Akty prawne

Spis Treści


Regulamin korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego PP

Regulamin korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego
Politechniki Poznańskiej (pdf)

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Regulamin korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Poznańskiej określa warunki i zasady udostępniania:

 1. materiałów bibliotecznych Biblioteki PP,
 2. materiałów pozyskiwanych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych,
 3. zdalnych zasobów elektronicznych (własnych i zewnętrznych rozproszonych) oraz korzystania z usług informacyjnych i innych.

 

§ 2

 

 1. Korzystanie z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Poznańskiej (zwanego dalej systemem) jest bezpłatne, z zastrzeżeniem pkt. 3. niniejszego paragrafu.
 2. Z zasobów systemu można korzystać w bibliotekach tego systemu, tj. Bibliotece PP i bibliotekach jednostek organizacyjnych Politechniki Poznańskiej (zwanej dalej Uczelnią):
  1. 1) na miejscu, tj. w czytelniach lub innych wyznaczonych miejscach na terenie bibliotek systemu,
   2) poza bibliotekami systemu poprzez:
   1. a) wypożyczenia użytkownikom indywidualnym poza biblioteki systemu,
    b) wypożyczenia międzybiblioteczne,
    c) dostarczanie kopii dokumentów z zasobów własnych bibliotek systemu,

   3) zdalnie poprzez sieć Internet.

 3. Biblioteka PP może pobierać opłaty za:
  1. 1) zapis będący jednocześnie pierwszą aktywacją konta czytelnika,
   2) kolejne aktywacje konta czytelnika,
   3) wypożyczenia międzybiblioteczne,
   4) niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
   5) uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych,
   6) wypożyczone materiały biblioteczne w formie kaucji (obsługa konta kaucyjnego),
   7) inne usługi nie wymienione w punktach od 1 do 6 świadczone przez Bibliotekę PP.
 4. Wysokość opłat ustala dyrektor Biblioteki PP, uwzględniając uchwałę Zgromadzenia Fundatorów Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych (zwanej dalej Fundacją”).

 

§ 3

 

 1. Pracownicy, doktoranci i studenci Uczelni mają prawo do korzystania z wszystkich zasobów systemu.
 2. Osoby niebędące pracownikami, doktorantami i studentami Uczelni mogą korzystać z:
  1. 1) materiałów będących w posiadaniu Biblioteki PP,
   2) zdalnych zasobów informacji własnych,
   3) zdalnych nielicencjonowanych zasobów informacji zewnętrznych,
   4) kopii dokumentów z zasobów Biblioteki PP,
   5) usług informacyjnych.
 3. Na użytkownikach, którzy rozwiązują stosunek pracy z Uczelnią lub ukończyli studia ciąży obowiązek uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki PP i bibliotek jednostek organizacyjnych.
 4. Czytelnicy szkół wyższych zrzeszeni w bibliotekach Fundacji są rozliczani przez jednostkę macierzystą, zgodnie z ustaleniami Zgromadzenia Fundatorów Fundacji.
 5. Czytelnicy zapisani w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Bibliotece Raczyńskich oraz inni czytelnicy regulują zobowiązania wobec bibliotek systemu zgodnie z zasadami stosowania kaucji zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 6. Bibliotece PP przysługuje prawo skreślenia osoby z bazy użytkowników systemu:
  1. 1) po rozliczeniu konta czytelniczego potwierdzonego na karcie obiegowej,
   2) w przypadku upływu roku od zaprzestania przez czytelnika korzystania z zasobów systemu.

 

§ 4

 

 1. Biblioteka PP dąży do zapewnienia dostępności do zasobów bibliotecznych osobom
  z niepełnosprawnościami, przede wszystkim poprzez:
  1. 1) dbałość o właściwą organizację przestrzeni bibliotecznej, tj. brak barier architektonicznych uniemożliwiających dotarcie do zbiorów, w tym do stanowisk dla osób z dysfunkcjami oraz do pokoi pracy zespołowej,
   2) zapewnienie sprzętu i oprogramowania ułatwiającego korzystanie z zasobów Biblioteki PP,
   3) umożliwienie bezpłatnego wypożyczania na miejscu i na zewnątrz specjalistycznego sprzętu na zasadach określonych osobnym regulaminem,
   4) dostosowanie serwisu internetowego Biblioteki PP do wymogów osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie ze standardem WCAG 2.1 AAA,
   5) zapewnienie wsparcia odpowiednio wyszkolonej kadrze bibliotecznej (tzw. asystentów ds. dostępności).
 2. Biblioteka Politechniki Poznańskiej (BPP) gromadzi i udostępnia szeroko rozumiane materiały dotyczące potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Rozdział II

ZASADY KORZYSTANIA Z KONTA CZYTELNIKA

 

§ 5

 

 1. Warunkiem korzystania z zasobów systemu jest aktywne konto czytelnika.
 2. Konto czytelnika jest aktywowane po wypełnieniu DEKLARACJI CZYTELNIKA BIBLIOTEKI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ, przedłożeniu ważnych dokumentów tożsamości oraz wniesieniu wymaganej opłaty.
 3. Biblioteka PP, w związku z wymogami systemu, może przetwarzać dane osobowe użytkowników
  z zachowaniem obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych, tj.: imię i nazwisko, data urodzenia, imiona rodziców, adres stałego miejsca zamieszkania, adres aktualnego pobytu, adres e-mail, numer telefonu, miejsce pracy, nazwa uczelni, tryb i kierunek studiów, rok studiów, numer albumu, nazwa i numer dokumentu tożsamości, numer PESEL.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa udostępnianych informacji wymienionych w pkt. 3. niniejszego paragrafu użytkownicy zobowiązani są do nieujawniania danych do logowania osobom trzecim.
 5. Dokumenty wymagane do założenia konta czytelnika z uwzględnieniem statusu użytkownika:
  1. 1) pracownicy Uczelni - dowód osobisty i ważną legitymację pracowniczą,
   2) doktoranci Uczelni - dowód osobisty i ważną legitymację doktoranta,
   3) studenci Uczelni - dowód osobisty i ważną legitymację studencką,
   4) studenci zagraniczni - paszport lub dokument tożsamości i legitymację studencką wydaną przez Uczelnię,
   5) emeryci i renciści Uczelni:
   1. a) dowód osobisty i poświadczenie pracy w Uczelni – w przypadku ubiegania się o możliwość korzystania z zasobów drukowanych w formie bezkaucyjnej,
    b) dowód osobisty i poświadczenie dalszej pracy na rzecz Uczelni otrzymane od bezpośredniego przełożonego – w celu korzystania ze wszystkich zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego,

   6) absolwenci Uczelni – dowód osobisty i potwierdzenie ukończenia studiów na Uczelni,
   7) studenci, doktoranci i pracownicy szkół wyższych zrzeszonych w Fundacji – dowód osobisty
   i odpowiednią, ważną legitymację,
   8) studenci, doktoranci i pracownicy innych szkół wyższych Poznania i województwa wielkopolskiego (jeśli szkoły te zawarły stosowane porozumienia z Uczelnią) – dowód osobisty
   i odpowiednią, ważną legitymację,
   9) czytelnicy zapisani w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Bibliotece Raczyńskich oraz pracownicy naukowi i uczestnicy studiów doktoranckich placówek naukowych Poznania i województwa wielkopolskiego - dowód osobisty i odpowiednią, ważną legitymację,
   10) pozostali czytelnicy – dowód osobisty.

 

§ 6

 

 1. Aktywne konto czytelnika upoważnia do:
  1. 1) korzystania z materiałów bibliotecznych w czytelniach, zgodnie z rozdziałem III niniejszego regulaminu,
   2) wypożyczania materiałów bibliotecznych poza biblioteki systemu, zgodnie z rozdziałem IV niniejszego regulaminu,
   3) dostępu do licencjonowanych cyfrowych zasobów informacji, udostępnianych ze stanowisk komputerowych w sieciach lokalnych Uczelni, oraz z komputerów spoza sieci Uczelni – za pomocą systemów pośredniczących, z zastrzeżeniem § 3 pkt 2.

Rozdział III

UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU W BIBLIOTECE PP I BIBLIOTEKACH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 

§ 7

 

 1. Biblioteki systemu udostępniają wszystkie materiały biblioteczne na miejscu: w czytelniach lub innych wyznaczonych miejscach na terenie bibliotek.
 2. Prawo do korzystania z materiałów bibliotecznych w czytelniach mają wszyscy użytkownicy.

 

§ 8

 

 1. W czytelniach udostępnia się:
  1. 1) zbiory czytelń – druki zwarte, czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe,
   2) zbiory specjalne, między innymi: normy, rozprawy doktorskie,
   3) materiały biblioteczne sprowadzone za pośrednictwem wypożyczeń międzybibliotecznych,
   4) zdalne i lokalne zasoby cyfrowe,
   5) sprzęt i oprogramowanie dla osób z dysfunkcjami ułatwiające korzystanie z zasobów BPP.

 

§ 9

 

 1. Zbiory w czytelniach są udostępniane wyłącznie na miejscu.
 2. Zamówienia na materiały biblioteczne z magazynów bibliotecznych:
  1. 1) są realizowane w miarę możliwości niezwłocznie - po złożeniu zamówienia bezpośrednio
   na rewersie lub zdalnie,
   2) przyjmuje się do realizacji nie później niż na 30 minut przed zamknięciem czytelń.
 3. Zbiory specjalne są wydawane przez dyżurnego bibliotekarza na podstawie zamówienia złożonego
  na rewersie.
 4. Materiały biblioteczne sprowadzone za pośrednictwem wypożyczeń międzybibliotecznych są rezerwowane na czas określony przez bibliotekę wypożyczającą.

Rozdział IV

WYPOŻYCZENIA UŻYTKOWNIKOM INDYWIDUALNYM POZA BIBLIOTEKĘ PP

 

§ 10

 

 1. Przedmiotem wypożyczeń poza Bibliotekę PP są: druki zwarte (książki) z księgozbioru w wolnym dostępie i magazynu zamkniętego, dokumenty elektroniczne stanowiące integralną część druku zwartego.
 2. Zamówienia na wypożyczenia zbiorów z magazynu zamkniętego należy składać zdalnie przez katalog online.
 3. W przypadkach szczególnych Biblioteka PP może wprowadzić inne formy zamówienia.
 4. Przy wypożyczeniach czytelnicy są zobowiązani do okazania dokumentu tożsamości, odpowiedniej legitymacji lub karty czytelnika.
 5. Każdorazową zmianę danych osobowych należy zgłaszać w Oddziale Wypożyczeń.

 

§ 11

 

 1. Limity wypożyczanych książek z uwzględnieniem kategorii użytkowników:
  1. 1) pracownicy Uczelni – do 30 woluminów; liczba może być zwiększona za zgodą kierownika Oddziału Wypożyczeń Biblioteki PP,
   2) studenci i doktoranci Uczelni – do 20 woluminów; liczba może być zwiększona za zgodą kierownika Oddziału Wypożyczeń Biblioteki PP,
   3) emeryci i renciści Uczelni – do 5 woluminów,
   4) absolwentom Uczelni – do 5 woluminów;
   5) pracownicy, doktoranci i studenci szkół wyższych zrzeszonych w Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych – do 5 woluminów,
   6) pozostali czytelnicy – do 3 woluminów.
 2. Jeden czytelnik może wypożyczyć tylko jeden egzemplarz danego tytułu.
 3. Warunkiem wypożyczenia książki studentom, doktorantom i pracownikom innych szkół wyższych Poznania i województwa wielkopolskiego oraz czytelnikom określonym w § 5, p. 4, ppkt. 9-10, z wyłączeniem szkół, które zawarły odpowiednie porozumienie z Uczelnią, jest wpłacenie przez czytelnika kaucji zgodnej z obowiązującym cennikiem.

 

§ 12

 

 1. Terminy zwrotu wypożyczonych książek, liczone w dniach kalendarzowych, z uwzględnieniem kategorii użytkowników i rodzajów kolekcji:
  1. 1) pracownicy Uczelni – uzgodnione z Oddziałem Wypożyczeń,
   2) doktoranci i studenci Uczelni:
   1. a) skrypty i podręczniki z księgozbioru studenckiego W – 90 dni od daty wypożyczenia,
    z możliwością trzykrotnego przedłużenia – każde po 30 dni,
    b) druki zwarte z księgozbioru głównego Mg – 30 dni od daty wypożyczenia,
    z możliwością jednokrotnego przedłużenia o 30 dni,

   3) pracownicy, doktoranci i studenci szkół wyższych zrzeszonych w Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych oraz szkół wyższych Poznania i województwa wielkopolskiego, które zawarły odpowiednie porozumienie z Uczelnią, emeryci i renciści Uczelni – 90 dni od daty wypożyczenia, bez możliwości przedłużenia,
   4) absolwenci Uczelni – 30 dni od daty wypożyczenia, z możliwością jednokrotnego przedłużenia
   o 30 dni,
   5) pracownicy, doktoranci i studenci szkół wyższych zrzeszonych w Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych oraz szkół wyższych Poznania i województwa wielkopolskiego, które zawarły odpowiednie porozumienie z Uczelnią – 30 dni od daty wypożyczenia bez możliwości przedłużenia
   6) pozostali czytelnicy – 14 dni od daty wypożyczenia bez możliwości przedłużenia.

 2. Termin zwrotu skryptów i podręczników z księgozbioru tzw. wypożyczeń krótkoterminowych
  W upływa dla wszystkich wypożyczających w 14. dniu od daty wypożyczenia bez możliwości przedłużenia.
 3. Skrypty i podręczniki z księgozbioru studenckiego W wydane do roku 1965 włącznie oraz druki zwarte z księgozbioru głównego Mg wydane do roku 1970 włącznie wypożycza się na okres 30 dni od daty wypożyczenia, bez możliwości przedłużenia, z wyłączeniem użytkowników wymienionych w §12, pkt. 1. ppkt. 5 i 6.

 

§ 13

 

 1. Czytelnik może przedłużyć okres wypożyczenia książki przed upływem ustalonego terminu zwrotu: zdalnie, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub bezpośrednio.
 2. W uzasadnionych przypadkach kierownik Oddziału Wypożyczeń może skrócić okres wypożyczenia książek.
 3. Czytelnik może wypożyczyć tę samą książkę po 2 dniach od daty jej zwrotu.
 4. Po każdym wypożyczeniu lub zwrocie książki czytelnik powinien sprawdzić swoje konto czytelnika i niezwłocznie zgłosić ewentualne niezgodności.

 

 

§ 14

 

 1. Wypożyczeniom indywidualnym nie podlegają następujące materiały biblioteczne:
  1. 1) zbiory czytelń,
   2) czasopisma i inne wydawnictwa ciągłe,
   3) zbiory specjalne, między innymi: normy, rozprawy doktorskie,
   4) materiały biblioteczne sprowadzone za pośrednictwem wypożyczeń międzybibliotecznych.

Rozdział V

WYPOŻYCZENIA UŻYTKOWNIKOM INDYWIDUALNYM POZA BIBLIOTEKI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 

§ 15

 

 1. Prawo do wypożyczeń zbiorów bibliotek jednostek organizacyjnych PP mają pracownicy, doktoranci i studenci macierzystej jednostki organizacyjnej według zasad obowiązujących w danej bibliotece.
 2. Przedmiotem wypożyczeń poza biblioteki jednostek organizacyjnych są: druki zwarte (książki), dokumenty elektroniczne stanowiące integralną część druku zwartego oraz dokumenty elektroniczne samoistne wydawniczo.
 3. Limity i terminy zwrotu dzieł wypożyczanych pracownikom, doktorantom i studentom są uzgadniane z kierującym daną biblioteką.
 4. Ewentualne przedłużenie wypożyczenia uzgadnia wypożyczający z bibliotekarzem danej biblioteki.
 5. Pracownicy, doktoranci i studenci innych jednostek organizacyjnych Uczelni mogą korzystać ze zbiorów wypożyczanych poza bibliotekę jednostki macierzystej tylko za pośrednictwem wypożyczeń międzybibliotecznych w środowisku Uczelni; w tym celu przedkładają odpowiednie zamówienie złożone na rewersie w bibliotece macierzystej.

Rozdział VI

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

 

§ 16

 

 1. Koordynatorem wypożyczeń międzybibliotecznych jest Biblioteka PP.
 2. Wypożyczenia międzybiblioteczne są realizowane między zamiejscowymi krajowymi i zagranicznymi bibliotekami lub instytucjami i odbywają się na poniższych zasadach:
  1. 1) wypożycza się zbiory z zasobów całego systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni bibliotekom zamiejscowym, między innymi na podstawie porozumień między bibliotekami, na okres 30 dni od daty ich otrzymania,
   2) w porozumieniu ze stroną zamawiającą zamiast wypożyczenia oryginału można wykonać kopię fragmentu poszukiwanego dokumentu,
   3) koszty wysłania zamówionych dokumentów pokrywa Biblioteka PP lub odpowiednio biblioteka jednostki organizacyjnej, a koszty przesyłki zwrotnej instytucja zamawiająca,
   4) koszty związane z uszkodzeniem, zniszczeniem lub zagubieniem wypożyczonych dokumentów ponosi zamawiający.

 

§ 17

 

 1. Biblioteka PP sprowadza dla pracowników, doktorantów i studentów Uczelni dokumenty
  z zamiejscowych, krajowych i zagranicznych bibliotek na poniższych zasadach:
  1. 1) z bibliotek krajowych sprowadza się wyłącznie dokumenty, których brak w bibliotekach poznańskich, a z bibliotek zagranicznych dokumenty, których brak w bibliotekach krajowych,
   2) realizuje się zamówienia składane wyłącznie elektronicznie.
 2. Biblioteka PP sporządza kopie dokumentów z zasobów bibliotek systemu na podstawie zamówienia Zamawiającego złożonego drogą elektroniczną.
 3. Usługa jest dostępna dla pracowników, doktorantów i studentów Uczelni oraz bibliotek współpracujących.
 4. Koszty związane ze sprowadzeniem materiałów lub ich kopii pokrywa zamawiający.

Rozdział VII

UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW CYFROWYCH

 

§ 18

 

 1. Biblioteka PP zapewnia dostęp do zasobów cyfrowych:
  1. 1) będących własnością Biblioteki PP: udostępnianych wyłącznie z komputerów w sieci lokalnej Biblioteki PP,
   2) zewnętrznych zdalnych, na korzystanie z których wykupiła licencje: udostępnianych ze wszystkich komputerów w sieci Uczelni oraz z komputerów spoza sieci PP za pomocą systemów pośredniczących,
   3) zewnętrznych zdalnych, na korzystanie z których uzyskała zgodę autora/ów i wydawcy: udostępnianych z wszystkich komputerów w sieci Uczelni oraz z komputerów spoza sieci PP za pomocą systemów pośredniczących lub bez tych systemów, w zależności od udzielonej zgody;
   4) zdalnych nielicencjonowanych: udostępnianych z wszystkich komputerów w sieci Uczelni oraz
   z komputerów spoza sieci PP.
 2. Dostęp do zdalnych licencjonowanych zasobów cyfrowych mają wyłącznie pracownicy, doktoranci
  i studenci Uczelni na podstawie aktywnego konta czytelnika.
 3. Zasoby cyfrowe udostępniane przez Bibliotekę PP mogą być wykorzystywane przez użytkowników wyłącznie na użytek własny do celów naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.
 4. Dodatkowe ograniczenia użytkowania zasobów cyfrowych dla określonych grup użytkowników mogą wynikać z umów licencyjnych na poszczególne zasoby.
 5. Zabronione jest korzystanie z cyfrowych zasobów informacji w sposób niezgodny z obowiązującym prawem autorskim i zapisami licencji, tj. reprodukcja, gromadzenie na własnych nośnikach, redystrybucja lub odsprzedaż zasobów cyfrowych udostępnianych przez Bibliotekę PP.
 6. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian i modyfikacji w udostępnianych zasobach cyfrowych i oprogramowaniu; szkody powstałe w wyniku niezgodnego z przepisami i licencjami oraz nieprawidłowego użytkowania zasobów cyfrowych lub ich celowego zniszczenia pokrywa bezpośredni użytkownik.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe użytkowanie zasobów cyfrowych, dokonywanie zmian w zasobach i oprogramowaniu lub celowe zniszczenie na zasadach określonych w § 22 i 23 niniejszego regulaminu.

Rozdział VIII

KORZYSTANIE Z USŁUG INFORMACYJNYCH I INNYCH

 

§ 19

 

 1. Użytkownik systemu może korzystać z usług informacyjnych zgodnie z uprawnieniami kategorii użytkowników określonych w § 3:
  1. 1) w formie tradycyjnej i zdalnej,
   2) w czytelniach i innych pomieszczeniach przeznaczonych dla użytkowników systemu.
 2. Użytkownik może także korzystać z pomocy specjalistów, z wyłączeniem sporządzania zestawień literatury przedmiotu do prac dyplomowych i rozpraw doktorskich.
 3. Szczegółowe zasady korzystania z innych usług określane są odrębnymi regulacjami.

Rozdział IX

POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

 

§ 20

 

 1. Użytkownicy systemu biblioteczno-informacyjnego są zobowiązani stosować się do niniejszego Regulaminu, przepisów porządkowych obowiązujących na Uczelni, decyzji dyrektora Biblioteki PP lub odpowiednio kierownika jednostki organizacyjnej oraz uwag i wskazówek pracowników Biblioteki PP i bibliotek jednostek organizacyjnych.
 2. Użytkownicy mogą korzystać w bibliotekach z własnego sprzętu komputerowego.

 

§ 21

 

 1. Osoby korzystające z bibliotek systemu zobowiązane są do:
  1. 1) poszanowania udostępnionych materiałów bibliotecznych oraz zgłaszania zauważonych braków i uszkodzeń,
   2) niespożywania posiłków,
   3) zachowania ciszy w wyznaczonych strefach.
 2. Osobom korzystającym z bibliotek systemu zaleca się pozostawienie w szafce depozytowej lub szatni okryć wierzchnich i toreb.
 3. Zabrania się wnoszenia na teren bibliotek systemu przedmiotów mogących zagrozić bezpieczeństwu jej użytkowników, personelu oraz zbiorów.

 

§ 22

 

 1. W przypadku nieprzestrzegania warunków i zasad wypożyczeń poza biblioteki systemu kierownik Oddziału Wypożyczeń i odpowiednio kierownik biblioteki jednostki organizacyjnej są upoważnieni do:
  1. 1) egzekwowania od czytelnika rekompensaty za uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia wypożyczonej książki w formie:
   1. a) dostarczenia identycznego egzemplarza względnie nowszego wydania,
    b) dostarczenia innej pozycji uzgodnionej z bibliotekarzem,
    c) wpłacenia ekwiwalentu pieniężnego,

   2) wstrzymania wypożyczeń – w przypadku zalegania ze zwrotem wypożyczonych materiałów bibliotecznych, do czasu uregulowania zobowiązań,
   3) czasowego pozbawienia uprawnień wynikających z posiadania aktywnego konta czytelnika.

 2. W przypadku nieprzestrzegania warunków i zasad korzystania z zasobów elektronicznych w sieci i ze stanowisk komputerowych dyrektor Biblioteki PP oraz odpowiedni kierownik biblioteki jednostki organizacyjnej są upoważnieni do egzekwowania od użytkownika zasobów:
  1. 1) naprawy szkód powstałych w wyniku niezgodnego z przepisami i licencjami oraz nieprawidłowego użytkowania zasobów cyfrowych lub ich celowego zniszczenia,
   2) pokrycia wszelkich kosztów.
 3. Niezależnie od sposobu uregulowania zobowiązań użytkownik nie nabywa prawa własności do uszkodzonej czy zagubionej pozycji, ani też do niezgodnego z przepisami i licencjami użytkowania zasobów cyfrowych.

 

§ 23

 

 1. W przypadku nieprzestrzegania warunków i zasad wypożyczeń opisanych w § 20-22 użytkownik może zostać zawieszony w prawach użytkownika.
 2. O zawieszeniu w prawach użytkownika decyduje dyrektor Biblioteki PP i odpowiednio kierownik jednostki organizacyjnej, w której działa biblioteka lub osoba przez niego upoważniona.
 3. Od powyższej decyzji przysługuje czytelnikowi prawo odwołania się do rektora Uczelni.

Rozdział X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 24

 

 1. Znajomość postanowień niniejszego regulaminu i stosowanie się do nich obowiązuje wszystkich użytkowników systemu.
 2. Sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem, w tym wysokość opłat bibliotecznych, regulują odrębne przepisy.
 3. W przypadku wystąpienia epidemii/pandemii lub innych okoliczności siły wyższej obowiązują dodatkowe zasady bezpieczeństwa.

 

§ 25

 

Traci moc dotychczasowy regulamin biblioteczny, tj. Regulamin korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Poznańskiej z dnia 14 września 2018 roku.

 

§ 26

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rada Biblioteczna zaopiniowała
dokument dnia 20. czerwca 2022 roku

Rektor Politechniki Poznańskiej
zatwierdził dokument dnia 15.09.2022 roku

 

System biblioteczno-informacyjny Politechniki Poznańskiej

System biblioteczno - informacyjny Politechniki Poznańskiej (pdf)

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

 1. System biblioteczno-informacyjny Politechniki Poznańskiej, zwanej dalej „Uczelnią” tworzą:
  1. 1) Biblioteka Politechniki Poznańskiej, zwana dalej "Biblioteką PP",
   2) biblioteki jednostek organizacyjnych Uczelni.
 2. Nadzór merytoryczny nad systemem biblioteczno-informacyjnym Uczelni sprawuje dyrektor Biblioteki PP przy współudziale Rady Bibliotecznej Politechniki Poznańskiej.

 

§ 2

 

 1. Biblioteka PP:
  1. 1) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach usługowych, dydaktycznych
   i naukowych oraz stanowi podstawę systemu biblioteczno-informacyjnego,
   2) pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki naukowej oraz ośrodka informacji naukowej,
   3) dąży do zapewnienia dostępności zasobów wszystkim grupom użytkowników, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami, m.in. poprzez likwidację barier architektonicznych oraz zapewnienie specjalistycznego sprzętu i oprogramowania.
 2. Biblioteki jednostek organizacyjnych Uczelni uczestniczą w realizacji zadań usługowych, dydaktycznych i naukowych jednostki macierzystej, a wywiązując się z zadań systemu biblioteczno- informacyjnego, stanowią wsparcie dla Biblioteki PP.

Rozdział II

ZADANIA BIBLIOTEKI PP

 

§ 3

 

 1. Podstawowym zadaniem Biblioteki PP jest wspomaganie procesu kształcenia studentów
  i doktorantów oraz prowadzenia prac naukowych na Uczelni poprzez działania w zakresie:
  1. 1) usług biblioteczno-informacyjnych, w tym:
   1. a. gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych w postaci wspólnego katalogu online,
    b. udostępnianie własnych materiałów bibliotecznych na zasadach określonych stosownym regulaminem za pomocą zintegrowanego systemu bibliotecznego,
    c. właściwe magazynowanie i archiwizowanie materiałów własnych,
    d. tworzenie cyfrowych zasobów informacji, także we współpracy z organizacjami zewnętrznymi,
    e. organizowanie i integrowanie dostępu do zdalnych zasobów informacji,
    f. współtworzenie i rozwój Systemu Informacji Naukowej PP z zastosowaniem możliwie najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
    g. świadczenie usług informacyjnych dla użytkowników systemu biblioteczno-informacyjnego w formie tradycyjnej i zdalnej,

   2) kształcenia:

   1. a. prowadzenie zajęć dydaktycznych z przysposobienia bibliotecznego oraz umiejętności informacyjnych na wszystkich stopniach kształcenia,
    b. prowadzenie praktyk zawodowych z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa dla pracowników innych uczelni polskich i zagranicznych (w tym w ramach programu Erasmus),
    c. szkolenie innych grup użytkowników w zakresie usług biblioteczno-informacyjnych
    i kształtowania umiejętności wyszukiwawczych oraz korzystania z nowych zdalnych serwisów informacji naukowej,

   3) badań naukowych:

   1. a. bieżące dokumentowanie oraz archiwizowanie dorobku naukowego pracowników
    i doktorantów oraz prac dyplomowych studentów w repozytorium instytucjonalnym Systemu Informacji Naukowej PP.
  2. Do zadań Biblioteki PP należy również:
   1. 1) prowadzenie badań i działalność publikacyjna pracowników,
    2) promowanie systemu biblioteczno-informacyjnego, między innymi poprzez publikowanie materiałów informacyjnych, organizowanie wystaw oraz uczestnictwo festiwalach i innych przedsięwzięciach uczelnianych i zewnętrznych,
    3) współpraca z krajowymi i zagranicznymi bibliotekami naukowymi, ośrodkami informacji naukowej i innymi organizacjami.

Rozdział III

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI PP

 

§ 4

 

 1. Biblioteką PP kieruje dyrektor przy wsparciu doradczym i opiniodawczym kierowników oddziałów.
 2. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Biblioteki PP są oddziały, które realizują określone zadania wymienione w rozdziale 2 niniejszego dokumentu.
 3. Organem wspierającym działalność dyrektora Biblioteki PP jest Rada Biblioteczna, której skład
  i kompetencje określają § 69-70 Statutu Politechniki Poznańskiej.
 4. Kierowników oddziałów powołuje i odwołuje rektor na wniosek dyrektora Biblioteki PP i po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej PP.
 5. Dyrektor może zaprosić do udziału w posiedzeniach i pracach zespołu kierowniczego Biblioteki PP również inne osoby.
 6. W Bibliotece PP tworzy się zespoły zadaniowe powoływane do wykonywania prac określonych przez dyrektora Biblioteki PP.

 

§ 5

 

 1. Dyrektora Biblioteki PP powołuje rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu, spośród kandydatów przedstawionych przez Radę Biblioteczną. Szczegółowe zasady zatrudniania i podstawowe kompetencje dyrektora określa § 71 Statutu Politechniki Poznańskiej.
 2. Dyrektor Biblioteki PP jest przełożonym wszystkich pracowników Biblioteki PP i reprezentuje Bibliotekę PP.
 3. Do zadań dyrektora Biblioteki PP należy:
  1. 1) kierowanie bezpośrednio Biblioteką PP oraz koordynowanie funkcjonowania bibliotek jednostek organizacyjnych,
   2) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad systemem biblioteczno-informacyjnym Uczelni przy współudziale Rady Bibliotecznej PP,
   3) przedstawianie radzie bibliotecznej wniosków i propozycji w sprawach dotyczących systemu biblioteczno-informacyjnego,
   4) zarządzanie mieniem oraz dysponowanie środkami finansowymi Biblioteki PP,
   5) występowanie z wnioskami w sprawach zatrudniania, awansowania i nagradzania pracowników Biblioteki PP,
   6) występowanie z wnioskami we wszystkich innych sprawach dotyczących Biblioteki PP,
   7) przedstawianie Radzie Bibliotecznej PP do zaopiniowania projektu planu rzeczowo-finansowego i sprawozdania z jego wykonania oraz corocznego sprawozdania z działalności Biblioteki PP,
   8) przedstawianie Radzie Bibliotecznej PP do zaopiniowania wniosków w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Biblioteki PP, a następnie przedstawienie wniosków rektorowi,
   9) tworzenie zespołów zadaniowych,
   10) ustalanie zakresu działania wszystkich komórek organizacyjnych Biblioteki PP,
   11) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami i zarządzeniami organów Uczelni.

 

§ 6

 

 1. W Bibliotece PP mogą być zatrudnieni pracownicy:
  1. 1) biblioteczni – wymagania kwalifikacyjne na poszczególne stanowiska ujęte w regulaminie wynagradzania pracowników Uczelni,
   2) inżynieryjno-techniczni,
   3) administracyjni.
 2. Decyzje wstępne w sprawach osobowych dotyczących pracowników Biblioteki PP podejmuje dyrektor. Decyzje ostateczne w sprawie nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy, awansowania i nagradzania pracowników podejmuje rektor na wniosek dyrektora Biblioteki PP.
  W przypadku stanowisk kierowniczych wymagana jest dodatkowo opinia Rady Bibliotecznej PP.
 3. Każdy pracownik Biblioteki PP otrzymuje indywidualny, szczegółowy zakres czynności opracowany przez kierownika oddziału i zatwierdzony przez dyrektora Biblioteki PP.
 4. Indywidualne szczegółowe zakresy czynności mogą być zmienione na wniosek kierownika oddziału.

Rozdział IV

ZADANIA I ORGANIZACJA BIBLIOTEK JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 

§ 7

 

 1. Biblioteki jednostek organizacyjnych:
  1. 1) zapewniają świadczenie usług biblioteczno-informacyjnych dla macierzystej jednostki organizacyjnej poprzez:
   1. a. gromadzenie materiałów bibliotecznych zgodnie ze specjalizacją macierzystej jednostki organizacyjnej,
    b. opracowanie materiałów bibliotecznych zgodnie z obowiązującymi zasadami ewidencji materiałów bibliotecznych, w tym: opracowanie nowo nabytych druków zwartych
    w użytkowanym zintegrowanym systemie bibliotecznym, zgodnie z obowiązującymi zasadami współpracy opracowanymi przez Bibliotekę PP,
    c. udostępnianie materiałów bibliotecznych,
    d. właściwe magazynowanie i archiwizowanie materiałów bibliotecznych,
    e. prowadzenie wymaganych przez Biblioteką PP całorocznych statystyk bibliotecznych,

   2) uczestniczą w bieżącym dokumentowaniu dorobku naukowego pracowników macierzystej jednostki organizacyjnej,
   3) uczestniczą w zebraniach, seminariach i szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę PP.

 

§ 8

 

 1. Biblioteki mogą być tworzone w ramach jednostek organizacyjnych Uczelni.
 2. Biblioteki jednostek organizacyjnych Uczelni wchodzą w skład struktury organizacyjnej tych jednostek i są służbowo podporządkowane ich kierownikom.
 3. Biblioteki w jednostkach organizacyjnych tworzy, przekształca i likwiduje rektor na wniosek kierownika zainteresowanej jednostki organizacyjnej, w której ma funkcjonować ta biblioteka, po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej PP i dyrektora Biblioteki PP.
 4. Kierownik jednostki organizacyjnej, w ramach której działa biblioteka, zapewnia:
  1. 1) pracownika lub zespół pracowników biblioteki – odpowiednio do zadań i wielkości biblioteki
   2) właściwe warunki lokalowe i sieciowe,
   3) odpowiednie wyposażenie i ochronę materiałów bibliotecznych.
 5. Dyrektor Biblioteki PP koordynuje merytoryczne funkcjonowanie bibliotek jednostek organizacyjnych.
 6. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której działa biblioteka, zobowiązany jest powiadomić dyrektora Biblioteki PP o każdorazowej zmianie na stanowisku osoby prowadzącej bibliotekę tej jednostki.

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 9

 

Warunki i szczegółowe zasady korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego określa Regulamin korzystania z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego Politechniki Poznańskiej.

Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rada Biblioteczna zaopiniowała
dokument dnia 20. czerwca 2022 roku

Rektor Politechniki Poznańskiej
zatwierdził  dokument dnia 15.09.2022 roku

 

Kodeks etyki bibliotekarza

Wprowadzenie

Podstawowymi wartościami moralnymi, określającymi misję zawodu są ochrona wolności intelektualnej, prawa do swobodnego wyrażania myśli, prawa do swobodnego dostępu do wiedzy, informacji i kultury oraz przestrzeganie zasady neutralności w sprawach ideologii, życia politycznego i religii. Bibliotekarze i pracownicy informacji winni być osobami godnymi zaufania publicznego, ekspertami pośredniczącymi pomiędzy czytelnikami i użytkownikami informacji a zasobami piśmienniczymi i informacyjnymi, których użytkownicy ci potrzebują do realizacji swoich różnorodnych zadań i celów.

Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji określa podstawowe zasady, które uznajemy za wiążące dla wszystkich przedstawicieli zawodu oraz które identyfikują misję społeczną i odpowiedzialność etyczną we wszystkich środowiskach jego wykonywania. Są one ujęte w trzech częściach. W pierwszej zgromadzone zostały zasady o charakterze ogólnym. W części drugiej, w kolejnych pięciu grupach zawarte są normy etyczne określające odpowiedzialność zawodu wobec społeczeństwa, użytkowników bibliotek i informacji, zasobów bibliotecznych i informacyjnych, własnego środowiska zawodowego oraz pracodawców i macierzystych instytucji. W trzeciej części umieszczono zobowiązania dotyczące popularyzacji etyki zawodowej i jej przestrzegania.

Część pierwsza

I. Zasady ogólne

 1. Bibliotekarze i pracownicy informacji tworzą grupę zawodową, która wywodzi się z tradycji zawodu bibliotekarza, ma swój etos, organizację, stowarzyszenia, system kształcenia i rekrutacji. Przyjmują na siebie zobowiązania wynikające z właściwego bibliotekarstwu i profesjonalnym usługom informacyjnym posłannictwa społecznego oraz zawsze dokładają starań do kształtowania i utrwalania pozytywnego wizerunku swojego zawodu.
 2. Bibliotekarze i pracownicy informacji mają za zadanie rozpoznawać, zaspokajać i rozwijać potrzeby informacyjne, edukacyjne, naukowe, kulturalne, estetyczne i rozrywkowe. Szczególną ich powinnością jest stwarzanie możliwości swobodnego i powszechnego dostępu do narodowych i światowych zasobów informacyjnych oraz ochrona i transmisja społeczna dziedzictwa kultury i nauki.
 3. Bibliotekarze i pracownicy informacji przeciwstawiają się cenzurze i ograniczaniu dostępu do informacji, wiedzy i kultury, odwołując się do racjonalności, zdrowego rozsądku i najlepszych wzorców profesjonalnych.
 4. Biblioteki i ośrodki informacji są instytucjami zaufania społecznego, dla których naczelną dewizą jest dbałość o dobro publiczne we wszystkich kwestiach pozostających w ich gestii. W zakresie zadań i obowiązków instytucji macierzystych oraz wykorzystania ich zbiorów i zasobów informacyjnych, bibliotekarze i pracownicy informacji zobowiązani są do świadczenia usług najwyższej jakości z jednakową sumiennością na rzecz każdego użytkownika.
 5. Bibliotekarze i pracownicy informacji, szanując różnice cechujące użytkowników, zawsze kierują się zasadą równych szans i poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do wolności intelektualnej oraz swobodnego dostępu do wiedzy, informacji i kultury. Dążą do poznania zasad etycznych obowiązujących w grupach, które obsługują lub z którymi współpracują pełniąc swoje obowiązki oraz starają się je respektować.
 6. Bibliotekarze i pracownicy informacji przestrzegają prawa użytkowników do prywatności i dyskrecji.
 7. Bibliotekarze i pracownicy informacji pracując w bibliotekach i ośrodkach informacji finansowanych ze środków publicznych dążą do zapewnienia bezpłatnego świadczenia podstawowej części swoich usług, w tym w szczególności udostępniania pełnowartościowych materiałów o charakterze poznawczym, użytkowym lub rekreacyjnym na terenie własnej instytucji, poza nią oraz w jej przestrzeni cyfrowej.
 8. Bibliotekarze i pracownicy informacji respektują prawo autorskie i własności intelektualnej.
 9. Bibliotekarze i pracownicy informacji, dbając o zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług stale doskonalą swoją wiedzę i umiejętności oraz starają się w pełni wykorzystywać profesjonalne kompetencje w pracy zawodowej.

Część druga

II. Bibliotekarze i pracownicy informacji wobec społeczeństwa

 1. Swoją pracą przyczyniają się do rozwoju zarówno jednostek jak i całego społeczeństwa.
 2. Aktywnie uczestniczą w rozpowszechnianiu w społeczeństwie świadomości znaczenia wiedzy i informacji oraz swobodnego do nich dostępu w celu poprawy jakości życia, rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego.
 3. W pracy zawodowej nie stawiają interesu osobistego ponad interes publiczny.

III. Bibliotekarze i pracownicy informacji wobec użytkownika

 1. Bez względu na charakter pracy, działają zawsze na rzecz użytkownika, traktują go z szacunkiem i starają się poznać jego potrzeby. Ułatwiają mu dotarcie do poszukiwanych materiałów bez względu na treść, nośnik i technikę dostępu.
 2. Wszelkie wiadomości o użytkownikach, ich zainteresowaniach oraz ich dane osobowe chronią i zachowują dla siebie, wykorzystując wyłącznie do celów określonych prawem. Zapewniają użytkownikom swobodę i prywatność korzystania z udostępnianych zasobów.
 3. Stwarzają użytkownikowi jak najlepsze warunki pracy poprzez dbałość o wysoką jakość warsztatu pracy, prostą, zrozumiałą i logiczną organizację gromadzonych i udostępnianych zbiorów oraz przygotowywanych materiałów informacyjnych, realizowanych kwerend i projektów. Dbają o estetykę i funkcjonalność swojej instytucji, odpowiedni styl pracy oraz przyjazną atmosferę.
 4. Rozumieją i respektują fakt, że nie wszyscy użytkownicy są w równym stopniu zdolni do odbioru informacji i korzystania z biblioteki. Starają się wyrównać ich szanse, działając ze szczególną troską na rzecz użytkowników niepełnosprawnych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej oraz wspomagając mniejszości kulturowe (etniczne, narodowe, religijne itp.). Jako uczestnicy procesu edukacji dzieci i młodzieży dążą do rozwijania ich potrzeb informacyjnych i kultury czytelniczej.
 5. Dbają o wysoką jakość świadczonych usług dążąc do wyczerpującego zaspokojenia potrzeb użytkowników. Uczciwie informują ich o pełnym, realnym zakresie tych usług, o zawartości udostępnianych zbiorów i zasobów informacyjnych, jakości wykorzystywanych narzędzi informacyjnych, a także o możliwościach kompensowania ograniczeń świadczonych usług w ramach współpracy między bibliotekami i ośrodkami informacji.
 6. Dążą do tego, aby zasady korzystania z usług bibliotek i ośrodków informacji były jasne i dobrze znane użytkownikom, unikają rozwiązań nieformalnych, które stwarzają niejawne przywileje. Starają się dotrzeć ze swoimi usługami do jak największej liczby użytkowników, jednakże mają prawo do odmowy tym spośród nich, którzy nie akceptują przyjętych zasad, naruszają przepisy lub narażają współkorzystających na dyskomfort.
 7. We wszystkich swych działaniach profesjonalnych zachowują bezstronność i unikają tendencyjnego wartościowania.
 8. Pełniąc rolę służebną wobec użytkowników, z szacunkiem i otwartością traktują wszelką wyrażaną przez nich krytykę. Niezwłocznie i uczciwie reagują na zgłaszane skargi.

IV. Bibliotekarze i pracownicy informacji wobec zasobów bibliotecznych i informacyjnych

 1. Szanują powierzone sobie zasoby. Nie ograniczając dostępu do nich, dążą do racjonalnego zachowania i ochrony zasobów bibliotecznych i informacyjnych. Respektują zasady posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, w tym umowy licencyjne, oraz etykietę sieciową. Dbają o przestrzeganie zasad obowiązujących przy korzystaniu ze zbiorów, w tym szczególnie wynikających z obowiązującego prawa autorskiego, nie dopuszczając do nielegalnego powielania lub przekształcania autorskich utworów.
 2. Zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą dążą do zapewnienia najwyższej jakości wykorzystywanych lub tworzonych przez siebie systemów i serwisów informacyjnych.
 3. Dostosowują zasoby biblioteczne i informacyjne własnej instytucji do potrzeb publiczności i środowiska, dbając o stosowny standard merytoryczny i stałą ich aktualizację. W zakresie doboru i selekcji zasobów przestrzegają reguł bezstronności, obiektywnego a kompetentnego wartościowania, informując użytkowników o przyjętych zasadach kształtowania zasobów.
 4. Mając świadomość, że nie wszystkie materiały biblioteczne i informacyjne są jednakowej wartości starają się poznać różne sposoby ich oceny, zwracając uwagę na opinię krytyki naukowej i literackiej. Przy doborze i opracowaniu zbiorów kierują się przede wszystkim potrzebami użytkowników i zasadą udzielania priorytetu materiałom najwyższej jakości.
 5. Gromadząc zbiory biblioteczne i informacyjne, opisując je, organizując i selekcjonując oraz oceniając i udostępniając, przeciwstawiają się wszelkim przejawom dyskryminacji i zachowują bezstronność; starają się stosować takie narzędzia charakterystyki dokumentów i organizacji ich zbiorów, które wykluczają uprzedzanie użytkownika do konkretnych tekstów lub źródeł.
 6. Jeśli materiały biblioteczne lub źródła informacyjne ze względu na ich rzadkość, cenność, poufność lub szkodliwość społeczną są wyłączone z powszechnego udostępniania, informują użytkowników o fakcie ich posiadania i ogłaszają zasady, na jakich można z nich skorzystać.

V. Bibliotekarze i pracownicy informacji wobec kolegów i zawodu

 1. Pracują rzetelnie, poznają najlepsze praktyki stosowane w bibliotekarstwie i usługach informacyjnych, dążą do ulepszania świadczonych usług. Przestrzegają stosowanej w swojej instytucji pragmatyki służbowej.
 2. Dokładają wysiłku, by stać się częścią koleżeńskiego zespołu, w którym nie tworzy się sztucznych hierarchii, autorytetów i rytuałów oraz przestrzega zasad dobrej organizacji pracy. Są świadomi, że ich praca jest służbą wymagającą sumienności, punktualności, porządku i taktu oraz dbałości o estetykę wyglądu i kulturę bycia. Z pełnym zaangażowaniem wykorzystują wszystkie swoje kompetencje w tych tylko dziedzinach działalności bibliotecznej i informacyjnej, w których ich wiedza i umiejętności są wystarczające.
 3. Kierują się dobrze rozumianymi zasadami solidarności zawodowej, dbając o pozytywny wizerunek zawodu.
 4. Szanując i rozumiejąc osiągnięcia swoich współpracowników, w wymianie opinii posługują się wyłącznie argumentami merytorycznymi - także w stosunku do przełożonych oraz podwładnych. Pozostawanie w relacjach służbowych nie zwalnia od przestrzegania norm prawnych oraz etyki zawodowej.
 5. Dbając o stały rozwój swoich umiejętności i wiedzy, dążą do doskonalenia środowiska zawodowego i jakości usług macierzystych instytucji oraz wspierają swoich kolegów, zwłaszcza podwładnych, w rozwijaniu kompetencji zawodowych. Wspierają organizacje i stowarzyszenia zawodowe.
 6. Pełniąc funkcje kierownicze przyjmują na siebie szczególną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad profesjonalnego i etycznego postępowania przez swoich podwładnych, dając wzór własną postawą.
 7. Tworząc narzędzia dostępu do zasobów bibliotecznych i informacyjnych oraz tworząc informacje własne, dbają o rzetelność, zrozumiałość, komunikatywność i precyzję transmitowanych treści oraz swoich wypowiedzi.

VI. Bibliotekarze i pracownicy informacji wobec pracodawcy

 1. Są lojalnymi pracownikami. Dbają o dobre imię swojej instytucji, zmierzają do wykreowania i utrwalenia w społeczeństwie jej pozytywnego wizerunku.
 2. Dążą do rozumienia i pogłębiania wiedzy o zadaniach i celach macierzystej instytucji oraz wspierania ich prowadzoną działalnością.
 3. Wykorzystują swój potencjał wiedzy i umiejętności zawodowych, dążąc do rozwoju własnej placówki, jej warsztatu, zasobów informacyjnych, metod i narzędzi pracy.
 4. Mają prawo oczekiwać, wymagać i upominać się o godne wynagrodzenie, odpowiadające ich kwalifikacjom i trudności pracy, nie powinni jednak uzależniać jakości wykonywania swych zadań od płacy.
 5. Unikają zaangażowania w jakiekolwiek praktyki nieetyczne, które mogą być im sugerowane lub zalecane.

Część trzecia

VII. Postanowienia końcowe

 1. Bibliotekarze i pracownicy informacji we wszystkich swoich działaniach związanych z wykonywaną pracą przestrzegają zasad etyki zawodowej określonych w niniejszym Kodeksie.
 2. Dążą do pogłębienia i upowszechnienia świadomości etycznych i prawnych aspektów działalności bibliotecznej i informacyjnej.
 3. Przeciwstawiają się nieetycznym zachowaniom członków swojego środowiska zawodowego.

 

Zespół autorski:

Sabina Cisek, Zdzisław Gębołyś, Henryk Hollender, Artur Jazdon, Barbara Sosińska-Kalata (przewodnicząca)

Zespół oceniający:

Marcin Drzewiecki, Bolesław Howorka, Krzysztof Migoń, Hanna Tadeusiewicz, Jacek Wojciechowski, Jan Wołosz, Zbigniew Żmigrodzki.

 

Tekst przyjęty 22. 02. 2005 r. przez Zespół autorski i przedstawicieli Zarządu SBP w osobach Przewodniczącego, p. Jana Wołosza i Sekretarza Generalnego, p. Elżbiety Stefańczyk, po uwzględnieniu opinii wyrażonych w dyskusji publicznej.

 

Warszawa, 22.02.2005 r.

źródło: SBP

 

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo w myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika Biblioteki Politechniki Poznańskiej jest Politechnika Poznańska z siedzibą Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, e-mail: biuro.rektora [at] put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.
 2. Od 25 maja 2018 roku Inspektorem Ochrony Danych w Politechnice Poznańskiej jest
  Piotr Otomańskiiod [at] put.poznan.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przepis prawa:
  Ustawa z dn. 27.06. 1997 r. o bibliotekach (art. 4, ust 1, pkt.2).
 4. Dane będą przetwarzane w celu obsługi użytkowników Biblioteki Politechniki Poznańskiej.
 5. Zgodnie z obowiązującym prawem dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO) - ALEPH Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych, a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane będą przetwarzane w innych bibliotekach zrzeszonych w Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych (lista zamieszczona na stronie internetowej BPP: http://webpac.pfsl.poznan.pl) w celu weryfikacji kont czytelniczych.
 7. Dane będą przechowywane przez okres umożliwiający pełną obsługę użytkowników Biblioteki Politechniki Poznańskiej.
 8. Użytkownik Biblioteki PP ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 9. Użytkownik Biblioteki PP ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
 10. Podanie przez Użytkownika Biblioteki PP danych osobowych jest niezbędne do korzystania z zasobów Biblioteki PP i jej usług. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości korzystania z większości usług i zasobów Biblioteki PP.
 11. Dane Użytkownika Biblioteki PP nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.