblioteki Politechniki Poznańskiej - etap II, z przyłączami przy ul. Piotrowo/Berdychowo w Poznaniu oraz pełnienie funkcji Generalnego Wykonawcy dla realizacji całości inwestycji - Biuletyn Zamówień Publicznych nr 69 z dn. 03.04.2007 poz. 20093.
23.05.2007 Otwarcie ofert.
Przyjęto ofertę firmy SKANSKA SA.
22.04.2008 foto_wiechaZawieszenie wiechy - uroczyste zakończenie budowy stanu surowego budynku.
04.09.2008 Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych-zamknięcia stanu surowego budynku Biblioteki i Centrum Nauk Informacyjnych Politechniki Poznańskiej-etap II, przy ul. Piotrowo/Berdychowo w Poznaniu - Biuletyn Zamówień Publicznych, ogłoszenie nr 212698 - 2008.
20.11.2008 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Biuletyn Zamówień Publicznych, ogłoszenie nr 324239 - 2008.

Przyjęto ofertę firmy SKANSKA S.A.

06.10.2009 Ogłoszenie o przetargu na "realizację zamówienia publicznego p.n. "Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe" w zakresie obejmującym wykonanie robót wykończeniowych, instalacji wewnętrznych i zagospodarowania terenu".
04.12.2009

Otwarcie ofert w przetargu "Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe. Roboty wykończeniowe, instalacje i zagospodarowanie terenu."

Przyjęto ofertę firmy Budimex S.A.

15.02.2010

Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym "Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe. Nadzór inwestorski."

Przyjęto ofertę firmy Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o.

14.04.2010

Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym "Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe - faza IVb (instalacje wewnątrzbudynkowe i roboty budowlane wykończeniowe)"

Przyjęto ofertę firmy Budimex S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego Północ w Poznaniu

28.07.2010

Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym "Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe - faza IVc. Dostawa wyposażenia wraz z rozmieszczeniem oraz wykonaniem niezbędnych instalacji"

Przyjęto ofertę firm:
Część 1: Budimex S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Poznaniu Część 2: Vector On - Line Sp. z o.o.

14.11.2010

Uroczyste otwarcie budynku Biblioteki Technicznej i Centrum Wykładowego

Foto-relacja na serwerze PP + prezentacja multimedialna Centrum

1-2.09.2011

Konferencja "Biblioteka XXI wieku, nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje. Trzy lata po Kielcach - najnowsze realizacje" i uroczyste otwarcie Biblioteki Politechniki Poznańskiej w nowym budynku

Galeria zdjęć

SBP - Koło Biblioteki PP

Zarząd Koła SBP

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Koło Biblioteki Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 2, 61-138 Poznań

Zarząd koła

 

Pozostaną w naszej pamięci

 

Zofia Kaczmarczyk (1939- 2020)

 

Zofia Kaczmarczyk sbp bpp

21 listopada 2020 roku odeszła nasza koleżanka i współpracownik Zofia Kaczmarczyk.

Wieloletni pracownik Oddziału Informacji Naukowej. Od 1966-2001r. pracownik i dydaktyk Biblioteki Politechniki Poznańskiej. Podczas swojej 35 letniej pracy zawodowej organizowała wiele spotkań i imprez kulturalnych, przekazywała swoją wiedzę innym. Współpracowała społecznie ze szkołami średnimi zachęcając uczniów do korzystania z zasobów biblioteki technicznej.

W trakcie swojej wieloletniej pracy na Politechnice Poznańskiej była między innymi członkiem zarządu NSZZ „Solidarność” oraz członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zawsze oddana swojej pracy. Skromna, życzliwa ludziom.

Na zawsze pozostanie w pamięci bibliotekarzy.

 

Joanna Pomianowicz (1969-2019)

 

 

Joanna Pomianowicz sbp bpp

19 stycznia 2019 roku po długiej i ciężkiej chorobie odeszła nasza koleżanka i nasz długoletni współpracownik Joasia Pomianowicz.

Joanna Pomianowicz – była absolwentką UAM na kierunku Językoznawstwo i Informacja Naukowa. W 2002 roku ukończyła Studia Podyplomowe na AE z Logistyki. Od 14 lat związana była z Biblioteką Politechniki Poznańskiej. Kustosz w Oddziale Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych BPP, z doskonałą znajomością pakietu Microsoft Office, programów Clipper, Summer i innych. Tworzyła strony WWW. Aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczyła w konferencjach i seminariach z dziedziny informacji naukowej i bibliotekarstwa. Administrowała serwisy sieciowe WWW Biblioteki Politechniki Poznańskiej w tym sekcją dotyczącą Koła SBP.

Joanna Pomianowicz przyczyniała się do promocji Biblioteki nie tylko w lokalnym środowisku, ale także w regionie. Jej zdolności projektowe były wielokrotnie wykorzystywane w promowaniu działań Oddziału SBP w Poznaniu. Asia Pomianowicz brała czynny udział w corocznych obchodach Tygodnia Bibliotek poprzez organizowanie różnych konkursów (np. na memy biblioteczne) i realizację własnych pomysłów, jak Forum AMA (Ask Me Anything w TB 2014). Była osobą ambitną, kreatywną i kompetentną. W pracy była niezwykle samodzielna i obowiązkowa, ale też świetnie odnajdująca się w działaniach zespołowych.

Joanna Pomianowicz była autorką projektu i twórcą strony WWW Okręgu Wielkopolskiego SBP. Za jej wysiłek i czas który poświęciła na ten cel została uhonorowana medalem W DOWÓD UZNANIA na który w pełni sobie zasłużyła.

Asiu będzie nam ciebie brakowało.

Elżbieta Jasiewicz (1933-2016)

 

Elżbieta Jasiewicz sbp bpp

25 lutego 2016 roku zmarła dr Elżbieta Jasiewicz. Od 1970-1999r. pracownik i dydaktyk Biblioteki Politechniki Poznańskiej. Kierownik Oddziału Informacji Naukowej. Podczas swojej pracy zawodowej organizowała szereg seminariów wyjazdowych, spotkań i imprez kulturalnych, przekazywała swoją wiedzę innym. Współpracowała społecznie ze szkołami średnimi prowadząc prelekcje na tematy jak korzystać z zasobów bibliotecznych. W trakcie swojej wieloletniej pracy na Politechnice Poznańskiej pełniła wiele funkcji, była aktywnym członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przez 2 kadencje jako przewodnicząca Koła SBP przy Bibliotece Politechniki Poznańskiej. W latach 1981-86 pełniła funkcję sekretarza Zarządu Okręgu Wielkopolskiego SBP. Zawsze oddana swojej pracy.

W 1994 roku otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej

Na zawsze pozostanie w pamięci bibliotekarzy PP

 

Sprawozdanie z działalności